ขอให้รายงานข้อมูลงบลงทุนเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่กำหนด


จันทร์ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา : 02:22 น.

เรียนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ PFMS

เนื่องด้วยสคร. ได้มีหนังสือเวียน สคร. ว121 ลว 2 มิ.ย. 59 เรื่องให้รายงานเกี่ยวกับงบลงทุนตามแบบฟอร์มที่กำหนดและจัดส่ง mail
และ/หรือ หนังสือมายังสคร. โดยให้รายงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะผู้ดูแลระบบ PFMS ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม

1. สามารถ download แบบฟอร์ม (แนบที่ 1) ได้ที่ https://pfmsportal.soe.gfmis.go.th/ --> ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
หรือ http://gfmis-soe.sepo.go.th/--> ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ หรือ e-mail
2. เมื่อบันทึกข้อมูลที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่ง e-mail  และ/หรือ หนังสือมายังสคร. พร้อมแนบแบบฟอร์มในระบบ PFMS เพิ่มเติม
(แนบในระบบ PFMS ตั้งแต่ข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป) โดยวิธีการแนบเอกสารให้ดำเนินการตามคู่มือที่กำหนด (แนบที่ 2)

หมายเหตุ :
1. การแนบเอกสารให้ไปที่เมนูการจัดการสัญญา ไปที่หัวข้อ 2.3.1 เลือกกลุ่ม milestones และอื่นๆ จาก Dropdownlist โดยเลือก Milestones 9
และแนบแบบฟอร์มตามข้อ 1 โดยตั้งชื่อเป็น แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลงบลงทุนเพิ่มเติมประจำเดือน ................ ปี 2559
โดยให้แนบที่รหัสงบลงทุนประเภท งบขออนุมัติรายปี หรือ 59SXXX0000 (สำหรับปี 2559 หากขึ้นปีใหม่ เช่น ปีงบประมาณ 2560 ให้แนบที่รหัส 60SXXX0000 เป็นต้น)
2. การแนบเอกสารไม่รวมกับการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ PFMS ซึ่งต้องนำส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย
สคร.

หากมีข้อสงสัยประการใด เรื่องแบบฟอร์ม โปรดติดต่อที่เบอร์ 02-2985880-7 ต่อ 3166 3160 หรือเบอร์ต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลท่านโดยตรง/
เรื่องระบบ PFMS  โปรดติดต่อที่เบอร์ 02-2985880-7 ต่อ 2181 2228 2229 หรือ email :  helpdesk_soe_pfms@tnis.com


--------------------------------------
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
1. แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลงบลงทุนเพิ่มเติมประจำเดือน ปี 2559 (ฉบับแก้ไขวันที่ 1 ส.ค. 59)
2. คู่มือการแนบเอกสาร
3. แบบฟอร์มและคำอธิบายสาหรับการอบรมระบบ PFMS-SOEs
4. หนังสือ สคร. ว121 ลว 2 มิ.ย. 59