การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคิดคะแนน การประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี ๒๕๖๒ และการขอรับบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านชั่วคราว


พฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา : 14:52 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS – SOE

ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดร่วมนั้น

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขอเรียนว่า สคร. อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจในระบบ GFMIS-SOE พร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการเข้าใช้งานระบบ
GFMIS-SOE โดยยกเลิกการเข้าใช้งานผ่าน GFMIS-SOE Token Key และให้ยืนยันตัวตนผ่านบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน(Password) เท่านั้น ซึ่งคาดว่า
ระบบ GFMIS-SOE (ระบบใหม่) จะสามารถเริ่มใช้งานได้ (Go-Live) ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการประเมินผลการดำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๒ ในส่วนของการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สคร. จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การคิดคะแนนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจในส่วนของการนำส่งข้อมูลเข้าระบบGFMIS-SOE ของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์การขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username)
และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password) และเพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สคร. จึงใคร่ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องจำนวนไม่เกิน ๓ คน เข้าร่วมการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ดังกล่าวในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ –๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๗ กรมบัญชีกลาง โดยสามารถ
Download เอกสารดังนี้

  

>>กำหนดการเข้าร่วมประชุมการชี้แจง  DOWNLOAD

>>เอกสารประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคิดคะแนนของระบบ GFMIS-SOE ปี 2562 DOWNLOAD

>>Powerpoint ประกอบการบรรยาย DOWNLOAD