ติดต่อเจ้าหน้าที่

แสดงแบบ pdf ส่งอีเมล พิพม์

 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ชื่อ - สกุล
e-mail
เบอร์โทร
ต่อหมายเลข
นางสาวภัทรา  นิยะถิรกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ   
นายกรินทร์ ศิริพัฒน์พิบูลย์ karin_s@sepo.go.th
0-2298-5880-7
2173
นางสาวกรรวีร์ จารุรังสรรค์ kanrawee_j@sepo.go.th
0-2298-5880-7
2175
นางสาวศรีนรา แก้วกำยาน srinara_k@sepo.go.th
0-2298-5880-7
2176
นางสาวเยาวลักษณ์ เกิดโกสุม yaowalak_g@sepo.go.th
0-2298-5880-7
2179
นายโชคชัย อภัยโส      
นายณัฐวุฒิ สมภารเพียง      
นายณัฐพล จรัสดำรงนิตย์      
นายวันชัย เพ็งจางค์ wanchai_p@sepo.go.th 0-2298-5880-7
2180
นางสาวอริสา รื่นสุคนธ์    
 
นางสาวขนิษฐนภา สำเร็จดี      
นางสาวจริยา นาคสิทธิ์      
       

 

ปัญหาจากการใช้ระบบ Help Desk
 
โทรศัพท์: helpdesk โทร 02-298-5880-7 ต่อ 2181 , 2228,  2229