แบบทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE (ระบบใหม่) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563

แสดงแบบ pdf ส่งอีเมล พิพม์

     สคร. ขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานได้ สคร. จึงได้ปรับปรุงแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิใหม่
โดยสามารถขอบัญชีผู้ใช้งาน (user) ได้มากกว่า 1 user ต่อ 1ระบบงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
     ทั้งนี้ หากหน่วยงานได้ download แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิเดิมไปใช้แล้ว และสามารถปฏิบัติงานได้ สามารถนำส่งแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิเดิมให้ สคร.
กำหนดสิทธิการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ได้ตามปกติ
   หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่คุณอภิรัตน์   เพ็งจางค์จิตร 02-2985880-7 ต่อ 2180
สามารถdownload แบบลงทะเบียน
RegisterForm GFMIS-SOE by username password (Excel)
RegisterForm GFMIS-SOE by username password (PDF)
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สคร.