เอกสารประกอบการฝึกอบรมการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี พ.ศ. 2566


จันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 11:08 น.

เอกสารประกอบการฝึกอบรมการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี พ.ศ. 2566
ข้อมูลระบบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (INV) 

ข้อมูลทั่วไปภาครัฐวิสาหกิจ
1. ข้อมูลทั่วไปกิจการ (SOE)
2. ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP)
3. ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM)

ข้อมูลระบบการเงินการบัญชีรัฐวิสาหกิจ (FIN)
1. กลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
2. กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
3. กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)