ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สคร. ขอแจ้งรายการ Inactive ประจำปี 2559

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง           ตามที่ สคร. กำหนดให้รัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS - SOE ประกอบด้วย ข้อมูลการเงินและบัญชี ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลรายรับและรายจ่านที่เป็นตัวเงิน ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน และข้อมูลคณะกรรมการ ซึ่งกำหนดให้นำส่งตามตารางกำหนดระยะเวลานำส่ง (Template Timing) และหากรัฐวิสาหกิจใด พบว่า บางรายการที่ สคร. กำหนดให้นำส่งข้อมูลนั้น หน่วยงานไม่มีข้อมูล ให้แจ้งมายัง สคร. เพื่อดำเนินการ Inac...

อ่านต่อ

สคร. ขอซักซ้อมความเข้าใจและขอความร่วมมือในการตรวจสอบและ/หรือบันทึกข้อมูลในระบบ PFMS-SOE

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้รับผิดชอบในระบบ PFMS-SOE                ตามที่ สคร. ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจบันทึกข้อมูลงบลงทุนในระบบ PFMS - SOE ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมานั้น เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น จึงขอ ซักซ้อความเข้าใจการบันทึกข้อมูล อีกทั้ง สคร. ได้พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอความร่วมมือในการตรวจสอบและ/หรือบันทึกข้อมูลในระบบ PFMS-SOE ให้ถูกต้อง ครบ ถ้วน รายละเอียด ด...

อ่านต่อ

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงบลงทุนในระบบ PFMS

 เนื่องด้วยขณะนี้ สคร. ได้ปรับปรุงรายงานสรุปผลเบิกจ่ายงบลงทุนเพื่อให้รัฐวิสาหกิจตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอให้รัฐวิสาหกิจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมยืนยันกลับมายัง สคร. โดยขอให้แจ้ง ดังนี้ แผนเบิกจ่ายประจำปี 2558 รวมเป็นจำนวนเงิน.......................ล้านบาท ทั้งนี้ จะต้องรวมที่มีการปรับแผน          เรียบร้อยแล้ว(ถ้ามี)   ผลการเบิกจ่าย          2.1 รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายประจำปี 2558 ร...

อ่านต่อ

ซักซ้อมความเข้าใจการบันทึกข้อมูลในระบบ PFMS เพิ่มเติมครั้งที่ 1

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบ PFMS         ตามที่ สคร. ได้เปิดระบบ PFMS เพื่อให้บันทึกงบลงทุน/การจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 - 19 ธันวาคม 2557 นั้น สคร. ขอเรียนว่า ปัจจุบัน รัฐวิสาหกิจบางแห่ง มีความเข้าใจคลาดเคลื่อน ดังนั้น เพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น สคร. ขอซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ PFMS เพิ่มเติม 1. การบันทึกหน่วยของรัฐวิสาหกิจ ไม่ถูกต้อง เช่น บันทึกเป็นหน่วยบาท ซึ่งที่ถูกต้อง     ต้องบัน...

อ่านต่อ

สคร. แจ้งเรื่องระยะเวลาการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          ตามที่ สคร. ได้เปิดใช้งานระบบ GFMIS - SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 โดยขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นั้น          สคร. ได้พิจารณาขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลจากวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ให้เป็นวันที่ 16 มกราคม 2558 ใน 3 ระบบ ดังนี้          1. ระบบการเงินการบัญชี (FIN / FIN Template Loader)    &nb...

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการอบรม วันที่ 27-28 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2557

คู่มือการใช้งานระบบผู้บริหารเพื่อดูรายงานภาพรวม GFMIS-SOE วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  รายงานภาพรวมระบบ GFMIS-SOE  คู่มือระดับผู้บริหาร คู่มือระบบติดตามโครงการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ วันที่ 28 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2557  คู่มือการบริหารโครงการ   บรรยายระบบ PFMS-SOE (28 พ.ย.-1 ธ.ค.)  PFMS-SOE    ...

อ่านต่อ

สคร. ขอชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลการเงินการบัญชี (กลุ่มสถาบันการเงิน)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          ตามที่ สคร. ได้เวียนแจ้งให้รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงิน เกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลการเงินการบัญชี เข้าระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) โดย Web application ที่รัฐวิสาหกิจสามารถนำส่งข้อมูลผ่านทาง Internet ได้ แต่เนื่องจากรัฐวิสาหกิจบางแห่งพบปัญหาเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยของธนาคาร ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ได้นั้น          สคร. ขอเรียนว่า ปัจจุบันได้แจ้งเวียนหนังส...

อ่านต่อ

สคร. ขอให้รัฐวิสากิจระงับการนำส่งข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจชั่วคราว (ข้อมูลทั่วไปกิจการ,ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงาน,ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ            ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้เปิดใช้งานระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา โดยแจ้งให้รัฐวิสาหกิจเข้าใช้งานและนำส่งข้อมูล (การยืนยันข้อมูลของรัฐวิสาหกิจกลุ่มปีงบประมาณ) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 นั้น           ปัจจุบันพบว่า รัฐวิสาหกิจได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่ดึงมาจากระบบเก่าไม่ถูก...

อ่านต่อ

การเปิดใช้งานและซักซ้อมความเข้าใจระบบ PFMS

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ PFMS           ตามที่ สคร. ได้เปิดระบบ GFMIS - SOE ส่วนขยายระยะที่ 2 ในส่วนของระบบ PFMS (ระบบติดตามการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจ) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 และได้แจ้งให้รัฐวิสาหกิจหยุดการบันทึกข้อมูลในระบบ PFMS ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา ทั้งนี้ เนื่องจาก ข้อมูลที่ดึงจากระบบเดิมไม่ถูกต้อง ...

อ่านต่อ

สคร. ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลการเงินการบัญชี (กลุ่มสถาบันการเงิน)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          ตามที่ สคร. ได้พัฒนาระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) และได้เปิดให้ใช้งานระบบตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นมา โดยระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ได้พัฒนาระบบเป็นรูปแบบ Web application ที่รัฐวิสาหกิจสามารถนำส่งข้อมูลผ่านทาง Internet ได้ นั้น สคร. ขอชี้แจงประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลการเงินการบัญชี ดังนี้1. การนำส่งข้อมูลการเงินการบัญชี  ที่ https://glportal.soe.gfmis.go.th โดยแบ่งเป็น     ...

อ่านต่อ