สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565


จันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา : 16:05 น.

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 6 วัน โดยจัดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านการใช้โปรแกรม Microsoft Team ซึ่งในเบื้องต้นมีรัฐวิสาหกิจให้ความสนใจและกรอกแบบตอบรับกลับมาจำนวนประมาณ 600 คน

วิทยากรประกอบด้วยบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ นายอภิรัตน์ เพ็งจางค์จิตร
นางสาวอังศุผลดี ปิยะเมธาง และนางสาวขนิษฐนภา สำเร็จดี











 

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO

SEPO