การขอคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ GFMIS-SOE Terminal พร้อมเครือข่าย GFMIS-SOE และอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้งาน


พุธที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:39 น.

เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ GFMIS-SOE

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจ้งการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์
GFMIS-SOE Terminal ให้กับรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้ในการจัดส่งข้อมูลของรัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบ GFMIS-SOE และต่อมา สคร. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๒.๒/ว ๙๕
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งว่า สคร. ได้พัฒนาระบบ GFMIS-SOE เป็นรูปแบบ Web Application เพื่อรัฐวิสาหกิจสามารถนำส่งข้อมูลผ่านทาง Internet ได้
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้โดยไม่ต้องใช้งานผ่านเครื่อง GFMIS-SOE Terminal และยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานด้วย GFMIS-SOE Token key ยกเว้นข้อมูลเงินกู้
และข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ยังกำหนดให้นำส่งข้อมูลผ่านเครื่อง GFMIS-SOE Terminal ตามเดิม นั้น

สคร. ขอเรียนว่า สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้แจ้งขอคืนเครือข่าย GFMIS-SOE พร้อมอุปกรณ์
ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ใช้งาน ประกอบกับเครื่อง GFMIS-SOE Terminal เริ่มชำรุด ดังนั้น สคร. จึงขอคืนเครื่อง GFMIS-SOE Terminal และอุปกรณ์ต่างๆ จากหน่วยงาน
ทั้งนี้ หากหน่วยงานยังคงใช้เครื่อง GFMIS-SOE Terminal นำส่งข้อมูล ดังนี้
๑. ข้อมูลเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กรมบัญชีกลาง (บก.) ขอให้หน่วยงานประสานงานกับ บก. กองระบบการคลังภาครัฐ กลุ่มงานบริการและประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ ๐-๒๒๙๘-๖๖๖๐ เพื่อขอ GFMIS Token key ในการบันทึกการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ บก. ผ่าน Internet โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่อง GFMIS-SOE Terminal
โดยยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานด้วย GFMIS Token key และ/หรือ
๒. ข้อมูลเงินกู้ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) สคร. จะประสานงานกับ สบน. เพื่อดำเนินการติดตั้งเครื่องทดแทนเครื่องเดิมที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันให้กับหน่วยงานท่าน

โดยขอให้ท่านแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อของผู้ประสานงาน มายัง E-mail : kanittanapa_s@sepo.go.th srinara_k@sepo.go.th เพื่อ สคร. จะได้จะนัดหมายวัน และเวลา
ในการจัดเก็บเครื่อง GFMIS-SOE Terminal ต่อไป
ทั้งนี้ การเก็บคืนเครื่อง GFMIS-SOE Terminal ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการนำส่งข้อมูลของหน่วยงานท่าน

ตามหนังสือที่แนบมา ดังนี้

 กค 0802.2-068 ลว 10-4-2561 เรื่อง การสำรวจและคืนเครือข่าย GFMIS-SOE พร้อมอุปกรณ์ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ใช้งาน-รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง

 กค 0802.2-068 ลว 10-4-2561 เรื่อง การสำรวจและคืนเครือข่าย GFMIS-SOE พร้อมอุปกรณ์ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้ใช้งาน-รัฐวิสาหกิจนอกสังกัดกระทรวงการคลัง


หมายเหตุ : สำหรับรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน (Bank) เนื่องจาก ยังมีความจำเป็นต้องนำส่งข้อมูลงบการเงินให้กับ สคร. ด้วยเครื่อง terminal อยู่นั้น เมื่อหน่วยงาน
ได้รับการติดตั้งเครื่องใหม่แล้ว ขอได้โปรดแจ้งมายัง สคร.
โดยประสานงานมายังเจ้าหน้าที่ helpdesk : 02-2985880-7 ต่อ 2181 2228 หรือ Email : helpdesk@sepo.go.th เพื่อดำเนินการ set ระบบเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถ
นำส่งข้อมูลงบการเงินให้กับ สคร. ต่อไปได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สคร.