เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ


พุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:59 น.

เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

         ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ปรับปรุงระบบ GFMIS-SOE
ในส่วนข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งนำข้อมูลประวัติกรรมการของรัฐวิสาหกิจเข้าระบบฯ ให้เรียบร้อยแล้ว
         ขอให้หน่วยงานท่าน ดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลของกรรมการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
         1. ข้อมูลประวัติกรรมการวิสาหกิจ
         2. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการชุดใหญ่ (กรรมการทั้งคณะ)
         3. ข้อมูลสิทธิประโยชน์คณะกรรมการ (ข้อมูลปัจจุบัน)
         โดยขอให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

         สำหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทินและปีเกษตร หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
สคร. จะดำเนินการคิดคะแนนตามหลักเกณฑ์การคิดคะแนนประจำปี 2562 ต่อไป

         หากมีประเด็นสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 0-2298-5880-7 ต่อ 2228 2181 2180

         หมายเหตุ : ข้อมูลกรรมการชุดย่อยอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบฯ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)