สคร. จะเลื่อนการปิดระบบในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ออกไปเป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560


พุธที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:42 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบ GFMIS-SOE

 

        ตามที่ สคร. ได้แจ้งว่า ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 สคร.จะดำเนินการปิดระบบทุกระบบ
ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 17.00 น. ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถใช้งานได้ทุกระบบ ได้แก่
ระบบ 
HR https://hrportal.soe.gfmis.go.th/ ระบบ GL https://glportal.soe.gfmis.go.th/ และ
ระบบ 
PFMS https://pfmsportal.soe.gfmis.go.th/  ได้นั้น สครขอเรียนว่า สคร. จะเลื่อนการปิดระบบ
ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ออกไปเป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โดยจะปิดระบบตั้งแต่เวลา 12.00
– 13.00 น. แทน
ดังนั้น ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 (วันนี้) หน่วยงานจึงสามารถใช้งานระบบทุกระบบได้ตามปกติ

         ทั้งนี้ การปิดระบบดังกล่าวจะไม่กระทบกับช่วงระยะเวลาการเปิดระบบให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ซึ่งเป็นไปตามกำหนดการเดิม คือระหว่างวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขนิษฐนภา สำเร็จดี (แป้ง)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ส่วนกำกับระบบ GFMIS-SOE

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

โทรศัพท์ : 0-2298-5880-7ต่อ 2182

โทรสาร : 0-2279-8547