แจ้งเปลี่ยนการติดต่อประสานงานทางเบอร์โทรศัพท์และ E-mail ของ helpdesk เพื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE (Call log)


พุธที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:47 น.

แจ้งเปลี่ยน E-mail ของเจ้าหน้าที่ Helpdesk

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ GFMIS-SOE

            ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สคร. ได้เปลี่ยนการติดต่อประสานงานทาง e-mail โดยขอให้จัดส่งมายัง E-mail : helpdesk@sepo.go.th เพื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูล

เข้าระบบฯ (Call log) ทั้งนี้ สคร. ได้ยกเลิก E-mail helpdesk ดังนี้

  1. helpdesk_soe_loader@tnis.com
  2. helpdesk_soe_pfms@tnis.com
  3. helpdesk_soe_gl@tnis.com
  4. helpdesk_soe_hr@tnis.com

โดย สคร. จะไม่สามารถเข้าใช้งาน E-mail ของ tnis ดังกล่าวข้างต้นได้
ส่วนเบอร์ติดต่อยังคงเหมือนเดิม คือ 02-2985880-7 ต่อ 2181 2228 2229

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สคร.