ขอให้ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลข้อมูลผู้บริหารและข้อมูลพนักงานเข้าระบบ GFMIS-SOE


พฤหัสบดีที่ 01 สิงหาคม 2562 เวลา : 16:10 น.

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลข้อมูลผู้บริหารและข้อมูลพนักงานเข้าระบบ GFMIS-SOE
เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบ GFMIS-SOE ในส่วนข้อมูลผู้บริหาร/พนักงาน พร้อมทั้งนำข้อมูลประวัติผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจเข้าระบบฯ ให้เรียบร้อยแล้ว
            ดังนั้น ขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ดังนี้
            1. ข้อมูลประวัติผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ
            2. ข้อมูลพนักงาน (โครงสร้างองค์กร,โครงสร้างเงินเดือน,สิทธิประโยชน์และค่าตอบแทนพนักงาน,ข้อมูลโบนัสพนักงานและโบนัสกรรมการ)

            หากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 สคร. จะดำเนินการคิดคะแนนตามหลักเกณฑ์การคิดคะแนนประจำปี 2562 ต่อไป


มีข้อสงสัยใดๆ สอบถามได้ที่ 02-298-5880 ต่อ 2228, 2229, 2180 , 2181จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.)
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)