เรื่อง ขอให้ confirm สถานะของโครงการ-สัญญา + แจ้ง inactive import content ประจำปี 2559 (ปีงบประมาณ+ปีปฏิทิน)


พุธที่ 03 ตุลาคม 2561 เวลา : 15:47 น.

เรื่อง     ขอให้ confirm สถานะของโครงการ-สัญญา + แจ้ง inactive import content ประจำปี 2559 (ปีงบประมาณ+ปีปฏิทิน)
เรียน     เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบการนำส่งข้อมูล PFMS - SOE

            เนื่องด้วยขณะนี้ สคร. อยู่ระหว่างคิดคะแนนการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี 2559 เพื่อให้การคิดคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้อง
จึงขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ
            1. confirm สถานะของโครงการ-สัญญา
                        1.1 โครงการแล้วเสร็จก่อนปี 2559 / โครงการแล้วเสร็จในปี 2559 (พร้อมระบุวันที่แล้วเสร็จ) / โครงการที่ยกเลิก
                        1.2 สัญญาภายใต้โครงการตามข้อ 1.1 แล้วเสร็จก่อนปี 2559 / สัญญาภายใต้โครงการตามข้อ 1.1 แล้วเสร็จปี 2559
(พร้อมระบุวันที่แล้วเสร็จ)/สัญญาภายใต้โครงการตามข้อ 1.1 ที่ยกเลิก

หมายเหตุ :
            1. หากโครงการแล้วเสร็จ และ/หรือ สัญญาแล้วเสร็จ แต่ยังปรากฎในระบบให้ดำเนินการเสร็จสิ้นในระบบด้วย โดยไปที่เมนูยืนยันเสร็จสิ้นโครงการ
และ/หรือเมนูยืนยันเสร็จสิ้นสัญญา ระบุวันที่แล้วเสร็จเป็นวันสิ้นเดือน เช่น แล้วเสร็จจริง 5.8.2016 ก็ระบุวันที่เป็น 31.8.2016 เป็นต้น
            2. หากโครงการยกเลิก และ/หรือ สัญญายกเลิก แต่ยังปรากฎในระบบให้ดำเนินการยกเลิกในระบบด้วย โดยไปที่เมนูยกเลิกโครงการ
และ/หรือเมนูยกเลิกสัญญา ระบุวันที่ยกเลิกที่เกิดขึ้นจริง หากไม่ทราบให้ระบุวันที่เข้าไปดำเนินการยกเลิก
            3. ทั้งนี้ หากพบว่า ในปี 2559 หน่วยงานยังไม่มีการสร้างรหัสงบลงทุนใดๆ ให้เพิ่มเข้ามาใน file พร้อมระบุวันที่อนุมัติ และดำเนินการสร้างและบันทึกข้อมูลต่างๆ ตามเมนูที่เกี่ยวข้องต่อไป

* การเสร็จสิ้น รายงานสถานะและรายงานความถูกต้องของโครงการนั้น ยังปรากฏอยู่ แต่หากยกเลิก รายงานสถานะและรายงานความถูกต้อง
ของโครงการนั้น หายไป ดังนั้น ให้ระมัดระวังในการเสร็จสิ้น/ยกเลิกด้วย ทั้งนี้ สอบถามวิธีการเสร็จสิ้น/ยกเลิกได้จากเจ้าหน้าที่ helpdesk
โทร 02-2985880-7 ต่อ 2181 2228 2229 (น้องแก้ม น้องพลอย น้องจิม)*
* สำหรับโครงการที่เสร็จสิ้นในปี 2559 ให้ทำเครื่องหมาย / ที่ column แรก คือ ดำเนินการอยู่ในปี 2559 เนื่องจากในปี 2559 มีการดำเนินการอยู่*

            2. แจ้งโครงการ และ/หรือสัญญาที่ไม่มีการลงทุนที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ (import content)
                        2.1 กรณี 1 โครงการ มี 1 สัญญา หากไม่มีรายการ import content ทั้งหมด ให้ระบุรหัสงบลงทุนโครงการ
                        2.2 กรณี 1 โครงการ มีมากกว่า 1 สัญญา หากไม่มีรายการ import content ทั้งหมด ให้ระบุรหัสงบลงทุนโครงการ
                        2.3 กรณี 1 โครงการ มีมากกว่า 1 สัญญา หากไม่มีรายการ import content ไม่ครบทุกสัญญา (บางส่วน) สคร. ถือว่า มีรายการ import content
โดยให้แจ้งรหัสงบลงทุนโครงการและรหัสสัญญาที่ไม่มีรายการ import content เช่น 59S2012006 มี 2 สัญญา คือ 30000 และ 30001 โดย 30001
ไม่มีรายการ import content ดังนั้น ให้แจ้งสคร. คือ 59S2012006 รหัสสัญญา 30001 เป็นต้น
                        2.4 ทั้งนี้ หากพบว่า ในปี 2559 หน่วยงานยังไม่มีการสร้างรหัสงบลงทุนใดๆ ให้เพิ่มเข้ามาใน file พร้อมระบุด้วยว่ามีรายการ import content หรือไม่

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่ helpdesk โทร 02-2985880-7 ต่อ 2181 2228 2229 (น้องแก้ม น้องพลอย น้องจิม)
หรือคุณเยาวลักษณ์ yaowalak_g@sepo.go.th และขอให้แจ้งกลับภายใน 14 ตุลาคม 2559 (ปีงบประมาณ) และภายใน 21 ตุลาคม 2559 (ปีปฏิทิน)
ผ่าน e-mail yaowalak_g@sepo.go.th;helpdesk_soe_pfms@tnis.com

                                                                                                จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                                                                                                            สคร.

------------------------------------
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ปีงบประมาณ) คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (ปีปฏิทิน) คลิกที่นี่
------------------------------------