หลักเกณฑ์การคิดคะแนนประเมินผลการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ปี 2561

แสดงแบบ pdf ส่งอีเมล พิพม์

เรียน    เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS – SOE

          ตามที่คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้กำหนดให้การนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE เป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินผล
การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2561 นั้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ขอเรียนว่า สคร. ได้กำหนดเวลา
ในการนำส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ประจำปี 2561 (Timing) ของรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย ข้อมูลการเงินการบัญชีภาครัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลการประมาณการรายได้และการวางแผนการใช้จ่ายเงินภาครัฐวิสาหกิจ ข้อมูลแผนการลงทุนภาครัฐวิสาหกิจ ข้อมูลทั่วไปของรัฐวิสาหกิจ
ข้อมูลผู้บริหารและพนักงาน ข้อมูลคณะกรรมการ และข้อมูล การติดตามโครงการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีหลักเกณฑ์การคิดคะแนน
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในส่วนของการนำส่งข้อมูล เข้าระบบ GFMIS-SOE ของคณะกรรมการ
ประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2561 ดังนี้


๑. หลักเกณฑ์ประจำปี 2561 - ระบบปัจจุบัน (รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง กลุ่มสถาบันการเงิน)

๒. หลักเกณฑ์ประจำปี 2561 - ระบบปัจจุบัน (รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)

๓. หลักเกณฑ์ประจำปี 2561 - ระบบปัจจุบัน (รัฐวิสาหกิจนอกสังกัดกระทรวง กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)

๔. หลักเกณฑ์ประจำปี 2561 - ระบบ SEPA (รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง กลุ่มสถาบันการเงิน)

๕. หลักเกณฑ์ประจำปี 2561 - ระบบ SEPA (รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)

๖. หลักเกณฑ์ประจำปี 2561 - ระบบ SEPA (รัฐวิสาหกิจนอกสังกัดกระทรวง กลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน)

๗. หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติระบบการติดตามโครงการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง

๘. รายชื่อรัฐวิสาหกิจแยกระบบปัจจุบันและระบบ SEPA

๙. Timming Nonbank_2561

๑๐. Timming Bank_2561

 


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
สคร.