ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สคร. ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563

เรียน เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจที่รับผิดชอบดูแลระบบ GFMIS-SOE ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2563 ผ่านการใช้โปรแกรม Microsoft Team ตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามแบบประเมินความพึงพอใจของ สคร. ตามlink ที่แนบมานี้https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd...

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563 1. ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE)       (VDO เช้า) (VDO บ่าย)  2. ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP)       (VDO เช้า) (VDO บ่าย)  3. ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM)       (VDO เช้า) (VDO บ่าย)  4. ข้อมูลงบลงทุน/การติดตามการลงทุน (INV)  5. ข้อมูลงบการเงินและการบัญช...

อ่านต่อ

ลิงค์เชื่อมระบบ Microsoft Teams เพื่อเข้ารับฟังบรรบายระบบ GFMIS-SOE

ลิงค์เชื่อมระบบ Microsoft Teams เพื่อเข้ารับฟังบรรบายระบบ GFMIS-SOE ข้อมูลระบบข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE)  (วันที่ 31/8/63 ภาคบ่าย) ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP) (วันที่ 1/9/63 ภาคเช้า) ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (EMP) (วันที่ 1/9/63 ภาคบ่าย) ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) (วันที่ 2/9/63 ภาคเช้า) ข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) (วันที่ 2/9/63 ภาคบ่าย) ข้อมูลงบลงทุน (INV)  (วันที่ 3/9/63 ภาคเช้า) ข้อมูลงบลงทุน (INV)  (วันที่ 3/9/63 ภาคบ่าย) ข้อมูลทางกา...

อ่านต่อ

สคร. ขอแจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 9 กันยายน 2563

      ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้พัฒนารูปแบบของการประเมินผลรัฐวิสาหกิจเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจให้มีความเหมาะสม โดยได้นำกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจState Enterprise Assessment Model : SE-AM มาใช้ โดยกรอบการประเมินผลดังกล่าวแบ่งเกณฑ์วัดการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ผลการดำเนินงาน (Key Performance Area) และ Core Business Enables ซึ่งในส่วนของ Core Business Enablesหัวข้อการ...

อ่านต่อ

การขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลงบลงทุนประจำเดือนตุลาคม 2562

เรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลงบลงทุน           ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 มีมติให้วันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ​ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี​ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 นั้น           สคร. จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลให้รัฐวิสาหกิจ จากเ...

อ่านต่อ

แนวทางการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563

  แนวทางการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE สำหรับรัฐวิสาหกิจประจำปี 2563                      ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้กำหนดให้การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจทำหน้าที่รวบรวมและสรุปผลร้อยละของข้อมูลที่นำส่...

อ่านต่อ

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ

เรื่อง  ขอให้ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจเรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง          ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ปรับปรุงระบบ GFMIS-SOE ในส่วนข้อมูลกรรมการรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งนำข้อมูลประวัติกรรมการของรัฐวิสาหกิจเข้าระบบฯ ให้เรียบร้อยแล้ว         ขอให้หน่วยงานท่าน ดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลของกรรมการให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้      ...

อ่านต่อ

ขอให้ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลข้อมูลผู้บริหารและข้อมูลพนักงานเข้าระบบ GFMIS-SOE

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลข้อมูลผู้บริหารและข้อมูลพนักงานเข้าระบบ GFMIS-SOEเรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)ได้ปรับปรุงโปรแกรมระบบ GFMIS-SOE ในส่วนข้อมูลผู้บริหาร/พนักงาน พร้อมทั้งนำข้อมูลประวัติผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจเข้าระบบฯ ให้เรียบร้อยแล้ว            ดังนั้น ขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการตรวจสอบพร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในวันที...

อ่านต่อ

การขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลงบลงทุนปี 2562 ณ วันที่ 7 ก.พ. 2562

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สคร. ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ GFMIS - SOE (ระบบใหม่) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเข้าใช้งานด้วย Username และ Password นั้นเนื่องจากระบบงบลงทุนยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สคร. ขอเรียนว่า 1. สคร. ได้ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลเดือนมกราคม 2562 จากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562ปัจจุบัน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ระบบงบลงทุนสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว สคร. จึงขอขยายระยะเวลาอีกครั้งเป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562และปรับปรุงข้อมูลอีกครั้งให้แ...

อ่านต่อ

การขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลทางการเงินการบัญชีปี 2562 ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562

เรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลทางการเงินการบัญชี ตามที่ สคร. ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ GFMIS - SOE (ระบบใหม่) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเข้าใช้งานด้วย User name และ Password แต่ยังติดปัญหาด้านเทคนิคส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE (ระบบใหม่) สคร. จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลให้รัฐวิสาหกิจ แล้วนั้นเนื่องจากเมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE ได้ โดยระบบฯ สามารถเข้าใช้งานได้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สคร. จึงพิ...

อ่านต่อ