ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

ดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือประกอบการฝึกอบรมเพื่อใช้งานระบบ GFMIS-SOE ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 - 28 กรกฎาคม 2559

---------------------------------------------- >> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE)>> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM)>> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (EMP)>> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลพนักงาน (EMP)---------------------------------------------- หัวข้อการนำส่งข้อมูลทางการเงินและบัญชีอื่นๆ (FIN Template Loader) >> FIN-Bank Template Loader >> FIN-Nonbank Template Loader หัวข้อการนำส...

อ่านต่อ

ขอให้รายงานข้อมูลงบลงทุนเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่กำหนด

เรียนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบ PFMSเนื่องด้วยสคร. ได้มีหนังสือเวียน สคร. ว121 ลว 2 มิ.ย. 59 เรื่องให้รายงานเกี่ยวกับงบลงทุนตามแบบฟอร์มที่กำหนดและจัดส่ง mailและ/หรือ หนังสือมายังสคร. โดยให้รายงานไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนนั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในฐานะผู้ดูแลระบบ PFMS ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติม 1. สามารถ download แบบฟอร์ม (แนบที่ 1) ได้ที่ https://pfmsportal.soe.gfmis.go.th/ --> ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ หรือ http://gfmis-soe.sepo.go.th/--> ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ หรือ e-mail2. เมื่อบันทึกข้...

อ่านต่อ

สคร. ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ PFMS-SOE และขอความร่วมมือให้แนบเอกสารต่างๆ

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   สคร. ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ PFMS-SOE เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกัน และสามารถบันทึกได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ดังนี้   1. กรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลงบลงทุนประจำปี 2560 ต่อสภาพัฒน์แล้ว ให้           1.1 ดำเนินการสร้างโครงการ/แผนระยะยาว (ให้เลือกปี 2560) พร้อมบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับงบลงทุนประเภท งบขออนุมัติรายปี สคร. ดำเนินการสร้างให้อัติโนมัติเรียบร้อยแล้ว เช่น 60S1010000 เป็นต้น สามารถคียข้อมูลได้ตั้ง...

อ่านต่อ

What is GFMIS?

GFMIS ย่อมาจาก Government Fiscal Management Information System หรือ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์GFMIS คือ โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ ให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับกระบวนการดำเนินงาน และการจัดการภาครัฐ ด้านการงบประมาณ การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการที่ เน้นประสิทธิภาพ และความคล่องตัวใน...

อ่านต่อ

การปิดบัญชีของระบบ GFMIS-SOE

สืบเนื่องจากการทำบัญชีมาตรฐานของระบบ GFMIS-SOE ทำให้ GFMIS-SOE มีคุณสมบัติในการปิดบัญชี ดังนี้ รัฐวิสาหกิจจะต้องจัดส่งข้อมูลงบทดลอง/งบการเงิน เป็นรายเดือน เมื่อ รัฐวิสาหกิจพบความผิดพลาดขึ้นในงบทดลอง/งบการเงินที่ได้ส่งเข้าระบบแล้ว สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในเดือนถัดไป หรือ เมื่อสิ้นไตรมาสนั้น ทั้งนี้เนื่องจากรายงานบางส่วนได้มีการนำเสนอผู้บริหาร  รวมทั้งส่วนราชการหลักอื่นๆ ได้มีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้แล้ว การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลย้อนหลังอาจจะทำให้รายงานที่ได้นำเสนอไม่น่าเชื่อถือ เท่...

อ่านต่อ

สคร. ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์เจ้าหน้าที่ Helpdesk

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง            ปัจจุบัน สคร. ได้เปลี่ยนเบอร์โทรของเจ้าหน้าที่ Helpdesk เป็น 02-2985880-7 ต่อ 2181 / 2228 /2229 หรือหากติดต่อไม่ได้ ให้แจ้ง e-mail มายัง         1. helpdesk_soe_loader@tnis.com : ข้อมูลการเงินและบัญชี เช่น EVM ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ที่เคยนำส่งบนระบบงาน BW) ข้อมูล REV EXP ข้อมูล INV-P01-6 INV-A01-8         2. helpdesk_soe_pfms@tnis.com : ข้อมูลการลงทุน ข้อมูล INV-P01-...

อ่านต่อ

การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนของหนังสือการเพิ่ม/ลด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีในผังบัญชี หรือในงบการเงินในระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ (สคร.) ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจส่งหนังสือการเพิ่ม/ลด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีในผังบัญชี หรือในงบการเงินในระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) เพื่อให้ สคร. พิจารณาและดำเนินการในระบบฯ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สคร. จะทำหนังสือตอบกลับไปยังรัฐวิสาหกิจต่อไป นั้น         สคร. ได้ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนของหนังสือเพิ่ม/ลด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีในผังบัญชี หร...

อ่านต่อ

ขอซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งและยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE, EMP, COM) เข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี พ.ศ. 2558

เรื่อง  ขอซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งและยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE,EMP,COM)         เข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี พ.ศ. 2558 เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE (รัฐวิสาหกิจกลุ่มปฏิทิน /มค. - ธค.)           ตามที่ สคร. ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งรายงานข้อมูลผ่านระบบ GFMIS-SOE จากเดิมผ่านระบบ SAP และมีการเปลี่ยนแปลง ให้นำส่งผ่านระบบงานบนเว็บ (Web SOE และ Web HR) ...

อ่านต่อ

สคร. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาการนำส่งในระบบ PFMS-SOE +ระบบ web Loader

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ PFMS             ตามหลักเกณฑ์ สคร. กำหนดให้แผนและผลเบิกจ่ายที่มีวันครบกำหนดนำส่งตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558 หรือข้อมูลงวดเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 ให้นำส่งข้อมูลภายใน 15 พฤศจิกายน 2558 นั้น          ปัจจุบัน รัฐวิสาหกิจยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระยะเวลานำส่ง สคร. จึงขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ข้อมูลแผนเบิกจ่ายประจำปี 2558 และข้อมูลผลเบิกจ่ายงวดเดือนตุลาคม 2557 ...

อ่านต่อ

สคร. ขอซักซ้อมความเข้าใจในการ confirm สถานะของโครงการประจำปี 2558 + Inactive import content ประจำปี 2558+2559

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งข้อมูลในระบบ PFMS           ตามที่ สคร. ได้เวียนแจ้งเพื่อให้รัฐวิสาหกิจ confirm สถานะการดำเนินงานของโครงการ+แจ้งรายการ inactive import content เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยให้แจ้งกลับภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 นั้น           ปัจจุบัน พบว่า รัฐวิสาหกิจอาจมีความเข้าใจคลายเคลื่อน ดังนั้น เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและมีความชัดเจนขึ้น สคร. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้ confirm สถานะการดำเนินงา...

อ่านต่อ