หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใดที่อยู่ในโครงการ GFMIS-SOEวันที่ : พุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา : 15:38 น.

ขณะนี้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในโครงการ GFMIS-SOE มีทั้งสิ้น 53 แห่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้

 1. การกีฬาแห่งประเทศไทย
 2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 3. การเคหะแห่งชาติ
 4. การยางแห่งประเทศไทย (ควบรวมระหว่างองค์การสวนยางกับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง)
 5. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 6. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 7. การรถไฟแห่งประเทศไทย
 8. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 9. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 10. องค์การจัดการน้ำเสีย
 11. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 12. องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563)
 13. องค์การคลังสินค้า
 14. การประปาส่วนภูมิภาค
 15. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 16. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 17. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 18. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 19. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 20. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 21. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 22. บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 23. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 24. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 25. การไฟฟ้านครหลวง
 26. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 27. การประปานครหลวง
 28. การยาสูบแห่งประเทศไทย (ชื่อเดิมโรงงานยาสูบ  พรบ. การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2561)
 29. ธนาคารออมสิน
 30. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 31. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 32. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 33. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 34. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 35. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 36. โรงพิมพ์ตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 37. สำนักงานธนานุเคราะห์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 38. องค์การสะพานปลา
 39. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
 40. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 41. บริษัท ขนส่ง จำกัด
 42. องค์การเภสัชกรรม
 43. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 44. โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต
 45. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
 46. บริษัท สหโรงแรมและการท่องเที่ยว จำกัด
 47. องค์การตลาด
 48. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 49. สถาบันการบินพลเรือน
 50. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 51. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 52. บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

รายชื่อหน่วยงานที่ยุบเลิกแล้ว และพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว ตามรายชื่อต่อไปนี้

 1. องค์การสวนยาง  (ยุบเลิกตามมติ ครม.  เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558)
 2. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  (ยุบเลิกตามมติ ครม.  เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2558)
 3. บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550)
 4. บริษัท ปตท. สผ. จำกัด
 5. องค์การแบตเตอรี่  (ยุบเลิกตามมติ ครม.  เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2550)
 6. องค์การฟอกหนัง  (ยุบเลิกตามมติ ครม.  เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2550)
 7. บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย (ยุบเลิกตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2552)
 8. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
 9. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันนี้ 22 พ.ค. 2563)
 10. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ควบรวมกับ ธอส. เมื่อวันนี้ 24 ก.ย. 2563)
 11. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (พ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ)
 12. บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) (ควบรวมกิจการกับ บมจ.ทีโอที เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564)
 13. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ควบรวมกิจการกับ บมจ. กสท เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2564)