การเปิดระบบให้ยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE,EMP,COM) ในระบบ GFMIS-SOE ประจำปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 (สำหรับรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน)


ศุกร์ที่ 05 มกราคม 2561 เวลา : 14:39 น.

        ตามที่ สคร. ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งรายงานผ่านระบบ GFMIS-SOE (Web SOE และ Web HR) ที่ได้มีการจัดฝึกอบรมและได้แจ้งหลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลให้ทราบแล้ว นั้น
        ขณะนี้ สคร. ได้เปิดระบบให้รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีปฏิทิน ทำการยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูลประจำปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2561  แล้ว หากพ้นช่วงเวลา
ที่กำหนดระบบจะปิดอัตโนมัติ และจะไม่สามารถยืนยันข้อมูลประจำปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 ได้อีก และอาจจะถูกปรับลดคะแนนตามหลักเกณฑ์วัดผลกำหนดไว้ จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติม และระมัดระวัง ดังนี้ 1. ขอให้นำส่งและยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลประจำปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 2. เมื่อใส่ข้อมูลในรายงานใดๆ แล้ว จะต้องกดปุ่มบันทึกและกดปุ่มนำส่งทุกครั้ง 3. ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระหว่างที่ สคร. เปิดระบบให้ยืนยัน ขอให้ดำเนินการกดปุ่มยืนยัน ซ้ำทุกครั้ง 4. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการนำส่งข้อมูล มีหน้าที่ตรวจสอบสถานะการนำส่ง (Status) ว่าได้นำส่งตามช่วงเวลาที่กำหนด (Due) และ ตรวจสอบรายงานผลการยืนยันข้อมูลว่า ครบถ้วนแล้วหรือไม่ 5. ข้อมูลที่ได้รับการสอบถามบ่อยๆ 5.1 ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ 5.2 ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของพนักงาน 5.3 ข้อมูลโครงสร้างองค์การ (การสร้างตำแหน่งและหน่วยงาน, การกำหนดความสัมพันธ์ของหน่วยงาน/ตำแหน่ง) ข้อมูล 3 กลุ่ม นี้ ระบบกำหนดให้นำส่งเป็นประจำทุกปี ถ้าข้อมูลของท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในปีปัจจุบัน ขอให้คัดลอกข้อมูลจากปีที่ผ่านมา (ใช้ปุ่มคัดลอก) ให้ยกยอดมาเป็นปัจจุบันทุกข้อมูล
( ปีปัจจุบัน พ.ศ. 2560) แล้วทำการกดปุ่มนำส่ง และกดปุ่มยืนยันความถูกต้องของข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2560 ระยะเวลาการนำส่งข้อมูลของทั้ง 3 กลุ่มข้อมูลนี้ กำหนดให้ส่งเมื่อเปลี่ยนแปลง (Adhoce)
แต่หน้าจอระบบฯ จะแสดงวันที่ให้ส่ง (Due) ซึ่งไม่ได้นำมาหักคะแนนความล่าช้าการนำส่ง 5.4 ข้อมูลโบนัสกรรมการ/โบนัสพนักงาน และข้อมูลประกอบการจ่ายโบนัสกรรมการ/พนักงาน สคร. คิดคะแนนความล่าช้าการนำส่ง (Due) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาเฉพาะโบนัสของปีล่าสุด เช่น โบนัสปีล่าสุดคือปี พ.ศ. 2559 สคร. จะดำเนินการพิจารณาวันที่ได้นำส่ง
ว่าได้จัดส่งภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ และได้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในปีนั้นแล้วหรือไม่ โดยจะต้องยืนยันปีของข้อมูลโบนัส พ.ศ. 2559 กรณีที่ยังไม่มีการอนุมัติโบนัสในปีใด ให้เลือกรายการ "อยู่ระหว่างการพิจารณาโบนัส"
หรือ ถ้าไม่มีการจ่ายโบนัส ให้เลือกรายการ "ไม่มีการจ่ายโบนัส" จากนั้นให้กดปุ่มนำส่งและกดปุ่มยืนยันความถูกต้องข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2560 เข้ามาด้วย หากติดขัดปัญหาใดๆ ขอให้แจ้งปัญหา/สอบถาม มายัง helpdesk สคร. โทร. 02-298-5880 ต่อ 2181, 2228 , 2180