ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สคร. ขอเชิญเข้าร่วมทดสอบระบบโครงการ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ                               ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)  เพื่อรองรับความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากการดำเนินโครงการ GFMIS-SOE ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น  สคร. ขอเรียนว่า ระบบ GFMIS - SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ได้พัฒนาและปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบสามารถรอง...

อ่านต่อ

สคร. ขอความอนุเคราะห์ให้รัฐวิสาหกิจตรวจสอบรายการบัญชี

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE           ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ดำเนินการจัดทำระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ซึ่งในส่วนของข้อมูลการเงินการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการบัญชีตามมาตรฐาน IFRS (GL) สคร. ขอให้รัฐวิสาหกิจตรวจสอบการ mapping รายการบัญชีของรัฐวิสาหกิจเข้าสู่ผังบัญชีมาตรฐานของสคร...

อ่านต่อ

สคร. ขอความอนุเคราะห์ทดสอบโครงการระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)

เรียน ผู้รับผิดชอบในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ตามที่ สคร. ได้มีการเปิดตัวโครงการระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เนื่องจาก สคร. จะดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบ GFMIS-SOE ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นั้น สคร. ขอเรียนว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบ GFMIS-SOE โดยคาดว่าจะให้รัฐวิสาหกิจร่วมทดสอบระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ประมาณวันที่ 5-8 สิงหาคม 2557 ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สคร. จึงขอความอนุเคราะห์จากรัฐวิสาหกิจตา...

อ่านต่อ

สคร. ขอซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ PFMS+การ update Master Data

เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการนำส่งข้อมูลระบบ PFMS และ Template Loader (เฉพาะ Template INV-P01-6 INV-A01-7 INV-P01-A INV-P01-S)ตามที่ได้เวียนแจ้งเกี่ยวกับการซักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือในการตรวจสอบและ/หรือบันทึกข้อมูลในระบบPFMS-SOE เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สคร. เรียนชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ 1. สำหรับงบลงทุนประเภทงบปกติรายปี (59SXXX0000) สคร. เป็นผู้สร้างรหัสเองให้เท่านั้น (ห้ามสร้างเอง)     1.1 ปัจจุบัน สคร.ได้สร้างรหัสดังกล่าวให้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแล้ว  ...

อ่านต่อ

สคร. ขอให้แจ้งรายการ Inactive ประจำปี 2558

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง            ตามที่ สคร. กำหนดให้รัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS - SOE ประกอบด้วย ข้อมูลการเงินและบัญชี ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลรายรับและรายจ่านที่เป็นตัวเงิน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน และข้อมูลคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดให้นำส่งตามตารางกำหนดระยะเวลานำส่ง (Template Timing) และหากรัฐวิสาหกิจใด พบว่า บางรายการที่ สคร. กำหนดให้นำส่งข้อมูลนั้น หน่วยงานไม่มีข้อมูล ให้แจ้งมายัง สคร. เพื่อดำเนินการ Inact...

อ่านต่อ

สคร. ขอให้แจ้งรายการ Inactive ประจำปี 2558

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง            ตามที่ สคร. กำหนดให้รัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS - SOE ประกอบด้วย ข้อมูลการเงินและบัญชี ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลรายรับและรายจ่านที่เป็นตัวเงิน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน และข้อมูลคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดให้นำส่งตามตารางกำหนดระยะเวลานำส่ง (Template Timing) และหากรัฐวิสาหกิจใด พบว่า บางรายการที่ สคร. กำหนดให้นำส่งข้อมูลนั้น หน่วยงานไม่มีข้อมูล ให้แจ้งมายัง สคร. เพื่อดำเนินการ Inact...

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์ประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี 2557

เรียน ผู้รับผิดชอบในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS - SOE                ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ขอให้รัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลต่างๆ ตามที่กำหนดเข้าระบบ GFMIS - SOE และได้กำหนดให้การส่งข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ เป็นต้นมา นั้น                สคร. ขอเรียนว่า ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS -...

อ่านต่อ

เบอร์โทรที่ติดต่อได้ ของส่วนกำกับระบบ GFMIS-SOE

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE เนื่องจากขณะนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบ GFMIS - SOE ได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ข้อมูลงบการเงิน งบทดลอง ข้อมูลทางการเงินอื่นๆ (FIN)  ติดต่อคุณศรีนรา แก้วกำยาน โทร 02-2985880-9 ต่อ 2176 ข้อมูลงบลงทุน (INV) ข้อมูลแผนรายจ่ายและรายรับที่เป็นตัวเงิน (REV EXP) ข้อมูลเงินกู้ (DEB) ติดต่อคุณเยาวลักษณ์ เกิดโกสุม โทร 02-2985880-9 ต่อ 2179 ข้อมูลทั่วไป (SOE) ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน (EMP) ข้อมูลคณะ...

อ่านต่อ

แนวทางปฏิบัติในช่วงที่เกิดการชุมนุมทางการเมือง

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ตามที่ได้มีข่าวเรื่องการปิดกรุงเทพของผู้ชุมนุมทางการเมืองในวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2557 และอาจขยายระยะเวลาการชุมนุมออกไปอีกได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE หรือ การยืนยันข้อมูล ณ สิ้นปี สคร. จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนี้ เหตุการปกติ 1. ขอให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินผลเดิม ประกอบด้วย การนำส่งข้อมูลตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้เดิม และการยืนยันข้อมูล ณ สิ้นปี ตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้เดิม 2. ...

อ่านต่อ

การแจ้งปัญหาจากการบันทึกและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE

เรียน  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ          ตามที่ สคร. ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมือง โดยมีกลุ่มผู้ชุมนุมได้ปิดกระทรวงการคลังตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 สคร. ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้ (วันที่ 11 ธันวาคม 2556) สคร. สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ แต่ยังไม่สามารถใช้งานระบบ GFMIS-SOE ได้ชั่วคราว (คาดว่าจะสามารถใช้งานได้ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556) ดังนั้น หากมีปัญหาในการบันทึกและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สามารถโทรไปยังเจ้าหน้าที่ h...

อ่านต่อ