ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

เอกสารประกอบการฝึกอบรมการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบการฝึกอบรมการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี พ.ศ. 2566 ข้อมูลระบบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (INV)  ข้อมูลทั่วไปภาครัฐวิสาหกิจ1. ข้อมูลทั่วไปกิจการ (SOE)2. ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP)3. ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) ข้อมูลระบบการเงินการบัญชีรัฐวิสาหกิจ (FIN)1. กลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2. กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)3. กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)...

อ่านต่อ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รวมเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 6 วัน โดยจัดการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านการใช้โปรแกรม Microsoft Team ซึ่งในเบื้องต้นมีรัฐวิสาหกิจให้ความสนใจและกรอกแบบตอบรับกลับมาจำนวนประมาณ 600 คน วิทยากรประกอบด้วยบุคลากรของศ...

อ่านต่อ

สามารถติดตามข่าวการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสารการแบ่งกลุ่มเข้ารับการฝีกอบรม (คลิกที่นี่)   ---------------------------------------------------หลักสูตรการฝึกอบรม (Link เชื่อมไปยังห้องบรรยาย)--------------------------------------------------ระบบติดตามข้อมูลงบลงทุน (INV)(วันที่ 31 มกราคม 2565)     -  ภาคเช้า  (จบการอบรม)      -  ภาคบ่าย (จบการอบรม)       ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม -----------------------------------------ระบบข้อมูลทางการเงิน...

อ่านต่อ

เรื่อง แจ้งเตือนไกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการให้ปรับปรุงความถูกต้องข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นปัจจุบัน (รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีปฏิทิน)

เรื่อง แจ้งเตือนไกล้ระยะเวลาสิ้นสุดการให้ปรับปรุงความถูกต้องข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เป็นปัจจุบัน (รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีปฏิทิน)เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งข้อมูลเข้าระบบงาน GFMIS-SOE      ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งนำส่งข้อมูลเข้าระบบงาน GFMIS-SOE ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันและเป็นไปตามระยะเวลาที่ สคร. กำหนดไว้นั้น      ศทส...

อ่านต่อ

แนวทางการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565

แนวทางการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 (ดาวน์โหลด)------------------------------------------------------------------ ตารางกำหนดการนำส่งข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2565 กลุ่มสถาบันการเงิน (Finance) กลุ่มไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non Finance)...

อ่านต่อ

ช่องทางการฝากประเด็นปัญหาการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

          เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวมทั้งสิ้น ๑๓ จังหวัด ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้งลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคลากร โดยให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งสำนักงานขั้นสูงสุดเต็มจำนวน           รัฐวิสาหกิจสามารถฝากประเด็นปัญหาการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-S...

อ่านต่อ

สคร. ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563

เรียน เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบดูแลระบบ GFMIS-SOE ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563 ผ่านการใช้โปรแกรม Microsoft Team ตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามแบบประเมินความพึงพอใจของ สคร. ตามlink ที่แนบมานี้https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd...

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563 1. ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE)       (VDO เช้า) (VDO บ่าย)  2. ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP)       (VDO เช้า) (VDO บ่าย)  3. ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM)       (VDO เช้า) (VDO บ่าย)  4. ข้อมูลงบลงทุน/การติดตามการลงทุน (INV)  5. ข้อมูลงบการเงินและการบัญช...

อ่านต่อ

ลิงค์เชื่อมระบบ Microsoft Teams เพื่อเข้ารับฟังบรรบายระบบ GFMIS-SOE

ลิงค์เชื่อมระบบ Microsoft Teams เพื่อเข้ารับฟังบรรบายระบบ GFMIS-SOE ข้อมูลระบบข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE)  (วันที่ 31/8/63 ภาคบ่าย) ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP) (วันที่ 1/9/63 ภาคเช้า) ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP) (วันที่ 1/9/63 ภาคบ่าย) ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) (วันที่ 2/9/63 ภาคเช้า) ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) (วันที่ 2/9/63 ภาคบ่าย) ข้อมูลงบลงทุน (INV)  (วันที่ 3/9/63 ภาคเช้า) ข้อมูลงบลงทุน (INV)  (วันที่ 3/9/63 ภาคบ่าย) ข้อมูลทางกา...

อ่านต่อ

สคร. ขอแจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้พัฒนารูปแบบของการประเมินผลรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสม โดยได้นำกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจState Enterprise Assessment Model : SE-AM มาใช้ โดยกรอบการประเมินผลดังกล่าวแบ่งเกณฑ์วัดการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ผลการดำเนินงาน (Key Performance Area) และ Core Business Enables ซึ่งในส่วนของ Core Business Enablesหัวข้อการ...

อ่านต่อ