ประเด็น คำถาม - คำตอบ จากการสัมมนาเรื่อง "นโยบายการดำเนินงานระบบงาน GFMIS-SOE กับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ"วันที่ : พุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา : 08:47 น.

ลำดับ
คำถาม
คำตอบ
1

ZGLR006 เมื่อใด..หน่วยงานที่ต้องการใช้ข้อมูล
ของรัฐวิสาหกิจจึงสามารถใช้ระบบนี้ได้ และหยุดการให้รายงานแยกกัน

ไม่ค่อยเข้าใจคำถาม คาดว่าผู้ถามน่าจะถามว่า ZGLR006
ใช้เมื่อไร คำสั่งงานนี้ใช้ในการเรียกดูmapping ผังบัญชี
ในระบบค่ะ
2
มี 13 แห่งยังไม่ส่งงบการเงินไตรมาส 1 ปี 51
ดูจากที่ใดว่ามีหน่วยงานใดบ้าง
มีรายงานที่สามารถเรียกดูได้ 3 รายงานดังนี้
1. ZC_IF_M01 - รายงานสถานะการ Upload ข้อมูลบ
งบทดลอง/งบการเงิน
2. ZGLR_100 - รายงานสถานะการนำส่งข้อมูลแสดง
ผลตามรัฐวิสาหกิจ
3. ZGLR_200 - รายงานสรุปการนำส่งข้อมูลของ
รัฐวิสาหกิจตาม Template
3
ได้แจ้งเรื่องการ mapping ผังบัญชีเพิ่มเติม
แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับทำให้ไม่สามารถ
นำส่งข้อมูลได้
กรณีแจ้งเรื่องแก้ไข Mapping ผังบัญชี สามารถสอบถาม
ไปที่ สคร. ว่าเรื่องที่ส่งมาได้ประสานแจ้งให้เรียบร้อยหรือยัง
หรือสามารถเรียกดูรายงาน Mapping ผังบัญชีได้ผ่านเครื่อง
Terminal ตรวจสอบว่าสิ่งที่ขอแก้ไขmapping ได้ดำเนินการ
ไปแล้วหรือไม่ที่ ZGLR006
4
การคีย์งบทดลอง งบดุล ไม่สามารถ
Generate Text ได้
อาจเกิดจากการนำ Template, Master data,
Interface folder ไปไม่ครบทำให้ Generatefileไม่ได้
ขอให้ตรวจสอบเบื้องต้นว่า Folder ทั้ง 3 ครบหรือไม่
ซึ่งต้องขอให้ส่งหน้าจอที่ Error มาให้ตรวจสอบอีกครั้ง
5
หลังจาก Copy หน้างบทดลองมาวาง
ใน Template แล้วไม่สามารถนำมาวางได้
ให้ทำตามขั้นตอน ต่อไปนี้
1. เลือก Cel "A2" จากนั้น
2. คลิกขวา เลือก "Paste Special?" เลือก "Values"
3. คลิก "OK"
6
ข้อมูล Dataset ที่ใช้ส่ง BOT ส่งที่
เป็นงบทดลอง เป็นงบก่อนที่ สตง. ตรวจ
ข้อมูลที่ใช้ในระบบ คือข้อมูลที่ดึงมาจาก Dataset
ซึ่งจะถูก Map เข้างบทดลองของ สคร.
7
เมื่อ สตง. ตรวจแล้วจะปรับปรุงงบย้อนหลัง
จะทำให้งบ สตง. ไม่เท่างบทดลอง
ให้ทำตามขั้นตอน ต่อไปนี้
1. จะต้องแก้ไข ทำการ Upload และผ่านรายการ
งบทดลองก่อน
2. ทำการ Upload และผ่านรายการงบการเงินที่มี
การปรับปรุงย้อนหลัง
8
การ Upload ข้อมูลการบัญชีมี 4 Template
หาก key ผิดใน 1 template จะต้อง key
ใหม่หมด (ไม่น่าจะต้อง Upload ใหม่ทั้ง 4
Template)

เข้าใจคำถามว่า ผู้ถามต้องการที่จะถามว่ากรณีที่มีการ
ปรับปรุงข้อมูลจะต้องแก้ไขอย่างไรบ้าง
1. แก้ไขงบทดลอง
1.1 งบทดลองที่ไม่ใช่สิ้นไตรมาส
แก้ไขข้อมูลใน Template งบทดลอง ทำการ Upload
และผ่านรายการ
1.2 งบทดลอง ณ สิ้นไตรมาส
1.2.1 แก้ไขข้อมูลใน Template งบทดลอง ทำการ Upload และผ่านรายการ
1.2.2 แก้ไขข้อมูลใน Template งบดุล และ งบกำไรขาดทุน
ทำการ Upload และผ่านรายการ
2. แก้ไขงบดุล และ งบกำไรขาดทุน
2.1 แก้ไขข้อมูลใน Template งบทดลอง ทำการ Upload
และผ่านรายการก่อน
2.2 แก้ไขข้อมูลใน Template งบดุล และ งบกำไรขาดทุน
ทำการ Upload และผ่านรายการ
3. แก้ไขงบกระแสเงินสด
แก้ไขข้อมูลใน Template งบกระแสเงินสด ทำการ Upload
และผ่านรายการ
4. แก้ไขรายการคู่ค้า
แก้ไขข้อมูลใน Template รายการคู่ค้า ทำการ Upload
และผ่านรายการ

9
ปัจจุบันยังไม่สามารถนำงบทดลองเดือน ธค. 50
ขึ้นระบบได้ เกิด error เนื่องจากการคำนวณค่า
movement ไม่เท่ากับ 0 ได้แจ้งปัญหาให้ สคร.
ทราบแล้ว และทำตามคำแนะนำแล้วแต่ยัง
เกิด error เช่นเดิม
ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ใน template มีการคีย์รหัสบัญชีซ้ำอยู่ และบันทึกรหัสบัญชีที่มียอดคงเหลือในระบบไม่ครบ
(ได้เมล์แจ้งคุณสันทัสน์แล้ว)
10
จากการส่งงบทดลองเดือน ธค. 50 ขึ้นระบบไม่ได้
ทำให้ไม่สามารถส่งงบทดลองเดือน มค. 51
และ กพ. 51 ได้
ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ใน template มีการคีย์รหัสบัญชีซ้ำอยู่ และบันทึกรหัสบัญชีที่มียอดคงเหลือในระบบไม่ครบ
11
RINV_007_7 รายงานงบกระแสเงินสด ตามโครงการ/
แผนระยะยาว RINV_007_8 รายงานตัวเลขทางการเงิน
สำหรับโครงการ/แผนระยะยาว ไม่เข้าใจว่าต้องรายงานอะไร
และดูค่าจากรายงานงบลงทุน RINV_07_1 ถึง _5 อย่างไร
รายงานงบกระแสเงินสดและตัวเลขทางการเงินตามรายการ
ใน template INV-A01-7 INV-A01-8 เป็น Template
ที่ทางรส. นำส่งให้สศช. อยู่แล้ว ดังนั้นให้รส. นำส่งข้อมูลเดียวกัน
12
template FIN-P03 ควร link ข้อมูลจาก FIN-P01
และ FIN-P02 เพื่อลดการบันทึกข้อมูล
บรรทัดรายการใน FIN-P01 และ FIN-P02 เป็นรายการใหญ่ๆ
ในภาพรวมเท่านั้น ไม่ได้มีรายการเท่ากับรายการใน FIN-P03
13
หมายเหตุประกอบงบการเงินส่งช่วงเวลาใดบ้าง
(ตามตาราง template timing ไม่แจ้งได้)
พร้อมงบการเงิน
14
ในคู่มือแจ้งว่าถ้าเป็น listed company ไม่ต้องนำงบทดลอง
เข้าระบบ แต่ทำไมตอนนี้จึงต้องนำเข้าระบบ
listed ไม่ต้องส่งงบทดลอง แต่ต้องส่งงบการเงิน 2 ครั้ง
เพื่อแปลงงบการเงินมาเป็นข้อมูลงบทดลอง สคร.
ตามรายละเอียด ดังนี้
1. Template "FIN-A01-1" งบดุล
2. Template "FIN-A02-1" งบกำไรขาดทุน
3. Template "FIN-A06-1(TB-BS)" งบทดลอง-งบดุล
4. Template "FIN-A06-1(TB-PL)" งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน
15
เมื่อมีการนำงบทดลองเข้าทางที่ปรึกษา ระบุว่า
งบทดลองก็คืองบ สตง.
listed ไม่ต้องส่งงบทดลอง แต่ต้องส่งงบการเงิน 2 ครั้ง
เพื่อแปลงงบการเงินมาเป็นข้อมูลงบทดลอง สคร.
ตามรายละเอียด ดังนี้
1. Template "FIN-A01-1" งบดุล
2. Template "FIN-A02-1" งบกำไรขาดทุน
3. Template "FIN-A06-1(TB-BS)" งบทดลอง-งบดุล
4. Template "FIN-A06-1(TB-PL)" งบทดลอง-งบกำไรขาดทุน
16
Template ที่รัฐวิสาหกิจต้องส่งให้ สคร. ตามกำหนดเวลา
แต่ไม่ปรากฏ Template ดังกล่าว หมายความว่า
Template EVM รัฐวิสาหกิจไม่ต้องส่งข้อมูลใช่หรือไม่
การส่งข้อมูลเรื่อง EVM ต้องนำส่งที่ Template no. FIN-A-08
รายการปรับปรุงเพื่อคำนวณค่า EVM
17
กรณีที่ Upload งบทดลองเดือน ต.ค.50, พ.ย.50,
ธ.ค.50 ไปแล้ว ต่อมา สตง. ได้รับรองงบประจำปี 2550
(ต.ค.49 - ก.ย.50) เมื่อ ม.ค. 51 และได้มีการปรับปรุง
ระบบการบัญชีประจำปี 2550
ให้แก้ไขข้อมูลตั้งแต่ ก.ย. ไปจนถึงข้อมูลเดือนปัจจุบัน
(เดือน ธ.ค.) ที่นำส่ง
18
จำเป็นต้อง Upload งบทดลองซึ่งเป็นงบทดลอง
แบบปรับปรุงรายการ ทุกเดือนตั้งแต่ ต.ค.50 -
ธ.ค.50 หรือไม่ หรือจะปรับปรุงแค่เดือนสุดท้าย
(ธ.ค.50) ของไตรมาสเท่านั้น
ให้แก้ไขข้อมูลตั้งแต่ ก.ย. ไปจนถึงข้อมูลเดือนปัจจุบัน
(เดือน ธ.ค.)ที่นำส่ง
19
การ Up Version ของระบบที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงิน
และการบัญชีในส่วนของทางสำนักงานธนานุเคราะห์
มักจะพบปัญหาในการกรอกเลขที่บัญชีที่มีจุดทศนิยม
เกือบทุกครั้ง คือในส่วนของจุดทศนิยมตัวที่สองมักจะหายไป
และเมื่อทำการ Upload เข้าระบบก็จะเกิดปัญหาไม่สามารถ
นำข้อมูลเข้าระบบได้ จึงอยากทราบว่าใน Version ต่อๆ ไป
จะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่
ให้ใช้วิธี
1. เลือก Cel ที่ต้องการวางค่าแล้ว
2. คลิ๊กขวา เลือก "Paste Special?" เลือก "Values"
3. คลิ๊ก "OK"
20
การระบุรายการลูกค้าใน Template Fin-A06-2
(TP-NF) ว่าได้ยกเลิก Template นี้ หรือจะทำให
้หาอย่างไรเพื่อที่จะแจ้งการระบุรายการคู้ค้า

โดยปกติแล้ว รัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่จะมีบัญชีเจ้าหนี้
การค้า/ลูกหนี้การค้าอยู่ซึ่งไม่ได้แยกรหัสบัญชีตามลูกค้า
แต่ละราย ดังนั้น ทางโครงการจึงได้กำหนดให้มี Template
"FIN-A06-2(TP-NF)" เพื่อให้รัฐวิสาหกิจระบุรายการ
ระหว่างรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ (ระดับกรม) ได้
แยกเป็นรายๆตามบัญชีแยกประเภทย่อยที่อยู่ในระบบบัญชี
ของรัฐวิสาหกิจเอง

21
เป็นไปได้หรือไม่ที่ระบบ GFMIS-SOE จะสามารถดึงข้อมูลจากระบบ Dataset
(บัญชีการเงิน) ที่ส่งให้ สศค.เพื่อลด
ความซ้ำซ้อนของการส่งข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ
ขณะนี้ ระบบ GFMIS-SOE ได้ดึงข้อมูลจากระบบ Dataset
ของสศค. มาใช้อยู่แล้ว
22
การนำส่งงบทดลอง ถ้าสถานะเป็น S (success)
และมี E เป็น warning สามารถนำส่งได้เลย
โดยไม่ถือว่ามีความผิดพลาดของข้อมูลที่นำส่ง
ใช่หรือไม่
ถูกต้องค่ะ
23
เทมเพลต FIN-A06-2 (รายละเอียดรายการคู่ค้า) เฉพาะระหว่างรัฐวิสาหกิจด้วยกัน หรือรวมราชการด้วย เคยสอบถาม สคร. แจ้งว่าเฉพาะรัฐวิสาหกิจ และให้ส่งรายงานที่มีจำนวนใหญ่ๆ ได้ จึงอยากทราบเกณฑ์การพิจารณาว่าควรมีจำนวนเงินเท่าไร และอยากทราบวิธีการนำข้อมูลนี้ไปใช้ เพื่อจะได้เตรียมข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ
ถ้ารวมราชการด้วย ควรมีคู่มือการเรียกรหัส
คู่ค้าที่ชัดเจนกว่านี้ เพราะในระบบที่มีให้ยังไม่ชัดเจน ผังมีการแก้ไขน้อย
โดยปกติ จะให้รัฐวิสาหกิจบันทึกรายการคู่ค้าทั้งที่
เป็นรัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานราชการ (ระดับกรม) ทุกรายการที่มีโดยไม่พิจารณาจำนวนเงิน เพื่อนำข้อมูลมาให้ในการจัดทำงบการเงินรวม ทั้งนี้รหัสบริษัทคู่ค้าทั้งหมดมีระบุไว้อยู่ใน Dropdown list
แล้ว โดยหน่วยงานภาครัฐอ้างอิงรหัสมาจากโครงการ GFMIS
ในกรณีที่ไม่สามารถบันทึกรายการดังกล่าวได้ขอให้ติดต่อ
และชี้แจง สคร.
24
รายการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ใน Template FIN-A01-3 , FIN-A01-4 , FIN-A01-5 ระบุให้ต้องส่งทั้ง Year และ Quarter แต่ในขั้นตอนการ Upload สามารถระบุเป็น Quarter เท่านั้น หากระบุการส่งเป็นปี จะไม่สามารถส่งได้ ถามว่า จะต้องส่งเป็น Year ด้วยหรือไม่ เนื่องจากน่าจะนำข้อมูล Q ทั้ง 4Q มารวมกัน เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งปีได้ และหากต้องส่งเป็น Year จะต้องระบุการส่งให้แตกต่างจากการส่ง Q ได้อย่างไร ส่งเป็น Q (Year = ข้อมูลทั้งQ4)
25
งบการเงิน บขส. ยังนำเข้าโปรแกรมไม่ได้ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลง ผังบัญชีใหม่ แจ้งให้ทราบแล้ว
ซึ่งแต่เดิม Matching ได้
สามารถตรวจสอบผังบัญชีในระบบได้ แต่ปกติแล้ว
การปรับแก้ Mapping จะใช้เวลาไม่เกิน 2-3 วันทำการ
หลังจาก สคร. รับเรื่อง
26
ในกรณีที่งบการเงินในปีก่อนที่ผ่านการรับรองของ สตง. แล้วในที่นั้น มีแต่การปรับปรุงงบใหม่ เมื่อเทียบกับปัจจุบัน รส. จะต้องทำการปรับปรุงงบ ปีก่อนหน้านั้น ในระบบ ด้วยหรือไม่ จำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลในระบบ โดย
1. แก้ไขข้อมูลใน Template งบทดลอง ทำการ Upload และผ่านรายการก่อน
2. แก้ไขข้อมูลใน Template งบดุล และ งบกำไรขาดทุน
ทำการ Upload และผ่านรายการ
27
ถ้างบปีที่ สตง. ตรวจสอบแล้ว R/E เปลี่ยน งบทดลองปีถัดมาต้องนำส่งใหม่ หรือไม่ จำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลในระบบ โดย
1. แก้ไขข้อมูลใน Template งบทดลอง ทำการ Upload และผ่านรายการก่อน
2. แก้ไขข้อมูลใน Template งบดุล และ
งบกำไรขาดทุน ทำการ Upload และผ่านรายการ
28
งบปี 50 ต้องส่งงบทดลองพร้อมกับงบปี 50 หรือไม่ ให้ส่งงบทดลองก่อนจึงส่งงบการเงินเข้าสู่ระบบ
29
งบกระแสเงินสด สถาบันการเงินไม่ต้องทำ
แต่มี Timing ให้ส่ง
ไม่ต้องส่ง และได้แก้ Template Timing แล้ว
30
Fin-A02-2,3 ไม่ต้องทำใช่หรือไม่ แต่มี Timing ให้ส่ง ไม่ต้องส่ง ทั้งนี้ขอให้แจ้งทาง สคร. เพื่อทราบด้วย
31
ถ้าต้องการผังบัญชีที่ Mapping ล่าสุด
ในระบบจะทำอย่างไร
รัฐวิสาหกิจสามารถเรียกดูได้จากระบบได้เลย
เข้าคำสั่ง ZGLR_006 รายงานตรวจสอบ Mapping
ผังบัญชี
32
Process ของการส่งข้อมูลงบการเงินเป็นอย่างไร
เพราะทั้ง TB1 และ TB2 ระบบจะมีการตรวจสอบ
ข้อมูลก่อนหรือไม่ อย่างไร
โดยปกติแล้ว จะต้องนำงบทดลองเข้าสู่ระบบก่อน แล้วจึงนำงบการเงินเข้าสู่ระบบทั้งนี้การนำงบการเงิน
เข้าสู่ระบบ ระบบจะตรวจสอบ
1. งบดุล
1.1 ยอดรวมสินทรัพย์ในงบทดลอง จะต้องเท่ากับ ยอดรวมสินทรัพย์ในงบดุล
1.2 ยอดรวมหนี้สินในงบทดลอง จะต้องเท่ากับ
ยอดรวมหนี้สินในงบดุล
1.3 ยอดรวมทุนในงบทดลอง จะต้องเท่ากับ
ยอดรวมทุนในงบดุล
2. งบกำไรขาดทุน ยอดกำไรขาดทุนสุทธิในงบทดลอง
จะต้องเท่ากับ ยอดกำไรขาดทุนสุทธิในงบกำไรขาดทุน
33
SOE-PO4 กำหนดให้บันทึกประเภทสินค้า/บริการ เนื่องจากมีรายงานแต่ละประเภทมากประมาณ 400 รายการ การบันทึกแต่ละรายการทำได้ยากและมีข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น ประเภทยาเม็ด รายการกำลังการผลิตเต็มที่ บันทึก 0 บาท ราคาต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเป็น 0 บาท ราคาขาย
ต่อหน่วยเป็น 0 บาท เวลา Load เข้าระบบไม่ผ่าน
บันทึกข้อมูลเป็น 0 ไม่เกี่ยวข้องกับการที่ไม่สามารถโหลด
เข้าระบบได้นะครับ น่าจะเกิดจากเรื่องหน่วยที่ไม่มีอยู่
ในระบบมากกว่า
34
Template INV-P01-S วัน-เดือน-ปี เริ่มต้นและ
สิ้นสุดในโครงการ รส. ไม่สามารถทราบวัน-เดือน
จะทราบเฉพาะปี จึงไม่สามารถระบุได้ ระบบจะไม่สามารถทำงานต่อได้โดยแสดงข้อมูลว่า ระบุเวลาไม่ถูกต้อง ขอให้ปรับ Template บันทึก
เฉพาะปีได้หรือไม่
ให้ระบุเป็น 31/12 ของปีนั้น
35
Template INV-P03 ให้ รส. บันทึกแผนงาน
โครงการเก่าๆ ที่ดำเนินการจบแล้ว แต่
Template ระบุปีปัจจุบันและอนาคต
Template INV-P03 ให้ระบุสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ของโครงการที่ต้องการทำแผนในปีปัจจุบันอย่างเดียวครับ
36
Template ของ INV มีที่ต้องกรอก 2 ประเภท
คือ INV-P01 กับ INV-P02 INV-P01 มีทั้งหมด
8 Template (P01-0 ถึง P01-7) ข้อมูลที่กรอก
คือตัวเดียวกัน แต่แยกตามประเภทของแผนฯ
คำถาม: ถ้าสมมติว่ากรอกข้อมูลไปแล้วไม่
สามารถ save ได้ เนื่องจากยอดรวมไม่ถูกต้อง
อยากรู้ว่าจะใช้ Template ตัวใดเป็นตัวอ้างอิง เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล (เช่น P01-0 ถึง
P01-4 กรอกได้สำเร็จ P01-5 กรอกไม่สำเร็จ
อยากรู้ว่าที่ P01-5 ปรากฏว่ายอดรวมไม่ถูกต้อง
P01-5 เอาตัวเลขไปเทียบกับ P01-อะไร ถึงรู้ว่า
ยอดรวมไม่ถูกต้อง)
ตามข้อมูลได้ระบุไว้ว่า Template INV-P01-2 ถึง INV-P01-5 จะอ้างอิงข้อมูลจาก INV-P01-1
37
แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับโครงการ จำเป็นต้องใส่รายละเอียดที่ต้องการทั้งหมด? ตามนโยบาย สคร.
38
การประเมินโครงการลงทุน ตัวเลขที่ใช้ประเมิน (IRR,NPV,EP) เป็นรายเดือนไม่สามารถทำได้จะทำอะไร ประเมินโครงการลงทุนส่วนนี้ จะรายงานเข้ามาเมื่อสิ้นสุดโครงการ ไม่ต้องรายงานเป็นรายเดือน
39
หากมีการเพิ่มเติมงบประมาณ ระหว่างปี
จะแก้ไขได้อย่างไร

กรณีมีการเพิ่มงบลงทุนสามารถน่าส่งแผนเข้ามา
เพิ่มเติมเป็น version R01, R02,?โดยระบุเป็นค่าที่
เพิ่มหรือลดจากงบประมาณตั้งต้นเท่านั้น

40
ฝ่ายนโยบายและแผน การกีฬาแห่งประเทศไทย
กรอกข้อมูลใน Template INV 1.load INV
version 1.7 มาใช้ BU ที่รับผิดชอบเป็น
604 การกีฬาฯ แต่พอโหลด Version1.8
เพื่อ Update ปรากฏว่า BU ที่รับผิดชอบ
เป็นองค์การแบตเตอรี่ สรุปคือต้องกลับไปใช้
version 1.7 เหมือนเดิม ใช่หรือไม่ และเวลา
Update Version ใหม่ๆ มา ต้องกรอกข้อมูล
ใหม่ทุกครั้ง ใช่หรือไม่
ให้ใช้ Template Version ใหม่ที่สุดเสมอ โดยสามารถ
ตรวจสอบได้จาก website http://gfmis-soe.sepo.go.th/
แต่ถ้าหากว่ามีการกรอกข้อมูลไปแล้วใน Template
Version เก่า แล้วไม่ต้องการที่จะกรอกข้อมูลใหม่
ให้นำเอาเฉพาะ Folder Master Data ของ Template
version ใหม่ ไปทับของเก่าครับ
 
 
   
41 กรอกข้อมูลเรียบร้อย กด Save ปรากฏข้อความว่า
ยอดรวมงบลงทุนไม่ถูกต้อง คำถามคือ ถ้ามั่นใจว่า
กรอกตัวเลขถูกต้อง เป็นไปได้หรือไม่ที่จะผิดพลาด
ที่ตัวโปรแกรม
โปรแกรม มีการตรวจสอบ และใช้งานมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว
Tempate Version ล่าสุด ไม่น่าเกิดปัญหาดังกล่าว
42 การเคหะแห่งชาติมีการ อัพโหลด โครงการใหม่ ซึ่ง
Template จะไม่มีข้อมูลโครงการใหม่ที่อัพโหลดเข้าระบบ
ทำให้ไม่สามารถเลือกโครงการใหม่ เพื่อกรอกข้อมูล
ด้านการเบิกจ่ายได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร
แจ้งผู้ดูแลระบบ เพื่อทำการ Update master data
43 ในปัจจุบันมีรัฐวิสาหกิจ 13 แห่งที่ยังไม่บันทึกข้อมูล
งบการเงินลงในระบบ GFMIS-SOE ของงวดตุลาคม-
ธันวาคม 2550 ดังนั้นขอความร่วมมือให้ช่วยบันทึก
ข้อมูลเข้าระบบด้วย เพื่อให้ข้อมูลภาพรวมที่เสนอ
ฝ่ายบริหารครบถ้วน เพราะระบบนี้จะนำเสนอ ครม. ด้วย ขอให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี (2545-2549)
ที่ สคร. นำเข้าระบบให้ด้วย
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวม นำไปใช้สำหรับการวิเคราะห์
และข้อมูลเพื่อผู้บริหาร ดังนั้นถ้ารัฐวิสาหกิจตรวจสอบข้อมูล
ย้อนหลังโดยเร็ว ข้อมูลหรือรายงานเพื่อการวิเคราะห์นั้น
จะเป็นประโยชน์เร็วขึ้น
44 ในกรณีที่ข้อมูลที่เราใช้มีรายละเอียดมากกว่าข้อมูลที่โชว์
ใน GFMIS เป็นไปได้ไหม? ที่ระบบ GFMIS จะเพิ่มข้อมูล
เหล่านั้นเข้าไปในระบบได้อีก
เนื่องจากในปัจจุบันระบบ GFMIS-SOE ได้เริ่ม
ดำเนินการใช้งานแล้ว การปรับปรุงข้อมูลให้
เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมสามารถทำได้ แต่อาจทำใน
ระยะถัดไป ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่ต้องการทำหนังสือ
ถึง สคร. เพื่อพิจารณาต่อไป
45 การที่บริษัทอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทำให้ไม่สามารถ
เปิดเผยข้อมูลได้ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้น
เช่น ประมาณการกำไรขาดทุน เป็นต้น บริษัทจะต้อง
แจ้งให้ทาง สคร. ทราบได้ทางใดบ้างถึงข้อมูลที่บริษัท
สามารถนำส่งได้และไม่สามารถนำส่งได้
ให้ดำเนินการทำหนังสือแจ้ง สคร. อย่างเป็นทางการ
46 อยากได้สรุปรายงานสำหรับผู้บริหารที่วิเคราะห์
แนวโน้มได้ด้วย
เนื่องจากในปัจจุบันระบบ GFMIS-SOE ได้เริ่มดำเนินการ
ใช้งานแล้ว การเพิ่มรายงานสำหรับผู้บริหารสามารถทำได้
แต่อาจทำในระยะถัดไป ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่ต้องการ
ทำหนังสือถึง สคร. เพื่อ พิจารณาต่อไป
47 เป็นไปได้หรือไม่เมื่อมีการเปลี่ยน Version ของ
Template จะมี Mail แจ้งให้ผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ
ทราบ แทนที่จะต้องเข้าไปดูในเวบไซต์
เพื่อให้ User สามารถทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
Template จะส่งเป็นข้อความที่เครื่อง Terminal
ให้ทราบว่า มีการเปลี่ยนแปลง การส่งเป็น Mail
ในกรณีนี้ไม่สะดวกเนื่องจากข้อมูลในระบบ
ประกอบไปด้วยหลายส่วน หลาย User
48 ไม่สามารถ Print รายงานที่นำส่งแล้วเพื่อเก็บยืนยัน
การนำส่งกับ สคร. ได้
ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. Set Output device เป็น default
2. เข้า Properties
3. เลือก General Properties
4. Double click ตรง Time of Printing
5. ตรง Time of Print ด้านล่างให้เลือกเป็น Print immediately
6. คลิกตรงเครื่องหมายถูก
7. คลิกตรงเครื่องหมายถูก อีกครั้ง
49 เวลาอบรมแจ้งว่าไม่ต้องปฏิบัติในส่วนนี้ แต่เวลาส่งข้อมูลเข้าระบบผ่านไปแล้วได้แจ้งหน่วยงาน
ว่าส่งไม่ครบให้ปฏิบัติย้อนหลัง
ส่วนนี้อาจจะเกิดจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ต่อไป
จะแก้ไขส่วนนี้ให้ชัดเจนมากขึ้น
50 มีปัญหาการ Load ข้อมูลการเงินและบัญชีงบทดลอง,
งบดุล, งบกำไรขาดทุน เข้าระบบในเดือนธันวาคม 2550 ซึ่งระบบไม่ได้แจ้งว่าเพราะสาเหตุใด ทั้งที่ในเดือน
ตค., พย. ได้ Load เข้าไปแล้วด้วยวิธีเดียวกัน
ซึ่ง Load ผ่านไปแล้วในเดือน ตค., พย. ทางการท่าเรือฯ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ระบบงานตลอดมาพร้อมทั้งส่ง
E-Mail ข้อมูลให้แล้ว แต่ข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE
ในส่วนของการท่าเรือฯ ก็ยังไม่สมบูรณ์ จึงอยากให้
เจ้าหน้าที่ระบบงานช่วยเข้าไปดูหน้าจอ Com
ของการท่าเรือฯ ด้วย
เดี๋ยวจะช่วยประสานงานให้ และรบกวนขอชื่อ
เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อด้วย ได้ไหมครับ
51 ระบบ Internet ในเครื่อง Terminal มีปัญหา หน้าจอ
ไม่เหมือนตาม Help Desk อธิบาย ติดต่อแล้ว
ยังไม่ได้รับการแก้ไข
เครื่อง Terminal ไม่สามารถเข้า Internet ได้
จะให้ Help Desk ติดต่อกลับเพื่อสอบถามปัญหาต่อไป
52 ไม่ทราบว่าหน่วยงานอื่นมีข้อมูลงบการเงินตั้งต้นหรือไม่
(ข้อมูลเก่ากำลังจะนำขึ้นระบบ) ดูจากรายงานในระบบ
ยังไม่พบข้อมูลการเงินของ ปณท.
มีครบเกือบทุก รส แล้วนะครับ
ลองตรวจสอบดู ของ ปณท. ก็มีข้อมูล
53 ทำไมถึง Print รายงานจาก SAP ไม่ได้ ต้อง Export
เป็น Excel ยุ่งยาก แถม Print ที่เครื่องอื่นถึงจะได้
เนื่องจากปัญหาจากตัวอักษรที่มีขนาดเล็ก
จึงได้ออกแบบให้ใช้ Excel เป็นตัวแสดงผลช่วย
54 อยากให้ทำคู่มือเป็นภาพเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มต้นเข้า
หน้าจอและเข้าสู่ระบบในแต่ละขั้นตอน
คู่มือจะปรับปรุงให้เป็นลักษณะ eBook เพื่อให้ดูง่ายขึ้น
และจะมี Search ให้หาข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วย
55 การคีย์ข้อมูลงบลงทุนปกติต้องไปคีย์ข้อมูลที่
สำนักงบประมาณ น่าจะคีย์ข้อมูลได้ที่เครื่อง Terminal
ที่หน่วยงานได้ อยากทราบว่าระบบ GFMIS กับ
สำนักงบประมาณ co กันหรือไม่
ส่วนนี้ไม่ค่อยเข้าใจคำถาม แต่เพิ่มเติมว่า
ระบบ GFMIS-SOE จะเชื่อมโยงไปที่ GFMIS
หลักซึ่งมีส่วนของงบประมาณที่สำนักงบประมาณ
ใช้ในการบริหารงบประมาณอยู่แล้ว
56 เมื่อ Upload ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถ Print
หน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่า รส. บันทึกข้อมูลเรียบร้อย
ต้องติดต่อ TN จึงจะ Print ได้
ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. Set Output device เป็น default
2. เข้า Properties
3. เลือก General Properties
4. Double click ตรง Time of Printing
5. ตรง Time of Print ด้านล่างให้เลือกเป็น Print immediately
6. คลิกตรง เครื่องหมายถูก
7. คลิกตรง เครื่องหมายถูก อีกครั้ง
57 ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าดูข้อมูลและรายงาน
ในระบบตามคู่มือได้อย่างไร เนื่องจากลองเข้าตามคู่มือ
แล้วยังเข้าไม่ได้
คู่มือส่วนของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจคือคู่มือในเล่มที่ชื่อ
คู่มือการใช้งานระบบ GFMIS-SOE รายงานสำหรับผู้บริหาร
กรณีที่เรียกรายงานไม่ได้ ขอให้แจ้งที่ Help Deskโครงการ
เพื่อตรวจสอบว่าติดที่ส่วนไหน
58 กรณีทีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล, วิธีส่ง, รหัสผู้บริหาร
กรุณาแจ้งกับส่วนงานด้วย เพื่อการส่งข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
จะประกาศใน Website http://gfmis-soe.sepo.go.th
พร้อมทั้งขึ้น Message ใน SAP
59 คู่มือไม่ได้อธิบายถึงรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องกรอกใน
แต่ละ Template เป็นรายสดมภ์
รายละเอียดของข้อมูลที่ต้องกรอกในแต่ละฟิลด์สามารถ
ดูได้จากสดมภ์ใน Template Excel และคู่มือการกรอกข้อมูล
60 ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2007 (หน้า 21) ข้อมูล
ของ กสท.ไม่ถูกต้อง (มีการตรวจสอบความถูกต้อง
เมื่อมีการจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ GFMIS - SOE)
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
61 e-Book ถ้ามีข้อมูลเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
จะแจ้งให้ผู้ใช้ระบบทราบด้วยวิธีไหน
จะนำขึ้นใน Website โครงการ พร้อมประกาศเป็น
ข้อความผ่านเครื่องTerminal ว่ามีการปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง
62 คู่มือการปฏิบัติงาน จะนิ่งเมื่อไร (ตอนนี้ Version 2.4) คู่มือปฏิบัติงานจะแจกเป็น eBook พร้อมเล่มคู่มือ
ที่จัดไว้สำหรับกลุ่มของรัฐวิสาหกิจ ประมาณเดือนพฤษภาคม
ส่วนที่บอกว่าเป็น Version 2.4 นั้น น่าจะเป็นในส่วนของ
Template ซึ่งอาจจะยังมีการ Runing หรือ Update บ้าง
แต่คงไม่บ่อยแล้วค่ะ
63 ขอให้จัดเจ้าหน้าที่ Helpdesk ติดตามงานข้อมูล
ของแต่ละรัฐวิสาหกิจ เป็นเจ้าหน้าที่ A ให้คำปรึกษา
กับ กปน. กปภ. ฯลฯ เจ้าหน้าที่ B ให้คำปรึกษา
ทศท. กสท. ฯลฯ
ปัจจุบันก็แบ่งกลุ่มการ Support ออกเป็นกลุ่มๆ
ของรัฐวิสาหกิจอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็จะพยายาม
ปรับปรุงสนับสนุนการทำงานให้มากขึ้น
64 ขอคำยืนยันที่จะให้คำปรึกษาทั้งทางด้านเทคนิค, รายละเอียดของข้อมูลให้รวดเร็วกว่าที่เป็นอยู่ ทางทีมที่ปรึกษาจะพยายามปรับปรุงการสนับสนุน
การทำงานให้รวดเร็วและดีขึ้น
65 สภาพัฒน์มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อการจัดทำ GDP
ไตรมาส 1 ปีดังนั้นจะมีกรอบเวลา ที่จะต้องถามข้อมูล
เพื่อนำมาประมวลผล (เผยแพร่ หลังขึ้นไตรมาส 7 สัปดาห์) ขอเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องกรอบระยะเวลาในการจัดทำข้อมูล
และการรายงานผล
คำถามนี้น่าจะมาจากสภาพัฒน์ ยังไม่ค่อยเข้าใจคำถาม
66 ข้อมูลที่ต้องนำส่ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ความถี่
ในการนำส่งควรเป็นอย่างไร เพื่อให้สอดคล้องกับ
งวดเวลาการปรับปรุง ข้อมูลในระบบ GFMIS-SOE
สำหรับข้อมูลที่มีกำหนดส่ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ให้กำหนดงวดของการนำส่งเป็นข้อมูลของวัน
และ ระบุเป็นวันที่ปัจจุบัน
67 หากต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ Help Desk เรื่องการ
บันทึกข้อมูลงบการเงิน ในระหว่างการสัมมนา
จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่ท่านใด
ในระหว่างการสัมมนา ทางน้อง Help Desk ไม่ได้ไป
แต่การติดต่อน้องๆ Help Desk สามารถติดต่อได้ท
ี่หมายเลข 02-664-4498
68 ถ้าข้อมูลในรายงานมีจำนวนหลายแถวและคอลัมภ์ แต่เวลาสั่งปริ้นเครืองไม่สามารถปริ้นได้ เพราะคอลัมภ์เกิน
จากที่กำหนดไว้ จะทำอย่างไร ที่จะตั้งค่าหน้ากระดาษได้ค่ะ
รวมทั้งต้องการปริ้นรายงาน เป็นแนวนอนจะทำอย่างไร
Export ออกมาเป็น Excel แล้วค่อยพิมพ์จาก Excel
ซึ่งจะสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษได้ตามต้องการ
69 เวลาเปลี่ยนเวอชันใหม่ๆ ขอให้แจ้งทางอีเมลด้วย
นอกเหนือจากต้องเข้าไปดูในเวบไซต์ของ สคร.
ทุกครั้งที่มีการขึ้น Template ชั่นใหม่ จะมีการแจ้งผ่าน
ระบบทุกครั้ง
70 ข้อมูลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งใน
ระบบGFMIS-SOE สามารถ Drill Down ข้อมูล
ใน ระดับจังหวัดได้หรือไม่ เช่น ผลการดำเนินงาน
ของ กฟผ. จังหวัดตาก
ระบบ GFMIS-SOE รองรับการนำเข้างบการเงิน
งบทดลองในระดับจังหวัด แต่ทั้งนี้ขึ้นกับความพร้อมของ รส.
ว่าสามารถนำเข้างบทดลองแบ่งตามจังหวัดได้เมื่อไหร่
71 ระบบ EVM คืออะไรเกี่ยวข้องอะไรกับ GFMIS-SOE เป็นการประเมินผลการใช้งบลงทุนของ รส. แบบหนึ่งของ
สคร. ใช้ข้อมูลงบการเงินในระบบ GFMIS-SOE เป็นข้อมูล
พื้นฐานแล้วให้ รส. ทำการปรับปรุงรายการเข้ามา
72 ความแตกต่างของการใช้งาน BW กับ R/3 ระบบ R/3 เป็นระบบที่ใช้จัดเก็บข้อมูลทางบัญชีและ HR
รายคน (คน)
 
   
89
ผู้บริหารต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่นำส่งไป ดังนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐวิสาหกิจจะได้เข้าไปใช้
ข้อมูลได้เร็วกว่าปี 52 และการเข้าถึงข้อมูลสามารถเข้าถึง
ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจอื่นได้หรือไม่
ปัจจุบันผู้บริหารสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ส่งเข้า
ระบบฯ ได้อยู่แล้ว ซึ่ง สคร. คาดว่าจะสามารถนำข้อมูลของ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งนำขึ้นเว็บไซต์ (http://gfmis-soe.sepo.go.th)
ได้โดย สคร. จะส่งรหัสให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งใช้ในการเข้าไป
ใช้ข้อมูล สำหรับการดูข้อมูล รส. อื่นนั้นคงไม่สามารถให้สิทธิแก่
บุคคลใดได้ เพราะถือว่าเป็นข้อมูลเฉพาะแต่ละองค์กร
แต่อย่างไรก็ดี รัฐวิสาหกิจสามารถดูข้อมูลของตนเปรียบเทียบ
กับผลการดำเนินงานในภาพรวมได้
90
ขอทราบว่าข้อมูลรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในระบบ GFMIS-SOE จะนำมาใช้เป็นข้อมูลกลาง ส่งให้หรือเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สศช. สศค. กระทรวงภายใต้
สังกัด ฯลฯ เมื่อใด? เพื่อจะได้ไม่ต้องส่งรายงานหลายฉบับ
ไปยังหน่วยงานราชการต่างๆที่ซ้ำซ้อนกันอยู่
ระบบ GFMIS-SOE เป็นระบบที่หน่วยงานภาครัฐ 7 แห่งได้แก่
สศช. สำนักงบประมาณ สศค. สบน. ธปท. กรมบัญชีกลาง
สตง. และสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สามารถเข้าไปใช
้ข้อมูลได้อยู่แล้ว
91
ยังไม่เคลียร์เรื่องการประเมินที่ว่าจะดูข้อมูล
ที่บันทึกตั้งแต่เดือน มค. - มีค. 51 ไม่ครบถ้วน
ล่าช้า จะตัดคะแนน
การประเมินผลในเรื่องการส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE นั้น
จะเริ่มวัดผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 เพื่อให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
ได้มีการเตรียมตัวพร้อม ๆ กัน โดยในระยะเริ่มต้นจะวัดผลจาก
การส่งข้อมูล 2 ส่วนคือ ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลงบลงทุน
ซึ่งการเริ่มวัดตั้งแต่เดือนเมษายน 2551 ก็คือการส่งข้อมูลงบการเงิน
งวด มค.-มีค.51 ไปจนถึงสิ้นรอบปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
หรือข้อมูลงบลงทุน จะเป็นการรายงานผลการเบิกจ่ายงวดมีค.51
ไปจนถึงสิ้นรอบปีบัญชีของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง เป็นต้น ทั้งนี้
ในการวัดผลจะนับจำนวน Template ที่รัฐวิสาหกิจส่งเข้าระบบฯ
ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา เปรียบเทียบกับจำนวน Template
ทั้งหมดที่รัฐวิสาหกิจนั้นต้องส่ง (เทียบเท่ากับ 100) แล้วคำนวณ
หาสัดส่วนการส่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
92
พอจะบอกระยะเวลาที่แน่นอนที่หน่วยงาน
จะหยุดส่งข้อมูลให้หน่วยงานต่างๆ เช่น
สภาพัฒน์ฯ ฯลฯ โดยส่งเข้ารายงาน GFMIS-SOE
เพียงระบบเดียวได้หรือไม่
สคร. ได้ประสานงานกับ สศช. ในเบื้องต้นแล้ว โดยทาง สศช.
จะพิจารณาความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลในระบบ
ประมาณ 1 ปี ก่อนว่าจะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานของ
สศช. ได้มากน้อยเพียงใด โดย สคร. คาดว่าน่าจะเริ่มในปี 2552
ทั้งนี้โดยหลักการแล้ว ข้อมูลถ้าเป็นเรื่องเดียวกันน่าจะใช้ข้อมูล
จากแหล่งเดียวกันได้ และทาง สศช. ขอเพิ่มในส่วนที่ระบบไม่มีข้อมูล
93
การ load งบการเงิน แล้ว error ไม่ผ่าน เพราะ
ตัวเลขไม่ตรงกันหรือมีการรอ dataset สศด.
ยังไม่ได้ load เข้ามา ทำให้การใช้ข้อมูลของ สคร.
ล่าช้า น่าจะมีการปรับ ไม่ต้อง cross check
กันได้หรือไม่
ข้อมูลตามที่ได้ตกลงกัน ข้อมูลจากสถาบันการเงินจะมีส่วนที่
นำมาจาก Dataset ซึ่งอาจจะใช้เวลาบ้าง แต่ก็ช่วยลดความ
ซ้ำซ้อนในการรายงานข้อมูลให้ภาครัฐ และโดยหลักการการ
จัดทำระบบฯ จะมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
ที่เข้าระบบฯ มีความถูกต้อง และเป็นที่น่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้ข้อมูล
ในระบบฯ ด้วย
94
อาจจะเป็นการสอดคล้องกันที่ต้องการให้ท้องถิ่น
มีความโปร่งใสในการตรวจสอบรายรับ-รายจ่าย เนื่องจากปัจจุบันอาจจะยังไม่มีหน่วยงานใด
เข้าไปตรวจสอบ อย่างไรก้ตามมีความเห็นด้วย
อย่างยิ่งที่ต้องการให้มีระบบ GFMIS ของท้องถิ่น เพื่อจะได้วิเคราะห์ฐานการคลังของท้องถิ่นได้
ในระยะต่อไป
คงจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
เช่น กระทรวงมหาดไทย ที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดระบบ GFMIS
ระดับท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ และ
สร้างภาพพจน์ที่ดีต่อนักลงทุนต่างประเทศ
95
ตามที่มีคำถามก่อนหน้านี้ว่า การส่งข้อมูลจะ
ถูกประเมินในปี 51 หัวข้อ การบริหารจัดการ
สารสนเทศ เริ่ม มค. 51 ส่งภายใน เมย. 51
ถ้าไม่ทันหัก 1 คะแนน คำถาม: จะนับข้อมูล
ที่ สตง. สอบทาน/ตรวจสอบ หรือเป็นข้อมูล
ก่อน สตง.
การประเมินผลในส่วนข้อมูลทางการเงินนั้น สคร. จะนับคะแนน
ให้ทั้งข้อมูลก่อนส่ง สตง. และข้อมูลที่ สตง.สอบทาน/ตรวจสอบ
แต่จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา
96
กฟผ. มีแต่การประมาณการงบการเงินเฉพาะ
ของ กฟผ. ไม่ได้จัดทำประมาณการงบการเงินรวม ขอจัดส่งประมาณการเงินเฉพาะของ กฟผ. รส. จะส่งประมาณการงบการเงินงบเดียวได้หรือไม่
กรณีที่ไม่สามารถจัดทำประมาณการงบรวมได้ ในปีนี้ ก็จะสามารถ
ส่งประมาณการงบการเงินที่เป็นงบเดี่ยวได้ แต่ควรต้องแจ้งสคร.
ทราบด้วย
97
จำนวน template ย่อยมาก จนเกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ (น่าจะลด template?)
เนื่องจากข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐต้องการใช้มีจำนวนมาก
และข้อมูลแต่ละรายการมีความเชื่อมโยงกันอยู่ จึงทำให้
การออกแบบ Template มีจำนวนมาก อย่างไรก็ดี ข้อมูล
ที่รัฐวิสาหกิจต้องส่งเข้าระบบฯ เป็นข้อมูลที่รัฐวิสาหกิจ
มีอยู่แล้วและเคยส่งให้หน่วยงานภาครัฐมาแล้ว เพียงแต
่ที่ผ่านมาการจัดส่งข้อมูลยังไม่เป็นระบบเท่านั้น
98
ข้อมูลของ สศช. และ สคร. เป็นข้อมูลเดียวกัน
(เป็นการทำงานซ้ำซ้อน?)
ในการจัดทำระบบ GFMIS-SOE สคร. ได้มีการสำรวจและ
รวบรวมความต้องการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง
ที่ต้องใช้ข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้ง สศช. ด้วยดังนั้น
จะมีข้อมูลบางส่วนที่ สศช. นำไปใช้ได้ หากแต่การพิจารณา
ยกเลิก Template เดิมของสศช. นั้น อาจจะไม่สามารถ
กระทำได้ในทันที เนื่องจากทาง สศช. อาจจะต้องพิจารณา
ข้อมูลที่รัฐวิสาหกิจรายงานเข้ามาในระบบ GFMIS-SOE ก่อน
และโดยหลักการแล้วถ้าข้อมูลเป็นข้อมูลเดียวกัน ทาง สศช.
อาจจะพิจารณาขอข้อมูลจากรัฐวิสาหกิจในส่วนที่ไม่มี
ในระบบเท่านั้น
99
รายงานข้อมูลแผน/ผล จัดซื้อจัดจ้าง
mega project ? สบน. และ สตง. ยอมรับ
รูปแบบ + ข้อมูล ตามนี้หรือไม่ และรายงาน
เดิมที่เคยส่งจะยกเลิกการจัดทำเมื่อไร
การจัดทำรายงานข้อมูลแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
ลงทุน Mega Project นั้น สคร. และสบน. มีวัตถุประสงค์
ที่จะใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาการเร่งรัด
เบิกจ่ายงบลงทุนในแต่ละเดือนของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมไปถึง
โครงการลงทุนที่ใช้เงินกู้ ในขณะที่ สตง. จะใช้ข้อมูล
ดังกล่าวเพื่อการตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ซึ่งอาจจะมีรูปแบบรายงานที่มีรายละเอียดมากกว่าที่ สคร.
กำหนดไว้ในระบบฯ
100
เมื่อไรจึงจะยกเลิกรายงานที่ รส. เคยส่ง
สศช. สบน. เพราะซ้ำซ้อนกัน
การยกเลิกรายงานที่รัฐวิสาหกิจเคยส่งให้หน่วยงานภาครัฐ
เช่น สศช. สบน. นั้น คงอยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน
ดังกล่าวว่า จะสามารถใช้ข้อมูลจากระบบ GFMIS-SOE
แทนการส่งรายงานที่เป็น Hard copy ได้หรือไม่ ทั้งนี้
ปัจจัยสำคัญที่จะมีส่วนในการจูงใจให้แก่หน่วยงาน
ภาครัฐต่าง ๆ เข้ามาใช้ข้อมูลจากระบบฯ ให้มากขึ้น พร้อม ๆ
กับข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ ก็คือความถูกต้องและความครบถ้วน
ของข้อมูลที่รัฐวิสาหกิจส่งเข้าระบบฯ ตลอดจนรวมถึง
การส่งข้อมูลให้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
101
template ที่รัฐวิสาหกิจไม่มีข้อมูล
จะให้ดำเนินการอย่างไร (ระบบจะแจ้งว่า
รัฐวิสาหกิจยังไม่ส่งข้อมูล)
ระบบจะมีให้เลือกว่า รัฐวิสาหกิจมีข้อมูลนั้นหรือไม่ เช่น
งบลงทุน จะมีให้เลือกว่า ปีนี้รัฐวิสาหกิจมีแผนงบลงทุนหรือไม่
ถ้าไม่มี ก็จะมีปุ่มให้เลือกว่า ไม่มี ระบบจะแสดงรายงานว่าในปีนี้
รัฐวิสาหกิจนั้นไม่มีแผนงบลงทุน ก็จะไม่ต้องรายงานผลเบิกจ่าย
รายเดือนด้วย
102
ทางกระทรวงมีนโยบายที่จะ แชร์ข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐอย่างไร สคช.
สามารถเรียกดูข้อมูลจาก สคร. ได้ไหม?
ปัจจุบันส่วนงานต้องกรอกข้อมูลให้ทั้ง
สคช . และ สคร. ทำให้เป็น ภาระต่อ
ส่วนงานอย่างยิ่งขอบคุณค่ะ
ปัจจุบัน สคร. ได้จัดสรรเครื่อง Terminal พร้อมกำหนดสิทธ
ิในการเข้าไปดูข้อมูลต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจทุกแห่งให้หน่วยงาน
ภาครัฐทั้ง 7 แห่งแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานภาครัฐว่า
จะเข้าไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบหรือไม่ รวมทั้งปริมาณ
และความถูกต้องของข้อมูลที่รัฐวิสาหกิจรายงานเข้ามา ถ้ามี
ข้อมูลมากและถูกต้องจะเป็นไปได้มากว่าหน่วยงานกลาง
ภาครัฐจะใช้ข้อมูลจากระบบเร็วขึ้น
103
ระบบ GFMIS-SOE ใช้งานยาก รวมทั้ง
ข้อมูลที่ให้รัฐวิสาหกิจรายงาน
มีรายละเอียดมาก
สคร. จะเริ่มใช้การส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE เป็น KPI
ในปี 2551 ซึ่งจะเริ่มวัดผลเฉพาะในหัวข้อการส่งข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลงบลงทุน ทั้งนี้ หากรัฐวิสาหกิจ
ไม่สามารถส่งข้อมูลเข้าระบบฯ ได้เนื่องจากปัญหาของระบบ
หรือความผิดพลาดของทีมงาน สคร. ซึ่งรัฐวิสาหกิจจะต้อง
มีหลักฐานที่อ้างอิงได้ว่าเกิดจากเหตุดังกล่าวได้
จึงจะไม่ถูกพิจารณาหักคะแนน
104
เมื่อใดที่ข้อมูลทั้งหมดจะเชื่อมโยง กันได้
ระหว่าง สศช. สคร. สบน. ฯลฯ เนื่องจาก
ปัจจุบันยังต้องส่งข้อมูลให้ ในลักษณะเดียวกัน
ซ้ำซ้อนกันหลายครั้ง เช่น ข้อมูลงบประมาณ
ปี 2552 ได้จัดทำส่งให้ สคช เตรียมพร้อม
disk แต่ต้อง key ข้อมูลเดียวกันให้ สคร.
ใหม่ทั้งหมด หรือข้อมูลหนี้ให้ สบน.
และยังต้องทำให้ สคร. อีก
การออกแบบระบบได้ออกแบบให้มีข้อมูลที่หน่วยงานกลาง
ภาครัฐสามารถนำไปใช้ได้อยู่แล้ว เพียงแต่ในระยะเริ่มต้น
ของการจัดทำระบบฯ รัฐวิสาหกิจอาจจะต้องดำเนินการ
ส่งข้อมูลในลักษณะคู่ขนานกันไปทั้งการส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE
และส่งให้ สศช. หรือ สบน. ด้วย หลังจากนั้นหน่วยงานกลาง
อาจจะมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อพิจารณาลดขั้นตอนการ
ส่งข้อมูลที่เหมือนกัน ทั้งนี้ ความพร้อมของระบบ
คุณภาพของข้อมูลและระยะเวลาการส่งข้อมูลของรัฐวิสาหกิจ
จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาลดขั้นตอนดังกล่าว
ซึ่งการเชื่อมโยงกับ สบน. สามารถดำเนินการได้ภายในปี 2551
ส่วน สศช. จะพยายามเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด
105
ช่วงที่ สคร. กำหนดให้ส่งข้อมูลพร้อมกัน
ไม่สามารถทำได้ภายในเวลาที่กำหนด
(ไม่สามารถเข้าระบบ/ส่งข้อมูลได้)
การส่งข้อมูลเข้าระบบพร้อมๆกันทุกหน่วยงานอาจจะทำให้
ระบบโหลดไปบ้าง ส่วนนี้ทางทีมงานได้เตรียมการป้องกัน
ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นแล้ว ในขณะเดียวกัน การส่งข้อมูลเข้าไม่ได
้หรือไม่สามารถเชื่อมโยงระบบได้นั้น ขอให้ทาง รส. ตรวจสอบ
เรื่องnetwork ด้วยว่าสถานะเป็น connect ได้อยู่หรือไม่
ถ้าสถานะไม่ได้connectอยู่ สามารถแจ้งได้ที่ helpdesk โครงการ
106
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง GFMIS-SOE
กับ สศช. สบน. จะทำได้เมื่อไร (ตามคอนเซปของระบบ) เพราะต้องทำข้อมูลคล้ายๆกับอีกที่ด้วยทุกเดือน
การออกแบบระบบได้ออกแบบให้มีข้อมูลที่หน่วยงานกลางภาครัฐ
สามารถนำไปใช้ได้อยู่แล้ว เพียงแต่ในระยะเริ่มต้นของการจัดทำระบบฯ รัฐวิสาหกิจอาจจะต้องดำเนินการส่งข้อมูลในลักษณะคู่ขนานกันไป
ทั้งการส่งเข้าระบบ GFMIS-SOE และส่งให้ สศช. หรือ สบน. ด้วย หลังจากนั้นหน่วยงานกลางอาจจะมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อ
พิจารณาลดขั้นตอนการส่งข้อมูลที่เหมือนกัน ทั้งนี้ ความพร้อม
ของระบบ คุณภาพของข้อมูลและระยะเวลาการส่งข้อมูล
ของรัฐวิสาหกิจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการพิจารณาลดขั้นตอน
ดังกล่าว ซึ่งการเชื่อมโยงกับ สบน. สามารถดำเนินการได้ภายในปี 2551
ส่วน สศช. จะพยายามเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด
107
ระบบ GFMIS-SOE ใช้งานยาก รวมทั้งข้อมูลที่ให้รัฐวิสาหกิจรายงานมีรายละเอียดมาก ระบบ GFMIS เป็นการรวบรวมความต้องการข้อมูล
ของทุกหน่วยงานภาครัฐมาอยู่ในระบบเดียวกันแล้ว
ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีความต้องการข้อมูลในรายละเอียด
ที่แตกต่างกันตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน อย่างไรก็ดี
ข้อมูลดัวกล่าวก็เป็นข้อมูลที่ท่านเคยส่งให้หน่วยงานต่างๆ
อยู่แล้ว ประกอบกับรัฐวิสาหกิจเพิ่งเริ่มใช้ระบบ
อาจยังไม่คุ้นเคย ซึ่งทาง สคร. และ TN จะมีทีมช่วยเหลือตลอดเวลา
108
สคร. จะนำ GFMIS-SOE เป็นตัวชี้วัดในระบบประเมินผลอย่างไร
และเริ่มใช้งานเมื่อไหร่

สคร.จะนำเรื่องการส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE
มาเป็นตัวชี้วัดในปี 2551 โดยกำหนดอยู่ในหัวข้อ
การบริหารจัดการสารสนเทศ โดยจะวัดในเรื่องการส่งข้อมูล
การเงินการบัญชีและข้อมูลงบลงทุน ซึ่งหากรัฐวิสาหกิจ
ส่งข้อมูลครบถ้วนและทันเวลาจะไม่ถูกหักคะแนน
แต่ถ้ารัฐวิสาหกิจใดส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ทันเวลา
ก็จะถูกปรับลดคะแนนสูงสุดไม่เกิน 1 คะแนน จาก
น้ำหนัก 6 คะแนน โดยจะเริ่มตั้งแต่งวดเดือนเมษายน 2551 เป็นต้นไป

109
ถ้าส่งข้อมูลให้ สคร.ช้ากว่ากำหนด เนื่องจากเหตุอันควรจะถูกหักคะแนน KPI หรือไม่ อย่างไร ถ้าการส่งข้อมูลช้ากว่ากำหนดซึ่งเกิดจากปัญหาของระบบ
หรือการแก้ไขปัญหาของทีมงานก็จะไม่ถูกหักคะแนน
แต่จะต้องมีหลักฐานอ้างอิงได้ว่าเกิดจากเหตุนั้นจริงๆ
เช่น ต้องมีรายละเอียดการแจ้งปัญหามาที่ทีมงาน
โดยอ้างถึงบุคคลที่รับเรื่องพร้อมเลข call ที่รับแจ้งไว้ เป็นต้น
110
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสามารถเรียกดูข้อมูล
ของตนเองได้หรือไม่ อย่างไร
ผู้บริหารรัฐวิสาหกิจสามารถเรียกดูข้อมูลของตนเองได้ทุกๆ
รายการที่ตนเองได้ส่งเข้าไปในระบบ แต่อาจเกิดปัญหา
ในกรณีที่ระบบ GFMIS-SOE เป็นระบบปิด คือต้องใช้ Terminal
และ Smart Card ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดที่ว่าผู้บริหารอาจจะ
ไม่มีเครื่องที่จะเข้าดูข้อมูลได้ ซึ่งปัญหานี้ทาง สคร.ก็จะแก้ไขปัญหา
โดยการนำข้อมูลของท่านที่ส่งเข้ามามาลงใน website ของ
GFMIS-SOE ซึ่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจก็สามารถเข้าไปดูได้
ทั้งนี้ สคร.เราจะให้รหัสในการเข้าดูข้อมูลของท่านเอง
111
ติดต่อ สคร.หรือ Help desk ยากมาก จะแก้ไขอย่างไร ในระยะแรกของการเริ่มใช้ระบบ ประกอบกับ สคร.เร่งรัด
การส่งข้อมูลถี่มาก ก็อาจทำให้เจ้าหน้าที่ของท่านติดต่อเข้ามาที่
Help desk ในช่วงเวลาเดียวกันมาก ทำให้การแก้ไข
ปัญหาอาจจะล่าช้าไปบ้าง แต่ในระยะต่อไปเมื่อเจ้าหน้าที่
ของท่านมีความเข้าใจในการใช้งานมากขึ้น และระบบมีการ
Tuning แล้ว จำนวนการแจ้งปัญหาจะลดลง ซึ่งจำนวน
Help desk ที่มีอยู่ก็จะสามารถรองรับและให้บริการท่านได้
นอกจากนี้ในส่วน สคร. ก็จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแล
รัฐวิสาหกิจของท่านอยู่แล้วซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้จะเข้ามาช่วย
แก้ไขปัญหาให้ท่านด้วย
112
เรื่อง Due Date ระยะเวลา อยากให้ขยายเวลา
เช่น Template Fin A06-2 ทำไม่ทัน (รายเดือน)
การกำหนดระยะเวลาการส่งข้อมูลแต่ละประเภท สคร.
ได้เคยมีการสำรวจจากรัฐวิสาหกิจก่อนแล้วว่าจะสามารถ
จัดทำข้อมูลเสร็จภายในกี่วัน ดังนั้นเวลาที่กำหนดไว้
น่าจะเป็นเวลาที่สามารถนำเข้าหรือรายงานเข้ามาได้
113
เรื่องประมาณการงบการเงินรวมของ กฟผ.
และบริษัทย่อย กฟผ. ยังไม่มีการดำเนินการ
เพราะ กฟผ. ไม่สามารถประมาณงบการเงิน
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
กรณีที่ไม่สามารถจัดทำประมาณการงบรวมได้ ในปีนี้
ก็จะสามารถส่งประมาณการงบการเงินที่เป็นงบเดี่ยวได้
แต่ควรต้องแจ้งสคร. ทราบด้วย
114
เนื่องจากในการ key ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS นั้น จะต้องจัดทำข้อมูงตามแบบฟอร์มของ สศช. ให้แล้วเสร็จก่อนจึงดำเนินการ key ข้อมูลเข้า
template ของ GFMIS ทำให้ต้องทำงานซ้ำซ้อน
หาก สคร. ทำการ Unload File Input ที่ กฟผ. จัดทำในแบบฟอร์ม สศช. เข้าระบบ GFMIS
เป็นฐานข้อมูลใน Template ต่าง ๆ และเมื่อมีการปรับปรุงงบประมาณ กฟผ. จะได้เข้าไปแก้ไขข้อมูลซึ่งจะสามารถประหยัดเวลา
ในการทำงานได้อย่างมาก
ในช่วงของการเริ่มต้นใช้ระบบฯ (1 ตค.51) ซึ่งเป็นช่วงเวลา
ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบลงทุนปี 2551 ให้รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง
แล้ว และเพื่อให้ระบบมีข้อมูลตั้งต้น สคร. จึงขอให้รัฐวิสาหกิจ
ส่งข้อมูลที่เป็น Excel (ที่ส่งให้ สศช.) เพื่อสคร. จะได้นำเข้า
ระบบฯ ให้ก่อน ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบ
ในปีแรก แต่ในต่อ ๆ ไป รัฐวิสาหกิจควรที่จะเป็นผู้นำข้อมูลเข้าระบบฯ
เอง เพื่อให้การใช้ระบบเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการพัฒนาทักษะ
การใช้งานของเจ้าหน้าที่ของรส. เองด้วย
อย่างไรก็ดี ทาง สคร. จะพิจาณาประเด็นนี้ ร่วมกับทางสศช. อีกครั้ง
115
เนื่องจากข้อมูลของ กฟผ. มีจำนวนโครงการลงทุนเป็นจำนวนมาก
ต้องใช้ระยะเวลาในการ key ข้อมูล ซึ่งจะไม่สามารถดำเนินการได้
ทันภายใน 31 มีนาคม 2551
ถ้าโครงการลงทุนที่อยู่ในงบลงทุนที่มิใช่โครงการ กฟผ.
ไม่ต้องแยกเป็นรายโครงการ แต่งบลงทุนที่เป็นโครงการนั้น
ขอให้บันทึกแยกเป็นรายโครงการทุกโครงการเข้าระบบด้วย
ซึ่งระบบจะกำหนดให้ทุกโครงการมีรหัสของโครงการด้วย