สคร. ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ PFMS-SOE และขอความร่วมมือให้แนบเอกสารต่างๆ


อังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา : 08:13 น.

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
 
สคร. ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ PFMS-SOE เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถบันทึกได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ดังนี้
 
1. กรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลงบลงทุนประจำปี 2560 ต่อสภาพัฒน์แล้ว ให้
          1.1 ดำเนินการสร้างโครงการ/แผนระยะยาว (ให้เลือกปี 2560) พร้อมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับงบลงทุนประเภท งบขออนุมัติรายปี สคร. ดำเนินการสร้างให้อัติโนมัติเรียบร้อยแล้ว เช่น 60S1010000 เป็นต้น สามารถคียข้อมูลได้ตั้งแต่เมนู ขออนุมัติโครงการ M1 ได้
          1.2 ข้อมูลที่นำเสนอต่อสภาพัฒน์ประจำปี 2560 จะสามารถบันทึกข้อมูลได้เฉพาะ แผนสศช. และแผน milestones 1 เท่านั้น เนื่องจาก ยังไม่ได้อนุมัติ (รอผลอนุมัติประมาณกันยายน 2559)
หมายเหตุ :
1) วันเริ่มต้นแผน M1 (milestones 1) คือ วันที่บอร์ดอนุมัติ
2) วันสิ้นสุดแผน M1 (milestones 1) คือ วันที่คาดว่าครม. จะอนุมัติ
3) วันเริ่มต้นโครงการที่ต้องระบุในส่วนของแผน สศช. คือ วันที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการโครงการ ไม่ใช่วันเริ่มต้นแผน M1 (milestones 1) โดยส่วนใหญ่แล้ว จะเป็นวันต่อจากที่วันที่คาดว่า ครม. จะอนุมัติ
4) วันสิ้นสุดโครงการที่ต้องระบุในส่วนของแผน สศช. คือ คือ วันที่คาดว่าโครงการจะสิ้นสุด ไม่ใช่วันสิ้นสุดแผน M1 (milestones 1)
5) วงเงินเบิกจ่ายทั้งสิ้นของโครงการ คือ วงเงินที่จะใช้ในโครงการทั้งสิ้น ไม่ได้เฉพาะปีใดปีหนึ่ง
6) ระยะเวลาของโครงการเป็นระยะเวลาในการดำเนินการโครงการทั้งโครงการ
7) ขอความร่วมมือ หากเป็นโครงการที่ขอระหว่างปี/ผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษ ให้ระบุด้วยว่าเป็น โครงการขอระหว่างปี/ผู้บริหารให้ความสนใจเป็นพิเศษ (ทำเครื่องหมาย /)
8) ระบุยุทธศาสตร์เฉพาะที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติเท่านั้น โดยเลือก dropdownlist ปีที่ขึ้นต้นด้วย 2560 หากไม่ใช่ ก็ไม่ต้องระบุ
9) ระบุพื้นที่ กรณีที่การลงทุนเป็นการลงทุนหลายพื้นที่ให้ ระบุพื้นที่การลงทุนมูลค่าสูงสุด
10) ให้แนบ Template INV-P01-A ที่มีการระบุรายละเอียดของรหัสงบลงทุนที่เราสร้างใหม่เรียบร้อยแล้วที่ M1 (รูปดินสอ ตรง column เพิ่มเติม) เฉพาะงบลงทุนประเภท โครงการและแผนระยะยาวที่เกิดขึ้นใหม่เท่านั้น ไม่รวมงบลงทุนประเภท งบขออนุมัติตรายปี
 
2. กรณีมีการขอปรับแผนเบิกจ่ายใดๆ สำหรับงบลงทุนประจำปี 2559 และได้รับอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ให้ดำเนินการ
          2.1 ไปที่เมนู อนุมัติวงเงิน/ปรับแผน ดำเนินการกดเครื่องหมาย " + "
          2.2 ระบุวันที่ที่ครม./สศช. อนุมัติ (ครั้งนี้) คือ วันที่ได้รับอนุมัติล่าสุด ส่วนใหญ่จะลืมแก้ตรงจุดนี้
          2.3 เลือกปีที่ต้องการปรับแผนเบิกจ่าย ทั้งนี้ หากมีการปรับแผนเบิกจ่ายแล้วกระทบต่อปีถัดไป จะต้องมีการปรับปรุงแผนเบิกจ่ายในปีถัดไปด้วย เมื่อดำเนินการแล้ว ให้ตรวจสอบวงเงินรวมทุกปีสุทธิ จะต้องมียอดเท่ากับ วงเงินของโครงการทั้งสิ้น
          2.4 ระบุแหล่งเงินให้มียอดเงินเท่ากับ วงเงินของโครงการทั้งสิ้น ส่วนใหญ่จะลืมแก้ตรงจุดนี้
          2.5 หากมีการปรับแผนเบิกจ่ายแล้ว ให้ไปปรับปรุงแผนเบิกจ่ายที่เมนู แผนเบิกจ่ายตามหมวดบัญชี/แผนเบิกจ่ายตามแหล่งเงิน/แผนเบิกจ่ายตาม import content (ถ้ามี)โดยให้มียอดเงินเท่ากับ แผนเบิกจ่ายภาพรวมในข้อ 2.3 (ไม่รวมแผนเบิกจ่ายตาม import content)
 
3. กรณีมีการขออนุมัติระหว่างปีของงบลงทุนประจำปี 2559 (โครงการ/แผนระยะยาวใหม่) แล้วยังไม่ได้ดำเนินการสร้างโครงการ/แผนระยะยาวใดในระบบ
          3.1 หากได้นำเสนอต่อสศช. แล้ว แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามข้อ 1
          3.2 หากได้รับอนุมัติแล้วจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการ บันทึกข้อมูลต่างๆ (ให้วางแผนเบิกจ่ายตลอดอายุโครงการ) จนมาถึงเมนู อนุมัติวงเงิน/ปรับแผน โดยไม่ต้องเข้าเมนูอนุมัติวงเงิน/ปรับแผน เพื่อกดปุ่ม " + " ใดๆ (เนื่องจากเป็นอนุมัติครั้งแรก และยังไม่มีการปรับแผนใดๆ)
          3.3 หลังจากดำเนินการตามข้อ 3.2 แล้วให้ไปบันทึกแผนเบิกจ่ายที่เมนู แผนเบิกจ่ายตามหมวดบัญชี/แผนเบิกจ่ายตามแหล่งเงิน/แผนเบิกจ่ายตาม import content (ถ้ามี)โดยให้มียอดเงินเท่ากับ แผนเบิกจ่ายภาพรวมในข้อ 3.2 (ไม่รวมแผนเบิกจ่ายตาม import content)
 
4. กรณีโครงการ/แผนระยะยาว/งบปกติรายปี ได้รับอนุมัติแล้ว สคร. จะแนะนำให้สร้างสัญญาเลย เพื่อป้องกันการลืมและการกดบันทึกล่าช้า
          4.1 เนื่องด้วย พบว่า รัฐวิสาหกิจบางแห่งมีการแยกหน่วยงานในการดำเนินการเรื่องแผนและผลเบิกจ่าย ดังนั้น จึงขอให้ประสานงานระหว่างกันว่า หน่วยงานใดจะเป็นผู้สร้างสัญญาให้ เพื่อให้สามารถบันทึกผลเบิกจ่ายได้ต่อไป
          4.2 ให้ระมัดระวังเรื่องการสร้างสัญญา โดยเลือกประเภทของสัญญาให้ถูกต้อง ประกอบด้วย สัญญาหลัก (ระบบ default เริ่มแรก) สัญญารวม และการดำเนินงานเอง
          4.3 กรณีสร้างเป็นสัญญาหลัก จะต้องกรอกข้อมูลครบทุกขั้นตอน โดยรหัสสัญญาที่สร้างไว้จะปรากฏตามสถานะปัจจุบันของสัญญา
                    4.3.1 หากสัญญาหลักดังกล่าวมาอยู่ที่เมนู M8-M9 แล้ว เมื่อถึงเวลาครบกำหนด ให้เข้ามาสร้างปีรัฐวิสาหกิจ เพื่อกรอกผลเบิกจ่าย หากยอดเงินเป็น 0 ให้กด save ด้วย
                    4.3.2 เมื่อดำเนินการที่เมนู M8-M9 แล้วให้ไปดำเนินการที่เมนู ผลเบิกจ่ายตามหมวดบัญชี/ผลเบิกจ่ายตามแหล่งเงิน/ผลเบิกจ่ายตาม import content (ถ้ามี)โดยให้มียอดเงินเท่ากับ ผลเบิกจ่ายที่เมนู M8-M9 (ไม่รวมผลเบิกจ่ายตาม import content) ทั้งนี้ ผลเบิกจ่ายตามหมวดบัญชี/ผลเบิกจ่ายตามแหล่งเงิน/ผลเบิกจ่ายตาม import content (ถ้ามี) จะต้องบันทึกข้อมูลผลเบิกจ่ายเป็นยอดรวมทุกสัญญารวมกัน
          4.4 กรณีสร้างเป็นสัญญารวม/การดำเนินงานเอง รหัสสัญญาที่สร้างไว้ จะไปปรากฏที่เมนู M7 เป็นเมนูแรก ขอให้รัฐวิสาหกิจบันทึกข้อมูลในเบื้องต้น และกดส่งไปเมนู M8-M9 เพื่อรอการบันทึกผลเบิกจ่าย
                    4.4.1 เมื่อถึงเวลาครบกำหนด ให้เข้ามาสร้างปีรัฐวิสาหกิจ เพื่อกรอกผลเบิกจ่าย หากยอดเงินเป็น 0 ให้กด save ด้วย
                    4.4.2 เมื่อดำเนินการที่เมนู M8-M9 แล้วให้ไปดำเนินการที่เมนู ผลเบิกจ่ายตามหมวดบัญชี/ผลเบิกจ่ายตามแหล่งเงิน/ผลเบิกจ่ายตาม import content (ถ้ามี)โดยให้มียอดเงินเท่ากับ ผลเบิกจ่ายที่เมนู M8-M9 (ไม่รวมผลเบิกจ่ายตาม import content) ทั้งนี้ ผลเบิกจ่ายตามหมวดบัญชี/ผลเบิกจ่ายตามแหล่งเงิน/ผลเบิกจ่ายตาม import content (ถ้ามี) จะต้องบันทึกข้อมูลผลเบิกจ่ายเป็นยอดรวมทุกสัญญารวมกัน
                    4.4.3 ให้ระบุวันเริ่มต้นสัญญาให้ถูกต้อง เนื่องจากมีผลต่อการคิดคะแนน กรณีมีสัญญามากกว่าหนึ่งสัญญา ให้ระบุวันเริ่มต้นสัญญาตัวแรก โดยสคร. จะนับจากสัญญาตัวแรก
* กำหนดเวลาของการบันทึกผลเบิกจ่ายประจำปี 2559 เป็นต้นไป ให้บันทึกภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน หากตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัติฤกษ์ ขยายเป็นวันทำการถัดไป*

สำหรับการสร้างเป็นสัญญาหลัก และ/หรือ สัญญารวม/การดำเนินงานเอง สคร. ให้หลักการว่า
1. รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ที่มีงบลงทุนประเภทโครงการมูลค่า 500 ล้านบาทขึ้นไป จะต้องมีสัญญาหลัก โดยมีเงื่อนไขว่า
          1.1 ต้องเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี 2558 (สำหรับรัฐวิสาหกิจ 17 แห่ง) และเป็นสัญญาที่เกิดขึ้นใหม่ตั้งแต่ปี 2559 (สำหรับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ) ทั้งนี้ สัญญาดังกล่าว อาจเกิดภายใต้โครงการเดิมที่มีอยู่แล้ว หรือเป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่เลย และ
          1.2 ต้องเป็นสัญญาที่มีนัยสำคัญ/สัญญาที่มีมูลค่ามากที่สุด/สัญญาที่มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 (ไม่ใช่สัญญาที่มูลค่า 500 ล้านบาทขึ้นไป สคร. ไม่ได้กำหนดชัดเจน) โดย
                    1.2.1 หากเป็นโครงการเดิม และพบว่า สัญญาหลักตามเงื่อนไขเกิดขึ้นแล้ว ส่วนสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใหม่ภายใต้โครงการเดิม รัฐวิสาหกิจถือว่าไม่เป็นสัญญาหลัก ก็ไม่จำเป็นต้องสร้างสัญญาหลักใหม่อีก
                    1.2.2 หากเป็นโครงการใหม่ จำเป็นต้องมีสัญญาหลักอย่างน้อย 1 สัญญา แต่อาจจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังสัญญารวม/การดำเนินงานเองได้
หมายเหตุ : แผนระยะยาวและงบขออนุมัติรายปี ไม่ต้องสร้างสัญญาหลัก ให้สร้างเป็นสัญญารวม/การดำเนินงานเองเท่านั้น
2. รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ทีมีงบลงทุนทุกประเภท ประกอบด้วย งบขออนุมัติรายปี (ทุกมูลค่า) แผนระยะยาว (ทุกมูลค่า) และโครงการ (ทุกมูลค่า) จะต้องมีสัญญารวม และ/หรือ การดำเนินงานเอง
          2.1 จะสร้างเป็นสัญญารวม คือ สัญญาที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง และไม่เป็นไปตามเงื่อนของสัญญาหลัก หรือ
          2.2 จะสร้างเป็นการดำเนินงาน คือ การให้พนักงานของรัฐวิสาหกิจไปควบคุมงาน หรือการที่รัฐวิสาหกิจดำเนินการเอง ไม่มีการว่าจ้างใดๆ และไม่เป็นไปตามเงื่อนของสัญญาหลัก
 
5. การแนบเอกสารต่างๆ ตามเงื่อนไขที่สคร. กำหนด
          5.1 กำหนดให้แนบเอกสาร พร้อมชี้แจงเหตุผลความล่าช้า กรณีไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ ในแต่ละจุดที่กำหนดให้สามารถแนบเอกสารได้
          5.2 จากข้อ 5.1 หากหน่วยงานได้ดำเนินการไปยังขั้นตอนต่างๆ โดยไม่ได้แนบเอกสารหรือชี้แจงใดๆ สคร. ได้พัฒนาปรับปรุงระบบโดยเพิ่มช่องทางการแนบเอกสารให้อีกช่องทางหนึ่ง ประกอบด้วย
                    5.2.1 เมนูการจัดการเอกสารโครงการ
                    5.2.2 เมนูการจัดการเอกสารสัญญา

ขอความร่วมมือให้หน่วยงานแนบเอกสาร โดยขอให้เริ่มจาก
1. ผลอนุมัติงบลงทุนประจำปี 2559 สำหรับโครงการใหม่ที่ขออนุมัติระหว่างปี + Template INV-P01-A (เฉพาะงบลงทุนประเภท โครงการและแผนระยะยาวที่เกิดขึ้นใหม่เท่านั้น)
2. ผลอนุมัติงบลงทุนประจำปี 2559 สำหรับโครงการใดๆ ที่มีการปรับปรุงแผนเบิกจ่าย
3. ผลอนุมัติงบลงทุนประจำปี 2560 สำหรับโครงการทุกโครงการ + Template INV-P01-A (เฉพาะงบลงทุนประเภท โครงการและแผนระยะยาวที่เกิดขึ้นใหม่เท่านั้น)
4. เอกสารอื่นๆ ตามคู่มือ และหลักเกณฑ์การแนบเอกสาร และ/หรือการชี้แจงใดๆ
ทั้งนี้ คู่มือการแนบเอกสาร สคร. ได้จัดทำให้เรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานได้แนบเอกสารเรียบร้อยแล้ว สคร. จะใช้เอกสารดังกล่าวจากระบบเป็นหลัก เช่น ผลอนุมัติ ผลการปรับแผนเบิกจ่าย การชี้แจงเหตุผลต่างๆ
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย
สคร.