ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

การปิดบัญชีของระบบ GFMIS-SOE

สืบเนื่องจากการทำบัญชีมาตรฐานของระบบ GFMIS-SOE ทำให้ GFMIS-SOE มีคุณสมบัติในการปิดบัญชี ดังนี้ รัฐวิสาหกิจจะต้องจัดส่งข้อมูลงบทดลอง/งบการเงิน เป็นรายเดือน เมื่อ รัฐวิสาหกิจพบความผิดพลาดขึ้นในงบทดลอง/งบการเงินที่ได้ส่งเข้าระบบแล้ว สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ในเดือนถัดไป หรือ เมื่อสิ้นไตรมาสนั้น ทั้งนี้เนื่องจากรายงานบางส่วนได้มีการนำเสนอผู้บริหาร  รวมทั้งส่วนราชการหลักอื่นๆ ได้มีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้แล้ว การปรับปรุงแก้ไขข้อมูลย้อนหลังอาจจะทำให้รายงานที่ได้นำเสนอไม่น่าเชื่อถือ เท่...

อ่านต่อ

สคร. ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์เจ้าหน้าที่ Helpdesk

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง            ปัจจุบัน สคร. ได้เปลี่ยนเบอร์โทรของเจ้าหน้าที่ Helpdesk เป็น 02-2985880-7 ต่อ 2181 / 2228 /2229 หรือหากติดต่อไม่ได้ ให้แจ้ง e-mail มายัง         1. helpdesk_soe_loader@tnis.com : ข้อมูลการเงินและบัญชี เช่น EVM ค่าใช้จ่ายพนักงาน (ที่เคยนำส่งบนระบบงาน BW) ข้อมูล REV EXP ข้อมูล INV-P01-6 INV-A01-8         2. helpdesk_soe_pfms@tnis.com : ข้อมูลการลงทุน ข้อมูล INV-P01-...

อ่านต่อ

การปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนของหนังสือการเพิ่ม/ลด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีในผังบัญชี หรือในงบการเงินในระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสากิจ (สคร.) ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจส่งหนังสือการเพิ่ม/ลด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีในผังบัญชี หรือในงบการเงินในระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) เพื่อให้ สคร. พิจารณาและดำเนินการในระบบฯ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ สคร. จะทำหนังสือตอบกลับไปยังรัฐวิสาหกิจต่อไป นั้น         สคร. ได้ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนของหนังสือเพิ่ม/ลด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการบัญชีในผังบัญชี หร...

อ่านต่อ

ขอซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งและยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE, EMP, COM) เข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี พ.ศ. 2558

เรื่อง  ขอซักซ้อมความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำส่งและยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE,EMP,COM)         เข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี พ.ศ. 2558 เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE (รัฐวิสาหกิจกลุ่มปฏิทิน /มค. - ธค.)           ตามที่ สคร. ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งรายงานข้อมูลผ่านระบบ GFMIS-SOE จากเดิมผ่านระบบ SAP และมีการเปลี่ยนแปลง ให้นำส่งผ่านระบบงานบนเว็บ (Web SOE และ Web HR) ...

อ่านต่อ

สคร. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาการนำส่งในระบบ PFMS-SOE +ระบบ web Loader

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ PFMS             ตามหลักเกณฑ์ สคร. กำหนดให้แผนและผลเบิกจ่ายที่มีวันครบกำหนดนำส่งตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2557 - 31 ตุลาคม 2558 หรือข้อมูลงวดเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558 ให้นำส่งข้อมูลภายใน 15 พฤศจิกายน 2558 นั้น          ปัจจุบัน รัฐวิสาหกิจยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระยะเวลานำส่ง สคร. จึงขอชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ 1. ข้อมูลแผนเบิกจ่ายประจำปี 2558 และข้อมูลผลเบิกจ่ายงวดเดือนตุลาคม 2557 ...

อ่านต่อ

สคร. ขอซักซ้อมความเข้าใจในการ confirm สถานะของโครงการประจำปี 2558 + Inactive import content ประจำปี 2558+2559

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งข้อมูลในระบบ PFMS           ตามที่ สคร. ได้เวียนแจ้งเพื่อให้รัฐวิสาหกิจ confirm สถานะการดำเนินงานของโครงการ+แจ้งรายการ inactive import content เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยให้แจ้งกลับภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 นั้น           ปัจจุบัน พบว่า รัฐวิสาหกิจอาจมีความเข้าใจคลายเคลื่อน ดังนั้น เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและมีความชัดเจนขึ้น สคร. จึงขอซักซ้อมความเข้าใจ ดังนี้ confirm สถานะการดำเนินงา...

อ่านต่อ

สคร. ขอให้บันทึกงบลงทุนประจำปี 2559+แจ้งรายการ inactive-import content+confirm โครงการที่ยังดำเนินการอยู่

เรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ PFMS + INV-P01-6/INV-A01-7/INV-P01-A           1. ขอให้รัฐวิสาหกิจดำเนินการบันทึกข้อมูลประจำปี 2559 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ตามวิธีการบันทึกแยกแต่ละประเภท ประกอบด้วย บันทึกในระบบ PFMS  เอกสารแนบ 1                      1.1 งบลงทุนประจำปี 2559 สำหรับรหัสงบลงทุนที่ขึ้นด้วยปี 2559 เช่น 59S1011001 เป็นต้น       &nb...

อ่านต่อ

สคร. จะปิดระบบ GFMIS-SOE ในวันเสาร์ที่ 31 ตค และ วันอาทิตย์ที่ 1 พย 58

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2)สคร. จะดำเนินการปิดระบบ GFMIS-SOE ส่วนขยาย (ระยะที่ 2) ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม และ วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เพื่อทดสอบระบบฯ รัฐวิสาหกิจจะไม่สามารถนำส่งข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าวได้จึงเรียนมาเพื่อทราบ สคร....

อ่านต่อ

สคร. ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลแผน/ผลตามหมวดบัญชี ตามแหล่งที่มาของเงิน ตาม import content

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง             ตามที่สคร. ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลแผน/ผลเบิกจ่ายแยกตามหมวดบัญชี ตามแหล่งที่มาของเงิน ตาม import content ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ซึ่งปัจจุบัน พบว่า บางหน่วยงานมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเลยระยะเวลาที่กำหนด แต่เนื่องจาก สคร. มีความจำเป็นต้องการใช้ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร สคร. จึงขอความร่วมมือมายังหน่วยงานในการบันทึกข้อมูลแผน/ผลเบิกจ่าย แยกตามหมวดบัญชี ตามแหล่งที่มาของเงิน ...

อ่านต่อ

สคร. ขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบรายงานสถานะการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ PFMS

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง             ขณะนี้ สคร. ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานสถานะเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการตรวจสอบรายงานสถานะตามเอกสารแนบโดยละเอียด ประกอบด้วย             1. รายงานสถานะแผนเบิกจ่าย (M2 , อนุมัติวงเงิน/ปรับแผน , ตามหมวดบัญชี , ตามแหล่งเงิน , ตาม import content (ถ้ามี) )           2. รายงานสถานะแผนจัดซื้อจัดจ้าง (เฉพาะสัญญาหลัก)       ...

อ่านต่อ