เรื่อง แจ้งเตือนไกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการให้ปรับปรุงความถูกต้องข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นปัจจุบัน (รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีปฏิทิน)


เสาร์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา : 18:27 น.

เรื่อง แจ้งเตือนไกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการให้ปรับปรุงความถูกต้องข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นปัจจุบัน (รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีปฏิทิน)
เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งข้อมูลเข้าระบบงาน GFMIS-SOE

      ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งนำส่ง
ข้อมูลเข้าระบบงาน GFMIS-SOE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามระยะเวลาที่ สคร. กำหนดไว้นั้น
      ศทส. ขอเรียนดังนี้
              ๑. ข้อมูลที่ไม่ได้คิดคะแนนประเมินผลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้หน่วยงานท่านแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง/ครบถ้วน โดยเร็วต่อไป (ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕)
              ๒. ข้อมูลที่ใช้คิดคะแนนประเมินผลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (โครงสร้างเงินเดือน, ข้อมูล CEO, รายชื่อกรรมการทั้งคณะ)
                  ให้ตรวจสอบความถูกต้องและส่งให้ทันตามระยะเวลาที่ สคร. กำหนด ( ภายใน ๑๐ วันถัดจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง)
                  หากพบว่าส่งข้อมูลล่าช้าขอให้ท่านชี้แจงสาเหตุของการส่งล่าช้าดังกล่าวผ่านทางอีเมล์มาด้วย

หมายเหตุ : ข้อมูลโครงสร้างองค์กร และข้อมูลโครงสร้างเงินเดือน ขอให้ Upload ไฟล์ปรับปรุงข้อมูลทุกปี ถึงแม้ว่าจะไม่มีส่วนใดๆ เปลี่ยนแปลง


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ