การต่ออายุ GFMIS-SOE TokenKey การขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลสำหรับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และขยายระยะเวลาการยืนยันข้อมูลของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ


พุธที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:41 น.

เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS-SOE ทุกระบบ
         ตามที่ GFMIS-SOE TokenKey หมดอายุในช่วงวันที่ 26 ตุลาคม 2560 - 28 ตุลาคม 2560 นั้น
โดยสคร. ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานนำ GFMIS-SOE TokenKey มาต่ออายุที่ สคร. นั้น
        จากเหตุที่ GFMIS-SOE TokenKey หมดอายุดังกล่าว สคร. จึงขอให้หน่วยงานเข้ามาดำเนินการต่ออายุ
ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร SME BANK ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม. 10400 (ติดต่อคุณวันชัย เพ็งจางค์) ทั้งนี้ สคร. จะขยายระยะเวลาการนำส่ง
หรือระยะเวลาการยืนยันข้อมูล ดังนี้
        1. ข้อมูลที่กำหนดให้นำส่งก่อนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เช่น ข้อมูลจำนวนพนักงานสิ้นปี 2560
ข้อมูลผลเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนตุลาคม 2560 ข้อมูลแผนเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2561 ข้อมูลประมาณการทางการเงินปี 2561
ข้อมูลงบทดลองเดือนกันยายน 2560 (รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน) ข้อมูลงบการเงินหลังสอบทาน เป็นต้น สคร.
ขยายระยะเวลาการนำส่งจากเดิม โดยให้นำส่งภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
        2. ข้อมูลที่กำหนดให้ยืนยันภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 (สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ)
สคร. ขยายระยะเวลาการยืนยันจากเดิม ให้ยืนยันภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน
และรัฐวิสาหกิจปีเกษตร
        หากหน่วยงานมีการยืนยันข้อมูลไปแล้ว (สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ ภายใน 31 ตุลาคม 2560 )
กรณีที่หน่วยงานเข้ามาต่ออายุ GFMIS-SOE TokenKey และมีการมาปรับปรุงข้อมูลใหม่ภายหลัง จะส่งผลให้สถานะการยืนยันเดิมหายไป
หน่วยงานจะต้องยืนยันข้อมูลใหม่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ สคร. จะนำสถานะการยืนยันล่าสุดมาคำนวนคะแนนเท่านั้น
(การยืนยันข้อมูลสำหรับข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE) ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน (EMP) ข้อมูลคณะกรรมการ (COM) เท่านั้น)
        ทั้งนี้ หากหน่วยงานเข้ามาต่ออายุ GFMIS-SOE TokenKey ภายหลังวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 หน่วยงานไม่สามารถอ้างเหตุ
จากการต่ออายุล่าช้า เพื่อขอขยายระยะเวลาการนำส่ง หรือระยะเวลาการยืนยันข้อมูลออกไปอีกได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สคร.
หากมีข้อสงสัยประการใด โทร 02-2985880-7 ต่อ 2180 2181 2228