เรื่อง การเปิดระบบให้ยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE,EMP,COM) ในระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


พุธที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:43 น.

เรื่อง   การเปิดระบบให้ยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE,EMP,COM) ในระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

        ตามที่ สคร. ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งรายงานผ่านระบบ GFMIS-SOE (Web SOE และ Web HR) ที่ได้มีการจัดฝึกอบรม
และได้แจ้งหลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลให้ทราบแล้ว นั้น
        ขณะนี้ สคร. ได้เปิดระบบให้รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีงบประมาณ ทำการยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่านระบบฯ ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2560  แล้ว หากพ้นช่วงเวลาที่กำหนด
ระบบจะปิดอัตโนมัติ และจะไม่สามารถยืนยันข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้อีก และอาจจะถูกปรับลดคะแนน
ตามหลักเกณฑ์วัดผลกำหนดไว้ จึงขอซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติม และระมัดระวัง ดังนี้
        1. ขอให้นำส่งและยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
        2. เมื่อใส่ข้อมูลในรายงานใดๆ แล้ว จะต้องกดปุ่มบันทึกและกดปุ่มนำส่งทุกครั้ง
        3. ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลใดๆ ในระหว่างที่ สคร. เปิดระบบให้ยืนยัน ขอให้ดำเนินการกดปุ่มยืนยัน ซ้ำทุกครั้ง
        4. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการนำส่งข้อมูล มีหน้าที่ตรวจสอบสถานะการนำส่ง (Status) ว่าได้นำส่งตามช่วงเวลาที่กำหนด (Due)
และ ตรวจสอบรายงานผลการยืนยันข้อมูลว่า ครบถ้วนแล้วหรือไม่
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
        5. ข้อมูลที่ได้รับการสอบถามบ่อยๆ
                5.1 ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการ
                5.2 ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
                5.3 ข้อมูลโครงสร้างองค์การ (การสร้างตำแหน่งและหน่วยงาน, การกำหนดความสัมพันธ์ของหน่วยงาน/ตำแหน่ง)
                // ข้อมูล 3 กลุ่ม นี้ ระบบกำหนดให้นำส่งเป็นประจำทุกปี ถ้าข้อมูลของท่านไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในปีปัจจุบัน
ขอให้คัดลอกข้อมูลจากปีที่ผ่านมา (ใช้ปุ่มคัดลอก)  ให้ยกยอดมาเป็นปัจจุบันทุกข้อมูล ( ปีปัจจุบัน พ.ศ. 2560) แล้วทำการกดปุ่มนำส่ง
และกดปุ่มยืนยันความถูกต้องของข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2560  
ระยะเวลาการนำส่งข้อมูลของทั้ง 3 กลุ่มข้อมูลนี้ กำหนดให้ส่งเมื่อเปลี่ยนแปลง (Adhoce) แต่หน้าจอระบบฯ จะแสดงวันที่ให้ส่ง (Due)
ซึ่งไม่ได้นำมาหักคะแนนความล่าช้าการนำส่ง
                5.4 ข้อมูลโบนัสกรรมการ/โบนัสพนักงาน และข้อมูลประกอบการจ่ายโบนัสกรรมการ/พนักงาน
                // สคร. คิดคะแนนความล่าช้าการนำส่ง (Due) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาเฉพาะโบนัสของปีล่าสุด
เช่น โบนัสปีล่าสุดคือปี พ.ศ. 2559  สคร. จะดำเนินการพิจารณาวันที่ได้นำส่ง ว่าได้จัดส่งภายในช่วงเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่
และได้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในปีนั้นแล้วหรือไม่ โดยจะต้องยืนยันปีของข้อมูลโบนัส พ.ศ. 2559
กรณีที่ยังไม่มีการอนุมัติโบนัสในปีใด ให้เลือกรายการ "อยู่ระหว่างการพิจารณาโบนัส" หรือ ถ้าไม่มีการจ่ายโบนัส ให้เลือกรายการ "ไม่มีการจ่ายโบนัส"
จากนั้นให้กดปุ่มนำส่งและกดปุ่มยืนยันความถูกต้องข้อมูลประจำปี พ.ศ. 2560 เข้ามาด้วย

        หากติดขัดปัญหาใดๆ ขอให้แจ้งปัญหา/สอบถาม มายัง helpdesk สคร. โทร. 02-298-5880 ต่อ 2228, 2229


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ