ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สคร. ได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ GFMIS-SOE ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 - 25 มกราคม 2562 ณ อาคาร SME Bank

แบบตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม  ระบบข้อมูลงบลงทุน (INV) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)  ระบบข้อมูลการเงินและการบัญชี (FIN) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)  ระบบข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน (EMP) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)  ระบบข้อมูลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (COM) (เข้าร่วมอบรมได้ไม่เกิน 3 ท่าน)  ระบบข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ (SOE) (เข้าร่วมอบรมได้ 1 ท่าน)         รายงานข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ ที่เหลืออยู่มีเพียง 3 รายง...

อ่านต่อ

รายงานสถานะการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2562

รายงานสถานะการนำส่งข้อมูลเข้าระบบประจำปี พ.ศ. 2562...

อ่านต่อ

ระบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE (ระบบใหม่) ฉบับปรับปรุง ตุลาคม 2561

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง     ตามที่ สคร. ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์การคิดคะแนนเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในส่วนของการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2562 และหลักเกณฑ์การขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password) เพื่อเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE โดยในส่วนของหลักเกณฑ์การขอรับบัญชีผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านชั่วคราว (Temporary Password) เพื่อเข้...

อ่านต่อ

Template สำหรับนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2562

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระบบ GFMIS-SOE ตามที่ สคร. อยู่ระหว่างพัฒนาปรับปรุงระบบ GFMIS-SOE ซึ่งรวมถึงการปรับปรุง Template สำหรับข้อมูลประมาณการงบการเงิน ข้อมูลแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน และข้อมูลผลเบิกจ่ายงบลงทุน โดย สคร. จะเปิดให้ใช้งานระบบ GFMIS-SOE (Go-live)  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นไป แต่เนื่องจาก ข้อมูลประมาณการงบการเงิน ข้อมูลแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปี 2562 และข้อมูลผลเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2562 (สำหรับรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ) สคร. กำหนดให้นำส่งข้อมูลในช่วงที่ สคร. อยู่ระหว่า...

อ่านต่อ

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การคิดคะแนน การประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี ๒๕๖๒ และการขอรับบัญชีผู้ใช้งาน และรหัสผ่านชั่วคราว

เรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS – SOE ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้เห็นชอบกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOEเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดร่วมนั้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขอเรียนว่า สคร. อยู่ระหว่างปรับปรุงฐานข้อมูลรัฐวิสาหกิจในระบบ GFMIS-SOE พร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการเข้าใช้งานระบบGFMIS-SOE โดยยกเลิกการเข้าใช้งานผ่าน GFMIS-SOE Token Key และให้ยืนยันตัวตนผ่านบัญชีผู้ใช้งาน (Userna...

อ่านต่อ

การขอคืนเครื่องคอมพิวเตอร์ GFMIS-SOE Terminal พร้อมเครือข่าย GFMIS-SOE และอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ได้ใช้งาน

เรียนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ GFMIS-SOE ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๕/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แจ้งการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ GFMIS-SOE Terminal ให้กับรัฐวิสาหกิจเพื่อใช้ในการจัดส่งข้อมูลของรัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบ GFMIS-SOE และต่อมา สคร. ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๘๐๒.๒/ว ๙๕ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ แจ้งว่า สคร. ได้พัฒนาระบบ GFMIS-SOE เป็นรูปแบบ Web Application เพื่อรัฐวิสาหกิจสามารถนำส่งข้อมูลผ่านทาง Internet ได้ โดยใช้เครื่อง...

อ่านต่อ

การเปิดระบบให้ยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE,EMP,COM) ในระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีงบประมาณ)

เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE           ตามที่ สคร. ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งรายงานผ่านระบบ GFMIS-SOE (Web SOE และ Web HR) และได้แจ้งหลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ทราบแล้ว นั้น         ขณะนี้ สคร. ได้เปิดระบบให้รัฐวิสาหกิจกลุ่มปีงบประมาณ ทำการยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วนของข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบฯ ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  แล้ว หากพ้นช่ว...

อ่านต่อ

การต่ออายุ GFMIS-SOE TokenKey การขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลสำหรับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง และขยายระยะเวลาการยืนยันข้อมูลของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ

เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GFMIS-SOE ทุกระบบ         ตามที่ GFMIS-SOE TokenKey หมดอายุในช่วงวันที่ 26 ตุลาคม 2560 - 28 ตุลาคม 2560 นั้นโดยสคร. ได้เวียนแจ้งให้หน่วยงานนำ GFMIS-SOE TokenKey มาต่ออายุที่ สคร. นั้น         จากเหตุที่ GFMIS-SOE TokenKey หมดอายุดังกล่าว สคร. จึงขอให้หน่วยงานเข้ามาดำเนินการต่ออายุภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 อาคาร SME BANK ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนในเขตพญาไท กทม. 10400 (ติดต...

อ่านต่อ

สคร. จะเลื่อนการปิดระบบในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 ออกไปเป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

เรียน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับระบบ GFMIS-SOE           ตามที่ สคร. ได้แจ้งว่า ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 สคร.จะดำเนินการปิดระบบทุกระบบ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 17.00 น. ส่งผลให้หน่วยงานไม่สามารถใช้งานได้ทุกระบบ ได้แก่ระบบ HR https://hrportal.soe.gfmis.go.th/ ระบบ GL https://glportal.soe.gfmis.go.th/ และระบบ PFMS https://pfmsportal.soe.gfmis.go.th/  ได้นั้น สคร. ขอเรียนว่า สคร. ...

อ่านต่อ

เรื่อง การเปิดระบบให้ยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE,EMP,COM) ในระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรื่อง   การเปิดระบบให้ยืนยันความถูกต้อง/ครบถ้วน ของข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE,EMP,COM) ในระบบ GFMIS-SOE ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560เรียน  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE        ตามที่ สคร. ได้กำหนดให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่งรายงานผ่านระบบ GFMIS-SOE (Web SOE และ Web HR) ที่ได้มีการจัดฝึกอบรมและได้แจ้งหลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลให้ทราบแล้ว นั้น        ขณะนี้ สคร. ได้เปิดระบบให้รัฐวิสาหกิจก...

อ่านต่อ