แนวทางการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563


ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา : 10:49 น.

 

แนวทางการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563

 

                   ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้กำหนดให้การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผล
การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจทำหน้าที่รวบรวมและสรุปผลร้อยละของข้อมูลที่นำส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนตามระยะเวลาที่กำหนด
พร้อมทั้งคิดคะแนนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจในส่วนของการนำส่งข้อมูล เข้าระบบ GFMIS-SOE
แต่เนื่องจากในปี 2563 จะมีการนำระบบประเมินผลใหม่มาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเป็นปีแรก
ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรและข้อมูลจำนวนมากเพื่อรองรับการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่
ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระให้กับรัฐวิสาหกิจ สคร. จึงได้ยกเลิกตัวชี้วัดร่วมในเรื่องการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
และจะไม่มีการคิดคะแนนการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับปี 2563
 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ สคร. ได้มีข้อมูล
เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย จึงขอความร่วมมือมายังรัฐวิสาหกิจให้นำส่งข้อมูลเข้าระบบ
GFMIS-SOE ครบถ้วนและถูกต้องตามกำหนดเวลาตามตาราง timing ตามเดิม โดย สคร. ได้กำหนดแนวทางการนำส่งข้อมูล
เข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563 ดังนี้

                   1. การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

         ข้อมูลและระยะเวลาที่กำหนดให้นำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ให้รัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
ตามระยะเวลาที่ สคร. กำหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาการนำส่งข้อมูลดังกล่าวจะนับรวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
โดยในกรณีที่ระยะเวลาการนำส่งข้อมูลดังกล่าวตรงกับวันหยุดราชการ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้รัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลในวันทำการถัดไป

                  2. แนวทางการดำเนินการในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE   ตามระยะเวลาที่กำหนด

                       2.1  กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
อันเนื่องจากเกิดสถานการณ์ใดๆ และมีความประสงค์จะขอขยายระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลดังกล่าว
ให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น พร้อมระยะเวลาที่ขอขยาย โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

                               2.1.1 ขอให้นำเสนอ สคร. พิจารณาไม่เกินวันครบกำหนดนำส่งข้อมูลงวดนั้นๆ
โดย สคร. จะพิจารณาจากวันที่ที่ สคร. ได้รับหนังสือ

                               2.1.2 การขอขยายระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

                       2.2  กรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ตามระยะเวลาที่กำหนด
โดยมีสาเหตุมาจากข้อขัดข้องทางเทคนิค ให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการแจ้งข้อขัดข้องทางเทคนิคให้ สคร./Helpdesk ทราบ
และขอให้รัฐวิสาหกิจสอบถามชื่อเจ้าหน้าที่ Helpdesk พร้อมขอหมายเลข call log ทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
โดย สคร./Helpdesk จะติดต่อประสานงานเพื่อแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวร่วมกับรัฐวิสาหกิจอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจจะต้องให้ความร่วมมือกับ สคร./Helpdesk ในการทดสอบระบบ GFMIS-SOE
ภายใน 10 วันนับถัดจากวันที่ สคร./Helpdesk ได้แจ้งให้ทราบว่า สคร. ได้แก้ไขข้อขัดข้องทางเทคนิคดังกล่าวแล้วเสร็จ

                  3. แนวทางการพิจารณาของ สคร.

                       3.1  สคร. จะไม่รับพิจารณาการขอขยายระยะเวลาของรัฐวิสาหกิจ อันมีเหตุมาจากข้อผิดพลาดของข้อมูล
หรือการบริหารจัดการภายในของรัฐวิสาหกิจ อาทิเช่น

                              3.1.1 รัฐวิสาหกิจบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนทำให้ส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ไม่ได้
(แม้ว่าจะมีการแจ้งปัญหากับ สคร./Helpdesk แล้วก็ตาม) หรือ

                              3.1.2 รัฐวิสาหกิจไม่สามารถรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ภายในรัฐวิสาหกิจเอง
เพื่อนำส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE ได้ หรือ

                              3.1.3 มีความผิดพลาดในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
GFMIS-SOE ระหว่างบุคลากรภายในรัฐวิสาหกิจเอง รวมไปถึงการขาดการประสานงานภายในรัฐวิสาหกิจเอง หรือ

                              3.1.4 มีการโอนย้าย/เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจในการนำส่งข้อมูล
เข้าระบบ GFMIS-SOE หรือ

                              3.1.5 มีข้อขัดข้องหรือความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลของรัฐวิสาหกิจเอง
รวมถึงการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของรัฐวิสาหกิจเอง

                      3.2  ในกรณีที่ สคร. พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุผล ความจำเป็น และระยะเวลาที่รัฐวิสาหกิจ
ขอขยายมีความเหมาะสม และรัฐวิสาหกิจได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามข้อ 3.1 ครบถ้วนแล้ว
สคร. จะพิจารณาขยายระยะเวลาในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ให้รัฐวิสาหกิจตามความเหมาะสม
โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการนำส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE ของข้อมูลปีบัญชีถัดไปหากส่งผลกระทบ
ต่อการนำส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE ของข้อมูลปีบัญชีถัดไป ขอให้รัฐวิสาหกิจนำเสนอ สคร.
เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาข้อมูลปีบัญชีถัดไปใหม่

                4. ข้อควรทราบ

                     4.1 การแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ผ่านทาง Helpdesk โทร. 0-2298-5880-7 
ต่อ 2181 2228 หรือ E-mail : helpdesk@sepo.go.th

                     4.2 ในกรณีที่ไม่ได้รับความสะดวกหรือการบริการตอบปัญหาของ Helpdesk ที่ไม่สุภาพ
ขอให้แจ้ง สคร. โทร. 0-2298-5880-7 ต่อ 2176 2179 และ 2180 พร้อมแจ้งชื่อของเจ้าหน้าที่ Helpdesk
เพื่อ สคร. จะได้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

                     4.3 การแจ้งความเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของระบบ GFMIS-SOE สคร. จะแจ้งผ่าน 2 ช่องทาง รายละเอียด ดังนี้

                           4.3.1 E-mail ของเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ

                           4.3.2 เว็บไซต์ http://gfmis-soe.sepo.go.th/

 

สามารถ Download ตารางการนำส่งข้อมูล ดังนี้  

 

ตารางแสดงกำหนดเวลาการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินประจำปี 2563

ตารางแสดงกำหนดเวลาการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ของรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินประจำปี 2563