ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

การเปิดระบบให้ยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE,EMP,COM) ในระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีงบประมาณ)

เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE           ตามที่ สคร. ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งรายงานผ่านระบบ GFMIS-SOE (Web SOE และ Web HR) และได้แจ้งหลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ทราบแล้ว นั้น         ขณะนี้ สคร. ได้เปิดระบบให้รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีงบประมาณ ทำการยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบฯ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  แล้ว หากพ้นช่ว...

อ่านต่อ

การต่ออายุ GFMIS-SOE TokenKey การขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลสำหรับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และขยายระยะเวลาการยืนยันข้อมูลของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ

เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS-SOE ทุกระบบ         ตามที่ GFMIS-SOE TokenKey หมดอายุในช่วงวันที่ 26 ตุลาคม 2560 - 28 ตุลาคม 2560 นั้นโดยสคร. ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานนำ GFMIS-SOE TokenKey มาต่ออายุที่ สคร. นั้น         จากเหตุที่ GFMIS-SOE TokenKey หมดอายุดังกล่าว สคร. จึงขอให้หน่วยงานเข้ามาดำเนินการต่ออายุภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร SME BANK ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กทม. 10400 (ติดต...

อ่านต่อ

สคร. จะเลื่อนการปิดระบบในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ออกไปเป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบ GFMIS-SOE           ตามที่ สคร. ได้แจ้งว่า ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 สคร.จะดำเนินการปิดระบบทุกระบบ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 17.00 น. ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถใช้งานได้ทุกระบบ ได้แก่ระบบ HR https://hrportal.soe.gfmis.go.th/ ระบบ GL https://glportal.soe.gfmis.go.th/ และระบบ PFMS https://pfmsportal.soe.gfmis.go.th/  ได้นั้น สคร. ขอเรียนว่า สคร. ...

อ่านต่อ

เรื่อง การเปิดระบบให้ยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE,EMP,COM) ในระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรื่อง   การเปิดระบบให้ยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE,EMP,COM) ในระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE        ตามที่ สคร. ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งรายงานผ่านระบบ GFMIS-SOE (Web SOE และ Web HR) ที่ได้มีการจัดฝึกอบรมและได้แจ้งหลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลให้ทราบแล้ว นั้น        ขณะนี้ สคร. ได้เปิดระบบให้รัฐวิสาหกิจก...

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2561

            ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้กำหนดให้การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE เป็นปัจจัยหนึ่ง ในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2561 นั้น             สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขอเรียนว่า สคร. ได้กำหนดเวลาในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี 2561 (Timing) ของรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย ข้อมูลการเงินการบัญชีภาครัฐวิสาหกิจ ข้อมูลการ...

อ่านต่อ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรมเพื่อใช้งานระบบ GFMIS-SOE ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560

             ตามที่ สคร. ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ระยะที่ 2 ให้กับรัฐวิสาหกิจ ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2560 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ สถาบันฝึกอบรม TOT งามวงศ์วาน นั้น              บัดนี้ สคร. ได้จัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว  >> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE)>> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM)>> คู่มือการใช้งานระบบฐานข้...

อ่านต่อ

การฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ประจำปี 2560

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๐ เป็นต้นมา และเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้สามารถบันทึกและนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ ๒) ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน สคร. จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS-SOE เป็นประจำทุกปี นั้น           สคร. ขอเรียนว่า สคร. จัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งานร...

อ่านต่อ

แจ้งเปลี่ยนการติดต่อประสานงานทางเบอร์โทรศัพท์และ E-mail ของ helpdesk เพื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE (Call log)

แจ้งเปลี่ยน E-mail ของเจ้าหน้าที่ Helpdesk เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ GFMIS-SOE             ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 สคร. ได้เปลี่ยนการติดต่อประสานงานทาง e-mail โดยขอให้จัดส่งมายัง E-mail : helpdesk@sepo.go.th เพื่อแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการนำส่งข้อมูล เข้าระบบฯ (Call log) ทั้งนี้ สคร. ได้ยกเลิก E-mail helpdesk ดังนี้ helpdesk_soe_loader@tnis.com helpdesk_soe_pfms@tnis.com helpdesk_soe_gl@tnis.com helpdesk_soe_hr@tnis.com ...

อ่านต่อ

การปิดใช้งานระบบ GFMIS-SOE ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 18.00-06.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 18.00-06.00 น.

  เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE   สคร. จะดำเนินการปิดใช้งานระบบ GFMIS-SOE (ระบบฯ) โดยมีรายละเอียดดังนี้        1.Fin-GL ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 18.00-06.00 น.       2.Fin Template Loader / REV EXP Template Loader / INV Template Loader ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 18.00-06.00 น.ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจไม่สามารถเข้าใช้งานในระบบฯ ดังกล่าวข้างต้นในวันและเวลาดังกล่าวได้ หากพ้นช่วงระยะเวลาดังกล่าว ระบบฯ...

อ่านต่อ

เรื่อง ขอให้ confirm สถานะของโครงการ-สัญญา + แจ้ง inactive import content ประจำปี 2559 (ปีงบประมาณ+ปีปฏิทิน)

เรื่อง     ขอให้ confirm สถานะของโครงการ-สัญญา + แจ้ง inactive import content ประจำปี 2559 (ปีงบประมาณ+ปีปฏิทิน)เรียน     เจ้าหน้าที่ที่ผู้รับผิดชอบการนำส่งข้อมูล PFMS - SOE             เนื่องด้วยขณะนี้ สคร. อยู่ระหว่างคิดคะแนนการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี 2559 เพื่อให้การคิดคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ             1. confirm สถานะของโครงการ-สัญญา       &...

อ่านต่อ