ดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือประกอบการฝึกอบรมเพื่อใช้งานระบบ GFMIS-SOE ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 28 กรกฎาคม 2559


ศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา : 08:54 น.

----------------------------------------------

>> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE)
>> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM)
>> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (EMP)
>> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพนักงาน (EMP)
----------------------------------------------

หัวข้อการนำส่งข้อมูลทางการเงินและบัญชีอื่นๆ (FIN Template Loader)
>> FIN-Bank Template Loader
>> FIN-Nonbank Template Loader

หัวข้อการนำส่งข้อมูลทางการเงินและบัญชี (งบการเงิน FIN GL)
>> GL Bank
>> GL Nonbank

หัวข้อการนำส่งข้อมูลประมาณการรายได้และแผนการใช้จ่ายเงิน (REV/EXP Template Loader)
>> REV/EXP Template Loader

หัวข้อการนำส่งข้อมูลงบลงทุน (INV Template Loader)
>> INV Template Loader

หัวข้อการนำส่งข้อมูลระบบ PFMS
>> PFMS
-----------------------------------------------
กำหนดการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ
>> Timming 2559 (Bank)
>> Timming 2559 (Non Bank)