การขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลงบลงทุนประจำเดือนตุลาคม 2562


ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา : 10:51 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลงบลงทุน

          ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีมติให้วันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน 2562
เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ​ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี​ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร
และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน
ครั้งที่ 35 นั้น

          สคร. จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลให้รัฐวิสาหกิจ จากเดิมต้องนำส่งข้อมูล
ผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำเดือนตุลาคม 2562 (รวมทั้ง ผลก่อหนี้ และประมาณการจ่าย)
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็น วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

อ้างอิงจากแนวทางการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2562 - 2563 กล่าวคือ ให้นำส่งข้อมูลภายใน 5 วัน
นับถัดจากวันสิ้นเดือน โดยในกรณีที่ระยะเวลาการนำส่งข้อมูลดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ให้รัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลในวันทำการถัดไป         

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2176 2179 2180-2182