การเปิดระบบให้ยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE,EMP,COM) ในระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีงบประมาณ)


ศุกร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 15:03 น.

เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

 

        ตามที่ สคร. ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งรายงานผ่านระบบ GFMIS-SOE (Web SOE และ Web HR)

และได้แจ้งหลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ทราบแล้ว นั้น

        ขณะนี้ สคร. ได้เปิดระบบให้รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีงบประมาณ ทำการยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบฯ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  แล้ว หากพ้นช่วงเวลาที่กำหนด

ระบบจะปิดอัตโนมัติ และจะไม่สามารถยืนยันข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้อีก และอาจจะถูกปรับลดคะแนน

ตามหลักเกณฑ์วัดผลกำหนดไว้ จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติม และระมัดระวัง ดังนี้

  1. ขอให้นำส่งและยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทุกข้อมูล (SOE,EMP,COM) ให้แล้วเสร็จ

            ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

  1. เมื่อใส่ข้อมูลในรายงานใดๆ แล้ว จะต้องกดปุ่มบันทึกและกดปุ่มนำส่งทุกครั้ง
  2. ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระหว่างที่ สคร. เปิดระบบให้ยืนยัน ขอให้ดำเนินการกดปุ่มยืนยัน ซ้ำทุกครั้ง

            เนื่องจากระบบตรวจพบข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงถือว่ายังไม่ได้รับการยืนยัน

  1. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการนำส่งข้อมูล มีหน้าที่ตรวจสอบสถานะการนำส่ง (Status) ว่าได้นำส่งตามช่วงเวลาที่กำหนด (Due) หรือไม่

และ ตรวจสอบรายงานผลการยืนยันข้อมูลว่า ครบถ้วนแล้วหรือไม่

  1. ข้อมูลที่ได้รับการสอบถามบ่อยๆ

                5.1 ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ

                5.2 ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของพนักงาน

                5.3 ข้อมูลโครงสร้างองค์การ (การสร้างตำแหน่งและหน่วยงาน, การกำหนดความสัมพันธ์ของหน่วยงาน/ตำแหน่ง)

                // ข้อมูล 3 กลุ่ม นี้ ระบบกำหนดให้นำส่งเป็นประจำทุกปี ถ้าข้อมูลของท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในปีปัจจุบัน

ขอให้คัดลอกข้อมูลจากปีที่ผ่านมา (ใช้ปุ่มคัดลอก)  ให้ยกยอดมาเป็นปัจจุบันทุกข้อมูล ( ปีปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๑) แล้วทำการกดปุ่มนำส่ง

และกดปุ่มยืนยันความถูกต้องของข้อมูลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ระยะเวลาการนำส่งข้อมูลของทั้ง ๓ กลุ่มข้อมูลนี้ กำหนดให้ส่งเมื่อเปลี่ยนแปลง (Adhoce) แต่หน้าจอระบบฯ จะแสดงวันที่ให้ส่ง (Due)

ซึ่งไม่ได้นำมาหักคะแนนความล่าช้าการนำส่ง

                5.4 ข้อมูลโบนัสกรรมการ/โบนัสพนักงาน และข้อมูลประกอบการจ่ายโบนัสกรรมการ/พนักงาน

                //กรณีที่ยังไม่มีการอนุมัติโบนัสในปีใด ให้เลือกรายการ "อยู่ระหว่างการพิจารณาโบนัส" หรือ ถ้าไม่มีการจ่ายโบนัส ให้เลือกรายการ "ไม่มีการจ่ายโบนัส" แล้วแต่กรณี

จากนั้นให้กดปุ่มนำส่งและกดปุ่มยืนยันความถูกต้องข้อมูลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงโบนัสของปีก่อนหน้าที่ได้ปรับปรุงข้อมูลให้ยืนยันข้อมูลด้วยเช่นกัน

 

        หากติดขัดปัญหาใดๆ ขอให้แจ้งปัญหา/สอบถาม มายัง helpdesk สคร. โทร. ๐๒-๒๙๘-๕๘๘๐ ต่อ ๒๑๘๐, ๒๒๒๘

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ