ช่องทางการฝากประเด็นปัญหาการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา : 08:49 น.

          เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวมทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้งลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคลากร โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงานขั้นสูงสุดเต็มจำนวน

          รัฐวิสาหกิจสามารถฝากประเด็นปัญหาการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงินการบัญชีภาครัฐวิสาหกิจ (Financial Accounting System)

: mapping@sepo.go.th

ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ (SOE)

: soe@sepo.go.th

ข้อมูลงบลงทุน (INV)

: inv@sepo.go.th