ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สคร. ขอชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลการเงินการบัญชี (กลุ่มสถาบันการเงิน)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          ตามที่ สคร. ได้เวียนแจ้งให้รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน เกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลการเงินการบัญชี เข้าระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) โดย Web application ที่รัฐวิสาหกิจสามารถนำส่งข้อมูลผ่านทาง Internet ได้ แต่เนื่องจากรัฐวิสาหกิจบางแห่งพบปัญหาเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ได้นั้น          สคร. ขอเรียนว่า ปัจจุบันได้แจ้งเวียนหนังส...

อ่านต่อ

สคร. ขอให้รัฐวิสากิจระงับการนำส่งข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจชั่วคราว (ข้อมูลทั่วไปกิจการ,ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงาน,ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ            ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เปิดใช้งานระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา โดยแจ้งให้รัฐวิสาหกิจเข้าใช้งานและนำส่งข้อมูล (การยืนยันข้อมูลของรัฐวิสาหกิจกลุ่มปีงบประมาณ) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นั้น           ปัจจุบันพบว่า รัฐวิสาหกิจได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ดึงมาจากระบบเก่าไม่ถูก...

อ่านต่อ

การเปิดใช้งานและซักซ้อมความเข้าใจระบบ PFMS

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ PFMS           ตามที่ สคร. ได้เปิดระบบ GFMIS - SOE ส่วนขยายระยะที่ 2 ในส่วนของระบบ PFMS (ระบบติดตามการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 และได้แจ้งให้รัฐวิสาหกิจหยุดการบันทึกข้อมูลในระบบ PFMS ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เนื่องจาก ข้อมูลที่ดึงจากระบบเดิมไม่ถูกต้อง ...

อ่านต่อ

สคร. ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลการเงินการบัญชี (กลุ่มสถาบันการเงิน)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          ตามที่ สคร. ได้พัฒนาระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) และได้เปิดให้ใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา โดยระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ได้พัฒนาระบบเป็นรูปแบบ Web application ที่รัฐวิสาหกิจสามารถนำส่งข้อมูลผ่านทาง Internet ได้ นั้น สคร. ขอชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลการเงินการบัญชี ดังนี้1. การนำส่งข้อมูลการเงินการบัญชี  ที่ https://glportal.soe.gfmis.go.th โดยแบ่งเป็น     ...

อ่านต่อ

สคร. ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลการเงินการบัญชี (กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          ตามที่ สคร. ได้พัฒนาระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) และได้เปิดให้ใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมานั้น ปัจจุบัน พบว่า รัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน/ไม่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การบันทึกและการนำส่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สคร. ขอชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูล ดังนี้1. การนำส่งข้อมูลการเงินการบัญชี ที่  https://glportal.soe.gfmis.go.th โดยแบ่งเป็น         &n...

อ่านต่อ

สคร. ซักซ้อมความเข้าใจและชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ          ตามที่ สคร. ได้พัฒนาระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยายระยะที่ 2 และได้เปิดให้ใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมานั้น ปัจจุบัน พบว่า รัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน/เข้าใจไม่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้การบันทึกและการนำส่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สคร. จึงได้แนบเอกสารเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและชี้แจงประเด็นเพิ่มเติม ดังนี้          1. ตารางสรุปประเภทข้อมูล ชนิดข้อมูล การปรับปรุง การย...

อ่านต่อ

สคร. ขอให้จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำส่งเข้าระบบ GFMIS - SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ ๒) และเบอร์โทรศัพท์ Helpdesk ของ สคร.

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ปิดระบบ GFMIS-SOE เพื่อปรับปรุง และ Upgrade software ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดย สคร. จะเริ่มใช้งานระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ ๒) ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น           สคร. ขอเรียนว่า เพื่อให้ข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ ๒) ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นไปตามกำหนดเวลาที่ สคร. จึงขอให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการ ดังนี้&nbs...

อ่านต่อ

สคร. ขอให้แต่งตั้งบุคคลผู้มีสิทธิถือ GFMIS-SOE Token key ในระบบ GFMIS-SOE

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เริ่มมีการใช้ระบบ GFMIS - SOE ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน โดยกำหนดให้รัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ได้แก่ ข้อมูลการเงินการบัญชี ข้อมูลงบลงทุน ข้อมูลประมาณการรายได้และรายจ่าย และข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ  ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (Terminal) ที่ สคร. ได้ติดตั้งไว้จำนวนไม่เกิน ๒ เครื่องต่อแห่ง โดยใช้บัตร GFMIS - SOE Smart card ยืนยันสิทธิ์การเข้าใช้งานตามจำน...

อ่านต่อ

สคร. ขอแจ้งเรื่องจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม (เพิ่มเติม)

เรียน ผู้รับผิดชอบ          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เวียนแจ้งเรื่องการฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ระหว่างวันที่ 20-31 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 สคร. อาคารกรมบัญชีกลาง (ตึกเก่า) กระทรวงการคลัง และศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นั้น          สคร. ขอเรียนว่า เนื่องจากห้องฝึกอบรมรองรับได้จำนวนจำกัด จึงขอให้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อ...

อ่านต่อ

สคร. ขอเปลี่ยนแปลงการปิดระบบ GFMIS-SOE เพื่อปรับปรุงและ Upgrade Software ระบบ GFMIS-SOE SAP BW

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE           ตามที่ สคร. ได้เรียนว่า ระบบ GFMIS - SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ได้พัฒนาและปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการปิดระบบ GFMIS-SOE เพื่อปรับปรุงและ Upgrade Software ดังนี้            1. ระบบ GFMIS-SOE SAP R/3ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2557 โดยจะส่งผลกระทบต่อการนำส่งข้อมูล/ยืนยันข้อมูลสิ้นปีในระบบ GFMIS-SOE ประกอบด้วย    ...

อ่านต่อ