สามารถติดตามข่าวการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ที่นี่


อังคารที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 11:10 น.

ดาวน์โหลดเอกสารการแบ่งกลุ่มเข้ารับการฝีกอบรม (คลิกที่นี่)

 

---------------------------------------------------
หลักสูตรการฝึกอบรม (Link เชื่อมไปยังห้องบรรยาย)
--------------------------------------------------
ระบบติดตามข้อมูลงบลงทุน (INV)
(วันที่ 31 มกราคม 2565)
     -  ภาคเช้า  (จบการอบรม) 
     -  ภาคบ่าย (จบการอบรม) 

     ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม

-----------------------------------------
ระบบข้อมูลทางการเงินและการบัญชี (FIN)
(วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)
     -  ภาคเช้า  (จบการอบรม) 
     -  ภาคบ่าย (จบการอบรม)  

(วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2565)
     -  ภาคเช้า  (จบการอบรม) 
     -  ภาคบ่าย (จบการอบรม) 

     ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม
     - กลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
     - รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
     - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

---------------------------------------
ระบบข้อมูลทั่วไปภาครัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลทั่วไปกิจการ (SOE)

(วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565)
     -  ภาคเช้า (จบการอบรม)  
     -  ภาคบ่าย (จบการอบรม) 

     ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม 

ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP)
(วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565)
     -  ภาคเช้า (จบการอบรม)   
     -  ภาคบ่าย (จบการอบรม) 

     ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม 
     

ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM)
(วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565)
     -  ภาคเช้า  (จบการอบรม)  
     -  ภาคบ่าย (จบการอบรม)  

     ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม