ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

เปิดใช้งานแผน/ผลตามหมวดบัญชี ตามแหล่งเงิน ตาม import content ตามปกติ และยังไม่ต้องตรวจสอบรายงานสถานะ เนื่องจาก รายงานสถานะยังไม่ถูกต้อง

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง        ตามที่สคร. ได้เวียนแจ้งขอให้หยุดบันทึกข้อมูลแผน/ผลตามหมวดบัญชี แผน/ผลตามแหล่งเงิน แผน/ผลตาม import content  ชั่วคราว จนกว่า สคร. จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป นั้น        ปัจจุบันสคร. ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จึงให้บันทึกข้อมูลแผน/ผลตามหมวดบัญชี แผน/ผลตามแหล่งเงิน แผน/ผลตาม import content พร้อมตรวจสอบรายงานความถูกต้องต่อไปได้        เพิ่มเติม : สคร. ได้เปิดเมนูรายงานสถานะจำนวน 4 เมนูแล...

อ่านต่อ

สคร. ขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ helpdesk

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          ตามที่ สคร. ได้เคยแจ้งให้รัฐวิสาหกิจแจ้งเจ้าหน้าที่ helpdesk เพื่อพบปัญหาเชิงเทคนิค ได้ที่เบอร์ 02-2985821-7 ต่อ 6626-6629 หรือ 02-6184804 หรือ 02-2985880-7 ต่อ 2181 นั้น        สคร. ขอเรียนให้ทราบว่า ปัจจุบัน สคร. ได้เปลี่ยนเบอร์โทรของเจ้าหน้าที่  helpdesk เป็น 02-2985880-7 ต่อ 2181/2183 (ทั้งนี้ สคร. จะเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ให้ในอนาคต) หรือหากติดต่อไม่ได้ ให...

อ่านต่อ

สคร. ขอซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้งในการบันทึกแผน/ผลแยกตามหมวดบัญชี ตามแหล่งเงิน และตาม import content (ถ้ามี)

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบ PFMS    ตามที่ สคร. ได้เวียนแจ้งให้รัฐวิสาหกิจบันทึกแผน/ผลแยกตามหมวดบัญชี ตามแหล่งเงิน และตาม import content เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่า รัฐวิสาหกิจยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน สคร. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้ง ดังนี้     แผนปี 2558 และแผนล่วงหน้า (รอบการอนุมัติวันที่ 23 กันยายน 2557)   ปัญหาที่พบ : แผนเบิกจ่ายตามหมวดบัญชี/ตามแหล่งเงิน และตาม import content (ถ้ามี) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจบันทึกแผนเบิกจ่ายท...

อ่านต่อ

สคร. ขอซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้งในการบันทึกแผน/ผลแยกตามหมวดบัญชี ตามแหล่งเงิน และตาม import content (ถ้ามี)

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบ PFMS    ตามที่ สคร. ได้เวียนแจ้งให้รัฐวิสาหกิจบันทึกแผน/ผลแยกตามหมวดบัญชี ตามแหล่งเงิน และตาม import content เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา พบว่า รัฐวิสาหกิจยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน สคร. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้ง ดังนี้     แผนปี 2558 และแผนล่วงหน้า (รอบการอนุมัติวันที่ 23 กันยายน 2557)   ปัญหาที่พบ : แผนเบิกจ่ายตามหมวดบัญชี/ตามแหล่งเงิน และตาม import content (ถ้ามี) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจบันทึกแ...

อ่านต่อ

สคร. ขอให้บันทึกแผน/ผล แยกตามประเภทต่างๆ และขอให้ปรับปรุงประมาณการงบกระแสเงินสดเพื่อการลงทุน (INV-P01-6)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบ PFMS และระบบ Template Loader (INV-P01-6)     การบันทึกแผน/ผล แยกตามประเภทต่างๆ 1. ปัจจุบัน สคร. ได้พัฒนาระบบเพื่อบันทึก แผน/ผล แยกตามประเภทต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย     1.1 แผน/ผลตามหมวดบัญชี     1.2 แผน/ผลตามแหล่งที่มาของเงิน     1.3 แผน/ผลตาม import content  2. ให้บันทึกตามระยะเวลาที่ สคร. กำหนด      2.1 แผนเบิกจ่ายแยก...

อ่านต่อ

สคร. ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการนำส่งเอกสารงบการเงิน PDF ผ่านระบบ Template Loader

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง           กรณีที่ สคร. กำหนดให้นำส่งข้อมูลงบการเงินที่เป็นเอกสาร PDF ผ่านระบบ Template Loader ประกอบด้วย งบการเงินก่อนสอบทานและงบการเงินหลังสอบทาน โดยมีหนังสือใบปะหน้าแสดงวันที่ลงรับหนังสือจากสตง.           สคร. ได้กำหนดให้ ขนาดของ file ที่จะนำส่งไม่เกิน 10 MB (เท่านั้น) โดยที่ผ่านมา พบว่า มีบางรัฐวิสาหกิจนำส่งงบการเงินที่มีเอกสาร PDF ที่มีขนาดมากกว่า 10 MB โดยที่ได้แนะนำในช่วงแรก...

อ่านต่อ

หนังสือเชิญฝึกอบรม+ตารางฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ประจำปี 2558

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS - SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)                    ตามที่ สคร. แจ้งเรื่องการฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS - SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ประจำปี 2558ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 7กรมบัญชีกลาง (อาคารใหม่) นั้น              สคร. ขอส่งหนังสือเชิญฝึกอบรม พร้อมตาราง...

อ่านต่อ

สคร. ขอแจ้งแบบสำรวจการเข้ารับอบรม GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ประจำปี 2558-กลุ่มสถาบันการเงิน

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS - SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)               สคร. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS - SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ประจำปี 2558ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 7กรมบัญชีกลาง (อาคารใหม่)สำหรับหัวข้อที่ สคร. จะจัดฝึกอบรม ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้  1. ข้อมูลการเงินและบัญชี (FIN) 2. ข้อมูลคณะกรรมการ(COM) 3. ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ (SOE...

อ่านต่อ

สคร. ขอแจ้งแบบสำรวจการเข้ารับอบรม GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ประจำปี 2558-กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ GFMIS - SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)              สคร. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS - SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ประจำปี 2558ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 7กรมบัญชีกลาง (อาคารใหม่)สำหรับหัวข้อที่ สคร. จะจัดฝึกอบรม ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 1. ข้อมูลการเงินและบัญชี (FIN) 2. ข้อมูลประมาณการรายได้และรายจ่าย (REV+EXP) 3. ข้อมูลระบบต...

อ่านต่อ

สคร. ขอเปลี่ยนแปลงรายการ Inactive ประจำปี 2559 ของกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

           ตามที่ สคร. ให้รัฐวิสาหกิจแจ้งรายการ Inactive ประจำปี 2559 ของกลุ่มที่ไม่ใช้สถาบันการเงิน นั้นสคร. ขอแก้ไขไฟล์แนบในส่วนของระบบการวางแผนการใช้จ่ายเงินและแผนการลงทุน ดังนี้ Template INV-A01-8 ตัวเลขทางการเงินที่ใช้ในการประเมินโครงการ/แผนระยะยาว สคร. ยกเว้นไม่ต้องนำส่งตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป Template INV-A01-7 งบกระแสเงินสด สำหรับการลงทุนตามโครงการ/แผนระยะยาว สคร. ไม่ได้ยกเว้นให้นำส่งแต่หากรัฐวิสาหกิจแห่งใดไม่มีข้อมูลให้แจ้ง Inactive&n...

อ่านต่อ