คู่มือการใช้งาน/การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

แสดงแบบ pdf ส่งอีเมล พิพม์

คู่มือการใช้งาน/การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

ข้อมูลทั่วไปภาครัฐวิสาหกิจ
1. ข้อมูลทั่วไปกิจการ (SOE)
2. ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP)
3. ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM)ข้อมูลระบบการเงินการบัญชีรัฐวิสาหกิจ (FIN)
1. กลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
2. กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (รัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ)
3. กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (รัฐวิสาหกิจที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ) 


ข้อมูลระบบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ (INV)
คู่มือการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE (การนำส่งข้อมูลงบลงทุน)