เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563


อังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา : 11:17 น.

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563
1. ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE) 
     (VDO เช้า) (VDO บ่าย
2. ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP) 
     (VDO เช้า) (VDO บ่าย
3. ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) 
     (VDO เช้า) (VDO บ่าย
4. ข้อมูลงบลงทุน/การติดตามการลงทุน (INV) 
5. ข้อมูลงบการเงินและการบัญชี (FIN) (รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน) 

    (VDO) 

6. ข้อมูลงบการเงินและการบัญชี (FIN) (รัฐวิสาหกิจกลุ่มไม่ใช่สถาบันการเงิน)

    (VDO)  

 

7. ข้อมูลทางการเงิน การบัญชี (รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) (VDO)