แบบฟอร์มการขอเพิ่มรายการบัญชี , แก้ไขรายการบัญชี และลบรายการบัญชีงบการเงิน

แสดงแบบ pdf ส่งอีเมล พิพม์

รัฐวิสาหกิจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามที่ สคร. กำหนดได้ดังนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงบการเงิน

ทั้งนี้ ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มที่ท่านกรอกข้อมูลมาได้ที่ี kanittanapa_s@sepo.go.th และ mapping@sepo.go.th