ความเป็นมาของโครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS

แสดงแบบ pdf ส่งอีเมล พิพม์

ความเป็นมาของโครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS – SOE ) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

          การบริหารนโยบายเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตและมีเสถียรภาพได้นั้น นอกจากความรู้ความสามารถของผู้บริหารแล้ว สิ่งจำเป็นที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือ ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ ที่จะต้องมีอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัยและรวดเร็วทันต่อการตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือให้ผู้บริหารสามารถกำหนดนโยบายและมาตรการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

          การบริหารข้อมูลด้านการคลังนั้น ท่านนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายที่จะปรับปรุงระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐ ที่เกี่ยวกับระบบการเบิกจ่ายงบประมาณ ระบบการบัญชี ระบบการจัดซื้อและว่าจ้างมาตรฐาน ระบบบริหารหนี้สาธารณะ ระบบทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน ระบบการชำระเงิน ระบบการตรวจสอบ ระบบข้อมูลสารสนเทศและประเมินผล ให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งถือเป็นการรวมศูนย์ระบบการเงินการคลังภาครัฐของประเทศ (Central Database)

          โครงการเปลี่ยนการบริหารการเงิน การคลัง ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า GFMIS เป็นการออกแบบ จัดสร้าง ระบบบริหารงานการคลังภาครัฐ ของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบในด้าน รายรับ รายจ่าย การกู้เงิน เงินคงคลัง บัญชีการเงินแบบเกณฑ์คงค้าง บัญชีสินทรัพย์ถาวร บัญชีต้นทุน บัญชีบริหาร แบบ Single Entry รวมถึงการจัดซื้อ จัดจ้าง การจัดทำ การอนุมัติ การเบิกจ่าย การปรับปรุง และการติดตามการใช้งบประมาณ ที่เน้นการจัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แบบ Out put - Out come เพื่อสร้างให้เกิดฐานข้อมูลกลางด้านการเงิน การคลัง ภาครัฐ แบบ Matrix และ Online Real Time ทั้งตามโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม และพื้นที่จังหวัด CEO โดยทุกส่วนราชการเริ่มใช้งาน ระบบจริง วันที่ 1 ตุลาคม 2547

          ดังนั้น เพื่อให้สามารถจัดทำระบบข้อมูลการบริหารงบประมาณแผ่นดินที่สมบูรณ์แบบ โดยเฉพาะในส่วนรัฐวิสาหกิจ จึงนำเสนอการจัดระบบบริหารงาน ด้าน Back Office ของรัฐวิสาหกิจ ที่เชื่อมโยงกับระบบงาน GFMIS ปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างให้เกิดระบบ Back Office ที่สมบูรณ์ที่สุดของทั้งประเทศ

          ระบบงานที่จัดทำจะอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่จะควบคุมติดตาม ดูแล ประเมินผล ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใช้จ่ายงบประมาณ การนำส่งรายได้ ผลประกอบการของทุกรัฐวิสาหกิจในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อมูลบริหารรวมด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ ของทั้งประเทศ เพื่อนำเสนอแก่ ท่านนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ต่อไป

          นโยบายท่านนายกรัฐมนตรี ในการกำหนดให้ขยายระบบงาน GFMIS เพื่อสามารถรองรับข้อมูลการเงิน ของรัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดทำงบการเงินรวมรัฐวิสาหกิจ และวิเคราะห์รายได้และรายจ่าย ในละเอียด ทุกประเภทรายได้ ในแต่ละพื้นที่ จังหวัด รวมถึง การลงทุนของรัฐ ในแต่ละรัฐวิสาหกิจ สำนักงานกำกับและบริหารโครงการ GFMIS จึงได้เสนอการขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับข้อมูลการเงินรัฐวิสาหกิจ ผ่านสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง หรือ Government Fiscal Management Information System – State of Enterprise: (GFMIS-SOE) โดยตั้งเป้าหมายการจัดทำระบบงานและดำเนินการ ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

      1. จัดทำระบบการวางแผน ติดตาม และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้าง ตามนโยบายรัฐบาล ในแต่ละช่วงเวลา เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงิน กับแผนการใช้เงิน รายเดือน ในทุกรัฐวิสาหกิจ ทั้งรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอุดหนุนจากรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่รัฐควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโดยตรง

2. บันทึกรายได้ที่จัดเก็บ ในแต่ละพื้นที่ จังหวัด ตามประเภทรายได้ และแหล่งที่มาของรายได้ว่ามาจากธุรกิจประเภทไหน และมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ต้นทุน แยกตามประเภทค่าใช้จ่าย ต้นทุน ต่างๆ

3. จัดทำข้อมูลและนำเสนอข้อมูลตามรูปแบบ State Enterprise Review (SER) ซึ่งเป็นการนำเสนอข้อมูลในภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วยข้อมูลองค์กร ข้อมูลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อที่จะทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค รวมทั้งบทสรุป บทวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน Financial Ratio ในลักษณะเดียวกับการรายงานเสนอผู้ถือหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

4. กำหนดมาตรฐานผังบัญชีรวมสำหรับรัฐวิสาหกิจ เพื่อจัดทำงบการเงินรวมของรัฐวิสาหกิจ ทั้ง สินทรัพย์ หนี้สิน เงินกู้ การลงทุน รวมถึงการ Consolidate งบการเงินแผ่นดิน

5. บันทึกข้อมูลรายละเอียดสินทรัพย์ถาวรหลักที่สำคัญ ตามประเภทสินทรัพย์หลัก ระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคา และตามมูลค่าตลาด (Market Value)

6. บันทึกและจัดสร้างให้เกิดฐานข้อมูลบริหารหลักทรัพย์ของภาครัฐทั้งหมด (Investment Portfolio Database) เป็นฐานข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูลหลักทรัพย์ต่างๆ เงินลงทุนในรัฐวิสาหกิจและบริษัทต่างๆ โดยเก็บราคาทุน ราคาตลาด และข้อมูลผลตอบแทน รวมถึงการเก็บข้อมูลงบการเงินบริษัท(ที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจ)ที่ถือหุ้นอยู่ ใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ภาพรวมของเงินลงทุนของรัฐ

ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2549 อนุมัติโครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS – SOE ) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะกรรมการกำกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2549 ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ

          สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี 2549 งบกลาง จำนวน 180 ล้านบาท ในการดำเนินการจัดซื้อโครงการส่วนขยายระบบงาน GFMIS เพื่อรองรับข้อมูลรัฐวิสาหกิจ (GFMIS – SOE ) และได้บริษัท ที.เอ็น.อินฟอร์เมชั่น ซิสเท็มส์ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันกับที่จัดทำระบบงาน GFMIS ของภาคราชการ) ให้เป็นผู้พัฒนาระบบดังกล่าว

          โดยที่สภาพปัญหาในอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า มีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานที่ขอข้อมูลและรายงานต่าง ๆ จากรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็น สภาพัฒน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือแม้แต่ สคร. เอง ซึ่งการขอข้อมูลดังกล่าวก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ และประการที่สำคัญคือ ช่วงเวลาที่ขอข้อมูล ก็มีระยะเวลาที่แตกต่างกัน ทำให้ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานได้รับมีข้อมูลไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นปัญหาของหน่วยงานภาครัฐในการพิจารณากำหนดนโยบายต่าง ๆ และยังไม่รวมถึงภาระในการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจที่มีจำนวนมาก จากปัญหาดังกล่าวและด้วยภารกิจของ สคร. ที่มีหน้าที่กำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ สคร. จึงเล็งเห็นว่า น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่ สคร. จะช่วยแก้ไขปัญหาและลดภาระการจัดทำข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวลง ดังนั้น ในการดำเนินโครงการดังกล่าว สคร. จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบโครงการดังกล่าว โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

1. องค์ประกอบ
(1) นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ประธานคณะกรรมการ
(2) นางพัลลภา เรืองรอง
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนารัฐวิสาหกิจ
รองประธานคณะกรรมการ
(3) นายศุภชัย จงศิริ
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษา
(4) นางปริศนา ประหารข้าศึก
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ที่ปรึกษา
(5) นางพรรณขนิตตา บุญครอง
นักวิชาการคลัง 9 ชช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ
(6) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ
(7) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กรรมการ
(8) ผู้แทนสำนักงบประมาณ กรรมการ
(9) ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรรมการ
(10) ผู้แทนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรรมการ
(11) ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย กรรมการ
(12) นายชาญวิทย์ นาคบุรี
นักวิชาการคลัง 8ว. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ
(13) นายชัยภัฏ เตมียบุตร
นักวิชาการคลัง 6ว. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการ
(14) นางสาววรชยา ลัทธยาพร
นักวิชาการคลัง 7 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและเลขานุการ
(15) นายต่อสกุล โตสุโท
นักวิชาการคลัง 5 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(16) นายชยาพลศ์ ธูปหอม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

2. อำนาจหน้าที่
          ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์สภาพของรัฐวิสาหกิจร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางของรัฐวิสาหกิจ
          พิจารณากำหนดโครงสร้างและรูปแบบรายละเอียดของข้อมูลรัฐวิสาหกิจพร้อมทั้งตรวจสอบรายละเอียดและความครบถ้วนของข้อมูลรัฐวิสาหกิจ
          พิจารณากำหนดข้อมูลในการเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS เพื่อจัดทำฐานข้อมูลกลางภาครัฐและพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ของโครงการ
          แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อดำเนินการติดตาม หรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
          ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

          หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Steering Committee โดยมีเป้าหมายที่จะให้รัฐวิสาหกิจบันทึกข้อมูลผ่านระบบฯ ดังกล่าวเพียงครั้งเดียว และให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งมาดึงข้อมูลออกจากระบบดังกล่าวของ สคร. และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนในการทำงานของรัฐวิสาหกิจ และช่วยประหยัดงบประมาณในด้านการลงทุนด้าน IT ของหน่วยงานภาครัฐลงด้วย