ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

การขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลงบลงทุนประจำเดือนตุลาคม 2562

เรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลงบลงทุน           ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีมติให้วันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ​ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี​ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 นั้น           สคร. จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลให้รัฐวิสาหกิจ จากเ...

อ่านต่อ

แนวทางการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563

  แนวทางการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563                      ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้กำหนดให้การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจทำหน้าที่รวบรวมและสรุปผลร้อยละของข้อมูลที่นำส่...

อ่านต่อ

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ปรับปรุงระบบ GFMIS-SOE ในส่วนข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งนำข้อมูลประวัติกรรมการของรัฐวิสาหกิจเข้าระบบฯ ให้เรียบร้อยแล้ว         ขอให้หน่วยงานท่าน ดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลของกรรมการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้      ...

อ่านต่อ

ขอให้ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลข้อมูลผู้บริหารและข้อมูลพนักงานเข้าระบบ GFMIS-SOE

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลข้อมูลผู้บริหารและข้อมูลพนักงานเข้าระบบ GFMIS-SOEเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบ GFMIS-SOE ในส่วนข้อมูลผู้บริหาร/พนักงาน พร้อมทั้งนำข้อมูลประวัติผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจเข้าระบบฯ ให้เรียบร้อยแล้ว            ดังนั้น ขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที...

อ่านต่อ

การขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลงบลงทุนปี 2562 ณ วันที่ 7 ก.พ. 2562

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สคร. ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ GFMIS - SOE (ระบบใหม่) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเข้าใช้งานด้วย Username และ Password นั้นเนื่องจากระบบงบลงทุนยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สคร. ขอเรียนว่า 1. สคร. ได้ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลเดือนมกราคม 2562 จากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562ปัจจุบัน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ระบบงบลงทุนสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว สคร. จึงขอขยายระยะเวลาอีกครั้งเป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562และปรับปรุงข้อมูลอีกครั้งให้แ...

อ่านต่อ

การขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลทางการเงินการบัญชีปี 2562 ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562

เรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลทางการเงินการบัญชี ตามที่ สคร. ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ GFMIS - SOE (ระบบใหม่) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเข้าใช้งานด้วย User name และ Password แต่ยังติดปัญหาด้านเทคนิคส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE (ระบบใหม่) สคร. จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลให้รัฐวิสาหกิจ แล้วนั้นเนื่องจากเมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE ได้ โดยระบบฯ สามารถเข้าใช้งานได้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สคร. จึงพิ...

อ่านต่อ

สคร. แจ้งเรื่องขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE (ระบบใหม่)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สคร. ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ GFMIS - SOE (ระบบใหม่) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเข้าใช้งานด้วย User name และ Password นั้นสคร. ขอเรียนว่า ปัจจุบันระบบฯ ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากติดปัญหาด้านเทคนิค สคร. จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ดังนี้1.ข้อมูลงบลงทุน เดือนมกราคม 2562 1.1 สำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ จำนวน 18 แห่ง เนื่องจาก สคร. จะต้องเข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนกับรองนายกรัฐมนตรี ในวันที่...

อ่านต่อ

เอกสารการอบรมการใช้งานระบบ GFMIS - SOE ประจำปี 2562

 ข้อมูลงบลงทุน (INV)      ข้อมูลงบลงทุน (INV)-รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ      ข้อมูลงบลงทุน (INV)-รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ข้อมูลทางการเงินการบัญชี       ข้อมูลทางการเงินการบัญชี (FIN)-รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Non-Listed)       ข้อมูลทางการเงินการบัญชี (FIN)-รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Listed)       ข้อมูลทางการเงินการบัญชี (FIN)-รัฐวิสาหก...

อ่านต่อ

สคร. ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 25 มกราคม 2562 ณ อาคาร SME Bank

แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม  ระบบข้อมูลงบลงทุน (INV) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)  ระบบข้อมูลการเงินและการบัญชี (FIN) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)  ระบบข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน (EMP) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)  ระบบข้อมูลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)  ระบบข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ (SOE) (เข้าร่วมอบรมได้ 1 ท่าน)         รายงานข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ที่เหลืออยู่มีเพียง 3 รายง...

อ่านต่อ

รายงานสถานะการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2562

รายงานสถานะการนำส่งข้อมูลเข้าระบบประจำปี พ.ศ. 2562...

อ่านต่อ