สคร. ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563


พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา : 14:57 น.

เรียน เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบดูแลระบบ GFMIS-SOE

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่
31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563 ผ่านการใช้โปรแกรม Microsoft Team ตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามแบบประเมินความพึงพอใจของ สคร. ตามlink ที่แนบมานี้
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd825RN8FkO3TUdk-jonL8Oy4uEUMAf-WzG5GV2V0GFZ2waZg/viewform
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2563 (เวลา 16.30 น.) เพื่อ สคร. จะได้นำแบบประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ศทส. ขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในการอบรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2176 2179 2180-2182