เอกสารการอบรมการใช้งานระบบ GFMIS - SOE ประจำปี 2562


จันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา : 16:43 น.

 ข้อมูลงบลงทุน (INV)

     ข้อมูลงบลงทุน (INV)-รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

     ข้อมูลงบลงทุน (INV)-รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ข้อมูลทางการเงินการบัญชี

      ข้อมูลทางการเงินการบัญชี (FIN)-รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Non-Listed)

      ข้อมูลทางการเงินการบัญชี (FIN)-รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Listed)

      ข้อมูลทางการเงินการบัญชี (FIN)-รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Non-Listed)

      ข้อมูลทางการเงินการบัญชี (FIN)-รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Listed)

 

 ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ (SOE)

 ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน (EMP)

 ข้อมูลคณะกรรมการ (COM)