ติดต่อเจ้าหน้าที่

แสดงแบบ pdf ส่งอีเมล พิพม์

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ชื่อ - สกุล
e-mail
เบอร์โทร
ต่อหมายเลข
นายปัญญ์สุธา  รายา punsutha_r@sepo.go.th
0-2298-5880-7
2119
นายกรินทร์ ศิริพัฒน์พิบูลย์ karin_s@sepo.go.th
0-2298-5880-7
2173
นางสาวจีนิษณา   ใจชุ่ม jinitsana_j@sepo.go.th
0-2298-5880-7
2182
นางสาวอังศุผลดี    ปิยะเมธาง angsupondee_p@sepo.go.th
0-2298-5880-7
2179
นายประวิทย์ บัวคอม prawit_b@sepo.go.th 0-2298-5880-7  2184
นายณัฐพล จรัสดำรงนิตย์ nattapon_j@sepo.go.th  0-2298-5880-7 2182 
นายอภิรัตน์ เพ็งจางค์จิตร aphirath_p@sepo.go.th  0-2298-5880-7 2180
นางสาวขนิษฐนภา สำเร็จดี kanittanapa_s@sepo.go.th  0-2298-5880-7 2176
นางสาวจริยา นาคสิทธิ์ jariya_n@sepo.go.th 0-2298-5880-7
2173 
นายสิรภพ บุญฤทธิ์ sirapob_b@sepo.go.th  0-2298-5880-7 2183 
นางสาวอาทิตยา จันทร์ดวง arthittaya_c@sepo.go.th  0-2298-5880-7 2178 
นายพรสรวง ยวงสอาด pornsruang_y@sepo.go.th  0-2298-5880-7  2183 
       

 

ปัญหาจากการใช้ระบบ Help Desk
 
โทรศัพท์: helpdesk โทร 02-298-5880-7 ต่อ 2181 , 2228