สคร. แจ้งเรื่องขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE (ระบบใหม่)


ศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 11:46 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ตามที่ สคร. ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ GFMIS - SOE (ระบบใหม่) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
โดยเข้าใช้งานด้วย User name และ Password นั้น
สคร. ขอเรียนว่า ปัจจุบันระบบฯ ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากติดปัญหาด้านเทคนิค
สคร. จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ดังนี้
1.ข้อมูลงบลงทุน เดือนมกราคม 2562
1.1 สำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ จำนวน 18 แห่ง เนื่องจาก สคร. จะต้องเข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบลงทุนกับรองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ AO ที่ดูแลรัฐวิสาหกิจ
ในการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายเบื้องต้น ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
รัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (1) การรถไฟแห่งประเทศไทย (2) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
(3) บมจ. ท่าอากาศยานไทย (4) การประปาส่วนภูมิภาค (5) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (6) การเคหะแห่งชาติ
(7) การประปานครหลวง (8) องค์การเภสัชกรรม (9) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (10) บจก. วิทยุการบินแห่งประเทศไทย
(11) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (12) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (13) บมจ. ปตท. (14) การไฟฟ้านครหลวง
(15) บมจ. การบินไทย (16) บมจ. ทีโอที จำกัด (17) บมจ. กสท โทรคมนาคม (18) บจก. ไปรษณีย์ไทย
ทั้งนี้ สคร. ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE จากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
และปรับปรุงข้อมูลอีกครั้งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
1.2 สำหรับรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ จำนวน 28 แห่ง (ที่ไม่มีรายชื่อตามข้อ 3.1) สคร. ขยายระยะเวลา
การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE จากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 และปรับปรุงข้อมูลอีกครั้ง
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
2. ข้อมูลทางการเงินการบัญชี
2.1 รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ข้อมูลไตรมาส 1/2562)
- Non-Listed ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
- Listed ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลจากวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
2.2 รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ข้อมูลไตรมาส 4/2561)
- Non-Listed ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลจากวันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 4 มีนาคม 2562
- Listed ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลจากวันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 14 มีนาคม 2562
2.3 รัฐวิสาหกจิปีเกษตร (ข้อมูลไตรมาส 2/2561)
- Non-Listed ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
3. ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน และข้อมูลคณะกรรมการ
- ข้อมูลที่กำหนดนำส่งภายใน 10 วันทำการนับถัดจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูล
จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
4. ข้อมูลรายรับ/รายจ่ายที่เป็นตัวเงิน
- รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ข้อมูลเดือนธันวาคม 2561) ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562