หลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2561


พฤหัสบดีที่ 07 กันยายน 2560 เวลา : 13:41 น.

            ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้กำหนดให้การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE เป็นปัจจัยหนึ่ง
ในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2561 นั้น
            สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขอเรียนว่า สคร. ได้กำหนดเวลาในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
ประจำปี 2561 (Timing) ของรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย ข้อมูลการเงินการบัญชีภาครัฐวิสาหกิจ ข้อมูลการประมาณการรายได้
และการวางแผนการใช้จ่ายเงินภาครัฐวิสาหกิจ ข้อมูลแผนการลงทุนภาครัฐวิสาหกิจ ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ ข้อมูลผู้บริหาร
และพนักงาน ข้อมูลคณะกรรมการ และข้อมูลการติดตามโครงการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีหลักเกณฑ์การคิดคะแนน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในส่วนของการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
ของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 ดังนี้

---------------------------------------------------------------------------
>>หลักเกณฑ์ประจำปี 2561 ระบบ SEPA (รัฐวิสาหกิจนอกสังกัดกระทรวง กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)
>>หลักเกณฑ์ประจำปี 2561 ระบบ SEPA (รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)
>>หลักเกณฑ์ประจำปี 2561 ระบบ SEPA (รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง กลุ่มสถาบันการเงิน)
>>หลักเกณฑ์ประจำปี 2561 ระบบปัจจุบัน (รัฐวิสาหกิจนอกสังกัดกระทรวง กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)
>>หลักเกณฑ์ประจำปี 2561 ระบบปัจจุบัน (รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)
>>หลักเกณฑ์ประจำปี 2561 ระบบปัจจุบัน (รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง กลุ่มสถาบันการเงิน)
>>หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติระบบการติดตามโครงการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
>>รายชื่อรัฐวิสาหกิจแยกระบบปัจจุบันและระบบ SEPA
>>Timming Nonbank_2561
>>Timming Bank_2561