ระบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE (ระบบใหม่) ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2561


พุธที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา : 16:03 น.

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

    ตามที่ สคร. ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การคิดคะแนนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในส่วนของการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2562 และหลักเกณฑ์การขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password) เพื่อเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE โดยในส่วนของหลักเกณฑ์การขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password) เพื่อเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE สคร. กำหนดให้หน่วยงานส่งแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิ 1 user ต่อ 1 ระบบงาน เช่น 1 user ต่อ ระบบงานข้อมูลการเงินการบัญชี (FIN) 1 ระบบ เป็นต้น นั้น

   สคร. ขอเรียนว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานได้ สคร. จึงได้ปรับปรุงแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิใหม่ โดยสามารถขอบัญชีผู้ใช้งาน (user) ได้มากกว่า 1 user ต่อ 1ระบบงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ หากหน่วยงานได้ download แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิเดิมไปใช้แล้ว และสามารถปฏิบัติงานได้ สามารถนำส่งแบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิเดิมให้ สคร. กำหนดสิทธิการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ได้ตามปกติ โดยขอให้ส่งแบบฟอร์มภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

   หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่คุณวันชัย เพ็งจางค์ 02-2985880-7 ต่อ 2180

สามารถdownload แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิใหม่ 

RegisterForm GFMIS-SOE by username password-ฉบับปรับปรุงหลังจากประชุมชี้แจง Excel.

RegisterForm GFMIS-SOE by username password-ฉบับปรับปรุงหลังจากประชุมชี้แจง PDF.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สคร.