ตารางกำหนดการนำส่งข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป

แสดงแบบ pdf ส่งอีเมล พิพม์

รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน (Bank) 
รัฐวิสาหกิจไม่ใช่กลุ่มสถาบันการเงิน (Non Bank)