การขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลงบลงทุนปี 2562 ณ วันที่ 7 ก.พ. 2562


พฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 17:35 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ สคร. ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ GFMIS - SOE (ระบบใหม่) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเข้าใช้งานด้วย Username และ Password นั้น
เนื่องจากระบบงบลงทุนยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สคร. ขอเรียนว่า

1. สคร. ได้ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลเดือนมกราคม 2562 จากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
ปัจจุบัน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ระบบงบลงทุนสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว สคร. จึงขอขยายระยะเวลาอีกครั้งเป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
และปรับปรุงข้อมูลอีกครั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

2. สคร. ขอชี้แจงกรณีการนำเข้าข้อมูลที่รัฐวิสาหกิจได้นำส่งมาแล้ว (Conversion) ของปี 2562 ดังนี้

2.1 แผนเบิกจ่ายล่วงหน้า (สคร. อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูล)

2.2 แผนเบิกจ่าย ครม./บอร์ด อนุมัติ ขอให้ตรวจสอบ แก้ไข/เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลหน้า “สร้างงบลงทุน”

ซึ่งประกอบด้วยโครงการและแผนงานให้ถูกต้องและครบถ้วน

2.3 แผนก่อหนี้ (สคร. อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูล)

2.4 ผลเบิกจ่าย สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) (สคร. อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูล)

2.5 ผลก่อหนี้ สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561) (สคร. อยู่ระหว่างการนำเข้าข้อมูล)