เป้าหมายและประโยชน์ในการนำระบบ GFMIS-SOE มาใช้ คืออะไร ?วันที่ : พุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา : 09:55 น.

เป้าหมายในการนำระบบ GFMIS-SOE มาใช้ในการจัดการข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ

 • เพื่อจัดทำระบบข้อมูลหลักเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจที่สามารถรวบรวมข้อมูลด้านการเงิน การบัญชี การลงทุน สินทรัพย์ หนี้สิน หลักทรัพย์ การกู้ยืม เงินนำส่งรายได้แผ่นดิน การเบิกจ่ายเงินของรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง รวมทั้งข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กร ข้อมูลด้านบุคลากรทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการเป็นระบบเดียว มีความถูกต้อง เป็นเอกเทศและภาครัฐสามารถควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของรัฐวิสาหกิจได้
   
 • เพื่อจัดทำโครงการผังบัญชีมาตรฐานสำหรับรัฐวิสาหกิจ และรับข้อมูลด้านการบัญชีเพื่อการจัดทำงบการเงินรวมรัฐวิสาหกิจ และ Consolidate ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจเข้าสู่งบการเงินแผ่นดิน
   
 • เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการวิเคราะห์ทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนระบบประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลการบริหารการเงินการคลังของประเทศในระบบ GFMIS Management Cockpit ปัจจุบัน

ประโยชน์ในการนำระบบ GFMIS-SOE มาใช้ในการจัดการข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ แบ่งได้ดังนี้

 1. ประโยชน์ต่อรัฐ
  - มีผังบัญชีรวมของรัฐวิสาหกิจที่โปร่งใส ติดตามได้ และน่าเชื่อถือ
  - มีระบบฐานข้อมูลบริหารแบบ Online Real Time เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับรัฐบาลในการบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่มีต่อประชาชน ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส สามารถติดตามและตรวจสอบได้

   
 2. ประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
  - ได้ฐานข้อมูลและรายงานสำหรับผู้บริหารทั้งทางด้านกายภาพ การเงิน การลงทุนและบุคลากรของรัฐวิสาหกิจที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลโดยผ่านระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุด  ข้อมูลเหล่านี้จะมีความถูกต้อง  ครบถ้วน  และสามารถนำไปใช้เพื่อการวิเคราะห์ได้ทันเวลา
  - ได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายหรือมาตรการในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ และใช้ในการกำกับและติดตามประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  
  - สนับสนุนการทำงาน/โครงการเดิมของสคร. ไม่ว่าจะเป็น การจัดทำ EVM ภาครัฐวิสาหกิจ การจัดทำ Data Warehouse ภายในของ สคร. เป็นต้น

   
 3. ประโยชน์ต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
  - มีระบบบริหารงานด้าน การงบประมาณ บัญชี การเงิน การคลัง การรับจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นระบบเดียวกัน อยู่บนมาตรฐานรหัส และมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน ทุกรัฐวิสาหกิจ 
  - ลดขั้นตอน และลดภาระ ของรัฐวิสาหกิจในการจัดทำเอกสาร และรายงานให้ส่วนราชการกลาง เนื่องจากสามารถเรียกดูรายงานได้จากฐานข้อมูลเดียวกัน 
  - จัดทำระบบบัญชี และรายงานด้านบัญชีการเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วภายใต้มาตรฐานที่กำหนดโดยสคร. สนับสนุนการดำเนินการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินของรัฐวิสาหกิจให้รวดเร็วขึ้น
  - ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเบิกจ่ายงบประมาณและนำส่งข้อมูลรายได้แผ่นดินผ่านระบบ GFMIS ? SOE ที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ GFMIS อย่างอัตโนมัติ