ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อใช้งานระบบ GFMIS-SOE ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560


อังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา : 16:06 น.

             ตามที่ สคร. ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ระยะที่ 2 ให้กับรัฐวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันฝึกอบรม TOT งามวงศ์วาน นั้น

             บัดนี้ สคร. ได้จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

>> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE)
>> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM)
>> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (EMP)
>> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพนักงาน (EMP)
----------------------------------------------

หัวข้อการนำส่งข้อมูลทางการเงินและบัญชีอื่นๆ (FIN Template Loader)
>> FIN-Bank Template Loader
>> FIN-Nonbank Template Loader

หัวข้อการนำส่งข้อมูลทางการเงินและบัญชี (งบการเงิน FIN GL)
>> GL Bank
>> GL Nonbank

หัวข้อการนำส่งข้อมูลประมาณการรายได้และแผนการใช้จ่ายเงิน (REV/EXP Template Loader)
>> REV/EXP Template Loader

หัวข้อการนำส่งข้อมูลงบลงทุน (INV Template Loader)
>> INV Template Loader

หัวข้อการนำส่งข้อมูลระบบ PFMS
>> PFMS
-----------------------------------------------
กำหนดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ
>> Timming 2560 (Bank)
>> Timming 2560 (Non Bank)