สคร. ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 25 มกราคม 2562 ณ อาคาร SME Bank


ศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:00 น.

แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม

 ระบบข้อมูลงบลงทุน (INV) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)

 ระบบข้อมูลการเงินและการบัญชี (FIN) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)

 ระบบข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน (EMP) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)

 ระบบข้อมูลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)

 ระบบข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ (SOE) (เข้าร่วมอบรมได้ 1 ท่าน)
         รายงานข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ที่เหลืออยู่มีเพียง 3 รายงาน ได้แก่
           1. ข้อมูลทั่วไปกิจการ เช่น ที่อยู่หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ เว็บไซต์ พันธกิจ วิสัยทัศน์
           2. ข้อมูลผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก
           3. ข้อมูลบริษัทที่เข้าไปถือหุ้นร่วมทุน

กำหนดการฝึกอบรม (Download)