ชื่อทางการและชื่อย่อของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีอะไรบ้าง?วันที่ : พุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา : 15:42 น.

รายชื่อรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง (ไม่รวมบริษัทลูก / บริษัทในเครือ)

 

N0.
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
1
 การกีฬาแห่งประเทศไทย
กกท
2
 การยางแห่งประเทศไทย
กยท
3
 การเคหะแห่งชาติ
กคช
4
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ททท
5
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
กทพ
6
 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กทท
7
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กนอ
8
 การประปานครหลวง
กปน
9
 การประปาส่วนภูมิภาค
กปภ
10
 การยาสูบแห่งประเทศไทย (ชื่อเดิมโรงงานยาสูบ  พรบ. การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค. 2561)
ยสท.
11
 การไฟฟ้านครหลวง
กฟน
12
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
กฟผ
13
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กฟภ
14
 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รฟม
15
 การรถไฟแห่งประเทศไทย
รฟท
16
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ ไทย
ธพว
17
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธกส
18
 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธสน
19
 ธนาคารออมสิน
ออมสิน
20
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธอส
21
 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
บสย
22
 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (ควบรวมกิจการเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564)
เอ็นที
23
 บริษัท ขนส่ง จำกัด
บขส
24
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ทอท
25
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
ธพส
26
 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปตท
27
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ปณท
28
 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บวท
29
 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
บ.สหโรงแรมไทย
30
 บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)
อสมท
31
 บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
บอท
32
 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
โรงงานไพ่
33
 โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โรงพิมพ์ตำรวจ
34
 สถาบันการบินพลเรือน
สบพ
35
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
วว
36
 สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สธค
37
 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
สสร
38
 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ขสมก
39
 องค์การคลังสินค้า
อคส
40
 องค์การจัดการน้ำเสีย
อจน
41
 องค์การตลาด
อต
42
 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
อตก
43
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
อพวช
44
 องค์การเภสัชกรรม
อภ
45
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
อสค
46
 องค์การสวนพฤกษศาสตร์
อสพ
47
 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เปลี่ยนชื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันนี้ 23 มิ.ย. 2563)
อสส.
48
 องค์การสะพานปลา
อสป
49
 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
องค์การสุรา
50
 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ออป
51
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธอท
52
บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
IAM