สคร. ขอแจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563


พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา : 14:51 น.

      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้พัฒนารูปแบบของการประเมินผลรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการกำกับ
ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสม โดยได้นำกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
State Enterprise Assessment Model : SE-AM มาใช้ โดยกรอบการประเมินผลดังกล่าวแบ่งเกณฑ์วัดการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ ผลการดำเนินงาน (Key Performance Area) และ Core Business Enables ซึ่งในส่วนของ Core Business Enables
หัวข้อการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล สคร. และคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจยังคงให้ความสำคัญกับการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
ของรัฐวิสาหกิจ โดยต้องบันทึกและนำส่งข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง นั้น

      สคร. ขอเรียนว่า เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบันทึกและนำส่งข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ตามแนวทางการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
ของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. รวมเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 6 วัน โดยเป็นการจัดฝึกอบรมออนไลน์ ผ่านการใช้โปรแกรม Microsoft Team
ซึ่งเป็นไปตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอให้ท่านพิจารณามอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
การบันทึกและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 3 ท่าน/หัวข้อ โดยตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรมผ่าน QR Code ภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2563
(หนังสือที่เป็นทางการ และ QR Code อยู่ระหว่างการจัดส่งไปยังหน่วยงานของท่าน)

 

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการฝึกอบรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 -------------------------------
วิธีการเข้าใช้งาน Microsoft Teams ผ่านเครื่อง PC/NoteBook
วิธีการเข้าใช้งาน Microsoft Teams ผ่านมือถือ