ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

การขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลงบลงทุนปี 2562 ณ วันที่ 7 ก.พ. 2562

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สคร. ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ GFMIS - SOE (ระบบใหม่) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเข้าใช้งานด้วย Username และ Password นั้นเนื่องจากระบบงบลงทุนยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ สคร. ขอเรียนว่า 1. สคร. ได้ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลเดือนมกราคม 2562 จากวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562ปัจจุบัน ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ระบบงบลงทุนสามารถเข้าใช้งานได้แล้ว สคร. จึงขอขยายระยะเวลาอีกครั้งเป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562และปรับปรุงข้อมูลอีกครั้งให้แ...

อ่านต่อ

การขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลทางการเงินการบัญชีปี 2562 ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562

เรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลทางการเงินการบัญชี ตามที่ สคร. ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ GFMIS - SOE (ระบบใหม่) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเข้าใช้งานด้วย User name และ Password แต่ยังติดปัญหาด้านเทคนิคส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE (ระบบใหม่) สคร. จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลให้รัฐวิสาหกิจ แล้วนั้นเนื่องจากเมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE ได้ โดยระบบฯ สามารถเข้าใช้งานได้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สคร. จึงพิ...

อ่านต่อ

สคร. แจ้งเรื่องขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE (ระบบใหม่)

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ สคร. ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ GFMIS - SOE (ระบบใหม่) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โดยเข้าใช้งานด้วย User name และ Password นั้นสคร. ขอเรียนว่า ปัจจุบันระบบฯ ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้ เนื่องจากติดปัญหาด้านเทคนิค สคร. จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ดังนี้1.ข้อมูลงบลงทุน เดือนมกราคม 2562 1.1 สำหรับรัฐวิสาหกิจที่มีงบลงทุนขนาดใหญ่ จำนวน 18 แห่ง เนื่องจาก สคร. จะต้องเข้าร่วมการประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนกับรองนายกรัฐมนตรี ในวันที่...

อ่านต่อ

เอกสารการอบรมการใช้งานระบบ GFMIS - SOE ประจำปี 2562

 ข้อมูลงบลงทุน (INV)      ข้อมูลงบลงทุน (INV)-รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ      ข้อมูลงบลงทุน (INV)-รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ข้อมูลทางการเงินการบัญชี       ข้อมูลทางการเงินการบัญชี (FIN)-รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Non-Listed)       ข้อมูลทางการเงินการบัญชี (FIN)-รัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (Listed)       ข้อมูลทางการเงินการบัญชี (FIN)-รัฐวิสาหก...

อ่านต่อ

สคร. ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 25 มกราคม 2562 ณ อาคาร SME Bank

แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม  ระบบข้อมูลงบลงทุน (INV) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)  ระบบข้อมูลการเงินและการบัญชี (FIN) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)  ระบบข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน (EMP) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)  ระบบข้อมูลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)  ระบบข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ (SOE) (เข้าร่วมอบรมได้ 1 ท่าน)         รายงานข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ที่เหลืออยู่มีเพียง 3 รายง...

อ่านต่อ

รายงานสถานะการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2562

รายงานสถานะการนำส่งข้อมูลเข้าระบบประจำปี พ.ศ. 2562...

อ่านต่อ

ระบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE (ระบบใหม่) ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2561

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง     ตามที่ สคร. ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การคิดคะแนนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในส่วนของการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2562 และหลักเกณฑ์การขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password) เพื่อเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE โดยในส่วนของหลักเกณฑ์การขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password) เพื่อเข้...

อ่านต่อ

Template สำหรับนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2562

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระบบ GFMIS-SOE ตามที่ สคร. อยู่ระหว่างพัฒนาปรับปรุงระบบ GFMIS-SOE ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง Template สำหรับข้อมูลประมาณการงบการเงิน ข้อมูลแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน และข้อมูลผลเบิกจ่ายงบลงทุน โดย สคร. จะเปิดให้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE (Go-live)  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป แต่เนื่องจาก ข้อมูลประมาณการงบการเงิน ข้อมูลแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2562 และข้อมูลผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2562 (สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) สคร. กำหนดให้นำส่งข้อมูลในช่วงที่ สคร. อยู่ระหว่า...

อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคิดคะแนน การประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี ๒๕๖๒ และการขอรับบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านชั่วคราว

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS – SOE ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOEเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดร่วมนั้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขอเรียนว่า สคร. อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจในระบบ GFMIS-SOE พร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการเข้าใช้งานระบบGFMIS-SOE โดยยกเลิกการเข้าใช้งานผ่าน GFMIS-SOE Token Key และให้ยืนยันตัวตนผ่านบัญชีผู้ใช้งาน (Userna...

อ่านต่อ

การขอคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ GFMIS-SOE Terminal พร้อมเครือข่าย GFMIS-SOE และอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้งาน

เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ GFMIS-SOE ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจ้งการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ GFMIS-SOE Terminal ให้กับรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้ในการจัดส่งข้อมูลของรัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบ GFMIS-SOE และต่อมา สคร. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๒.๒/ว ๙๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งว่า สคร. ได้พัฒนาระบบ GFMIS-SOE เป็นรูปแบบ Web Application เพื่อรัฐวิสาหกิจสามารถนำส่งข้อมูลผ่านทาง Internet ได้ โดยใช้เครื่อง...

อ่านต่อ