การฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ประจำปี 2560


พุธที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:47 น.

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา
และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้สามารถบันทึกและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ ๒)
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สคร. จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS-SOE เป็นประจำทุกปี นั้น

          สคร. ขอเรียนว่า สคร. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS–SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๙ มิถุนายน – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ห้อง ๘๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารภักดีราชา ถนนงามวงศ์วาน นนทบุรี จึงขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการบันทึกและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ ๒) จำนวนไม่เกิน ๓ ท่านต่อหัวข้อ เข้าร่วมการฝึกอบรม ตามหัวข้อ วัน และเวลา
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ 

          ทั้งนี้ ขอได้โปรดจัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการฝึกอบรม ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) : srinara_k@sepo.go.th และ kanittanapa_s@sepo.go.th
ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๒

Download เอกสารแนบ 

หนังสือเชิญอบรม (ในสังกัดกระทรวงการคลัง)
หนังสือเชิญอบรม (นอกสังกัดกระทรวงการคลัง)
ตารางฝึกอบรมรัฐวิสาหกิจประจำปี 2560
แบบตอบรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม GFMIS-SOE ปี 2560 กลุ่มรัฐวิสาหกิจไม่ใช่สถาบันการเงิน
แบบตอบรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม GFMIS-SOE ปี 2560 กลุ่มรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงิน